Organigram GBLT

 

Organigram GBLT IIKlik op de afbeelding om te vergroten.

Agenda en stukken ab vergadering 25 november 2013

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. a. Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 26 augustus 2013
  b. Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur d.d. 6 november 2013
 4. Vaststellen begrotingswijziging 2014/1 Memo zienswijzen
 5. Productieplanning en (klant)dienstverlening; ambitie versus realisatie en reële doelstellingen (presentatie)
 6. Huisvesting GBLT m.i.v. 2015 Lübeckplein Zwolle
 7. Beëindiging samenwerking GBLT in Laboratorium Groot Salland: Voorstel - Beslisdocument
 8. Voorlopige stand van zaken exploitatie begroting 2013 GBLT incl. herverdeling kosten Heffingstechnologie: Memo exploitatieoverzicht - prognose exploitatie eoy GBLT
 9. Aanpassing Regeling Financieel Beheer en Uitvoeringsregeling i.v.m. wijziging post onvoorzien m.i.v. 2014: Oplegnotitie - Regeling
 10. Verlenging contract accountant 2014- Oplegnotitie
 11. Informatie m.b.t. lopende gemeentelijke samenwerking en lopende offertetrajecten (mondeling)
 12. Vergaderplanning DB en AB 2014
 13. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag
 14. Sluiting

Agenda en stukken vergadering ab d.d. 8 januari 2014

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verkiezing voorzitter en overige leden dagelijks bestuur GBLT
 4. Vaststellen aanpassingen aan diverse verordeningen/beleidsregels/besluiten n.a.v. gewijzigde gemeenschappelijke regeling
  a. Delegatiebesluit aan het dagelijks bestuur GBLT
  b. Reglement van orde algemeen bestuur GBLT
  c. Verordening Financieel Beheer GBLT
  d. Regeling Financieel Beheer GBLT
  e. Controleverordening Financieel Beheer
  f. Controleprotocol accountantscontrole en normenkader 
  g. Archiefverordening GBLT
 5. Stand van zaken GBLT Huisvesting 2015 Lübeckplein Zwolle (mondeling informatie)
 6. Vergaderplanning algemeen en dagelijks bestuur 2014
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Agenda en stukken ab vergadering 26 augustus 2013

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. a. Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 10 juli 2013
  b. Besluitenlijst dagelijks bestuur d.d. 7 augustus 2013
 4. Bestuursrapportage 2013/2 - Oplegnotitie
 5. Begrotingswijziging 2014/1
 6. Informatie inzake gebruik post Onvoorzien t.b.v. KCC – team FrontOffice
 7. Informatie t.a.v. gebruik automatische incasso i.r.t. opbrengst invorderkosten
 8. Stand van zaken Integratie werkzaamheden en samenwerking gemeente Zwolle (mondeling)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
GBLT is de nieuwe naam van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn.