Vergadering algemeen bestuur 8 april 2015


 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. a. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 19 november 2014
  b. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 11 maart 2015
 4. Ingekomen stukken:
  a. Begrotingsbrief provincie Overijssel - oplegnotitie
  b. Brief van gemeente Leusden inzake 'Manifest verbonden partijen' - reactie
 5. Voorstel benoeming accountant - oplegnotitie
 6. NCNP (no cure, no pay) budgetoverschrijding -oplegnotitie - bezwaren WOZ
 7. Jaarrekening 2014 - oplegnotitie
 8. Kadernotitie 2016 - oplegnotitie
 9. Notitie 'Natuurbezwaren'  - oplegnotitie - bijlage
 10. Notitie 'Kwijtschelding kleine ondernemers' - oplegnotitie - brief gem. Zwolle
 11. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag
 12. Sluiting

Vergadering algemeen bestuur 19 november 2014

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 27 augustus 2014
 4. Ingekomen brief van de provincie Overijssel m.b.t. de begroting.
  Voorstel: ter kennisneming
 5. Prognose exploitatiebegroting 2014 EoY - oplegnotitie
 6. Aanpassing reglement van orde Algemeen Bestuur i.v.m. bekendmakingen
 7. Aanbestedingsleidraad accountant
 8. Samenvatting plus vervolgaanpak rondetafelgesprekken Samenspel Deelnemers – GBLT
  Presentatie
  Fit for the future
 9. Voorbeschouwing op De Agenda 2020 (incl. korte presentatie door de heer B. Groeneveld) - oplegnotitie
 10. Stand van zaken gemeentelijke samenwerking (niet openbaar)
 11. Rechtspositioneel verzoek directeur GBLT (niet openbaar)
 12. Presentatie over evaluatie productieplanning 2014 en vooruitblik productieplanning 2015 (door mevrouw J. Lepage)
 13. Agendaplanning 2015
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

WOB

 

Download de WOB-verzoeken:

2015

 

2014