Algemeen
Indien u uw aanslag gemeente- en/of waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan hebt u de mogelijkheid om hier kwijtschelding voor aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Bekijk de regels en voorwaarden om te zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U moet er rekening mee houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend wordt.

Klik hier voor de regels en voorwaarden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding.

Klik hier voor de geldende normbedragen.

Waar kwijtschelding aanvragen?

GBLT legt zowel gemeente- als waterschapsbelasting op. Klik hier  voor het overzicht om te zien bij welke organisatie u kwijtschelding kunt aanvragen.

Mocht uit het overzicht blijken dat u kwijtschelding aan moet vragen bij GBLT, dan kunt u een verzoek indienen vanaf de dagtekening van de aanslag via Mijn Loket.

Als blijkt dat u kwijtschelding bij de gemeente moet aanvragen, dan beoordeelt de gemeente het verzoek en deelt de uitkomst ook met GBLT. Van GBLT ontvangt u vervolgens bericht of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijk) kwijtschelding of dat uw verzoek moet worden afgewezen. In een aantal gevallen kan het voorkomen dat u van uw gemeente kwijtschelding krijgt maar van GBLT niet. De reden hiervoor is dat er verschillen zijn tussen de beleidsregels van de gemeente en het waterschap.

Hoe kwijtschelding aanvragen?
Via Mijn Loket hebt u met behulp van DigiD toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u snel en gemakkelijk kwijtschelding aanvragen. Let op: voor het aanvragen van kwijtschelding via Mijn Loket dient u eerst de aanslag te selecteren. 

Bent u niet in staat om via Mijn Loket kwijtschelding aan te vragen, dan kunt u telefonisch een persoonlijk kwijtscheldingformulier aanvragen via 088-064 55 55 (van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). U ontvangt het kwijtscheldingsformulier binnen twee weken per post. Denkt u ook aan het meezenden van de vereiste bijlagen? Uw verzoek om kwijtschelding wordt niet in behandeling genomen als u niet alle informatie en kopieën verstrekt.

Het ingevulde kwijtscheldingsformulier moet u sturen naar: GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

LET OP: aanvragen van kwijtschelding van inwoners uit de wijk Kloosterveen in Assen verandert per 1 januari 2018.
Met ingang van 1 januari 2018 werkt GBLT samen op het gebied van kwijtschelding met de gemeenten Assen. Deze samenwerking beperkt zich tot de inwoners van de wijk Kloosterveen. Deze inwoners moeten vanaf 1 januari 2018 voor belastingaanslagen van de gemeente en de belastingaanslagen van GBLT kwijtschelding aanvragen bij GBLT.

Geautomatiseerde kwijtschelding
GBLT kan uw gegevens uit deze aanvraag in de toekomst gebruiken om geautomatiseerd te toetsen of uw recht op kwijtschelding automatisch kan worden verlengd. Door gegevens van het UWV, de Belastingdienst en de RDW te controleren kan uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd worden vastgesteld. Is dit het geval dan hoeft u niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Bent u het hiermee eens, dan hoeft u verder niets te doen. Wilt u niet dat GBLT uw persoonsgegevens gebruikt in een digitale bestandsvergelijking, dan moet u dat schriftelijk bij GBLT melden. U moet dan elk jaar zelf opnieuw kwijtschelding aanvragen.

Ontvangstbevestiging
Binnen 10 dagen na ontvangst van het kwijtscheldingsformulier versturen wij een ontvangstbevestiging. Hebt u het verzoek digitaal ingediend, dan ontvangt u een bevestiging via e-mail. Ontvangt u geen bevestiging, dan is het verzoek niet door ons ontvangen.

Invorderingsmaatregelen
Gedurende de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek wordt de invordering geblokkeerd. Indien u automatische incasso hebt, wordt de inning van de termijnbedragen stopgezet. Als blijkt dat er geen of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend, wordt de automatische incasso hervat. Het openstaande bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de resterende maanden van het jaar. Let op, dit geldt alleen voor het huidige jaar. Voor de openstaande aanslagen van voorgaande jaren dient u zelf een betalingsregeling te treffen.

Hebt uw vragen?
Als u vragen hebt, kijk bij de veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet of hebt u andere vragen, dan kunt contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Kwijtschelding belastingen per 1 januari 2017
Per 1 januari 2017 wijzigen de bijstandsnormen. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.

100% kwijtscheldingsnorm per 1 januari 2017

Huishoudtype   Norm     
Echtgenoten: Beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd   € 1.403,98

Echtgenoten:

Eén echtgenoot pensioengerechtigde leeftijd
of ouder (incl. € 10,62 IO AOW)

€ 1.518,68

Echtgenoten:

Beide zijn pensioengerechtigd
of ouder (incl. € 21,24 IO AOW)

€ 1.529,30

Alleenstaande ouder: 

Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd                                 

€  982,79

Alleenstaande ouder:  

Pensioengerechtigde leeftijd
of ouder (incl. € 10,49 IO AOW) 

€ 1.114,76

Alleenstaande: Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd €  982,79

Alleenstaande:

Pensioengerechtigde leeftijd
of ouder (incl. € 10,62 IO AOW)  

€ 1.114,76

Uitgaven premies ziektekostenverzekering
De bedragen voor de normpremie zijn per 1 januari 2017 vastgesteld op € 39,00 voor alleenstaande of een alleenstaande ouder per maand en voor echtgenoten € 85,00 per maand.

Bestuursrechtelijke premie Zorginstituut Nederland (CVZ)
De bestuursrechtelijke premie, bedoelt in artikel 18d van de Zorgverzekeringswet, bedraagt per 1 januari 2017 € 134,38 per maand. De bestuurlijke premie bedoelt in artikel 18e van de Zorgverzekeringswet bedraagt per 1 januari 2017 € 127,50 per maand.

Normhuur
Indien sprake is van een één- en meerpersoonshuishouden € 206,48.
Indien sprake is van een eenpersoonsouderenhuishouden € 204,66.
Indien sprake is van een meerpersoonsouderenhuishouden € 202,85.

Vrijgelaten worden inkomsten ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkomingen ingevolge de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Verder worden in de inkomenstoets vrijgelaten:

 • de individuele inkomenstoeslag (artikel 36 Participatiewet);
 • de vergoeding voor de verzorging en opvoeding van een pleegkind in het kader van de Wet op de jeugdzorg;
 • het kindgebonden budget, bedoeld in de Wet op het kindgebonden budget;
 • de huurtoeslag, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet op de huurtoeslag, de krachtens de Participatiewet ontvangen woonkostentoeslag en de zorgtoeslag, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet op de zorgtoeslag.

Ten slotte worden in de inkomenstoets vrijgelaten de volgende subsidies en premies bedoeld ter stimulering van arbeid. Het betreft:

 • de premie in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling (artikel 31, lid 2, onderdeel j, Participatiewet) en een daarmee naar aard, strekking en omvang overeenkomende premie: € 2.392,00 per jaar;
 • de maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid (artikel 31, lid 2, onderdeel n, Participatiewet): € 200,00 per maand;
 • de inkomsten uit arbeid van een alleenstaande ouder of alleenstaande ouder met een of meer meerderjarige kinderen tot 12,5 procent van deze inkomsten, met een maximum van € 125,04 per maand, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 30 maanden, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, ingeval:
  1. hij de volledige zorg heeft voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar,
  2. de periode van zes aaneengesloten maanden, bedoeld in artikel 31, lid 2, onderdeel n, Participatiewet, is verstreken, en
  3. dit volgens het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling (artikel 31, lid 2, onderdeel r, Participatiewet);
 • een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk tot ten hoogste de bedragen, genoemd in artikel 2, lid 6, Wet LB: € 150,00 per maand, met een maximum van € 1.500,00 per kalenderjaar.

Vermogensvrijstelling

 • inboedel voor zover deze niet meer waard is dan € 2.269,00
 • een motorvoertuig dat absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit
 • een motorvoertuig dat minder waard is dan € 2.269,00
 • een tegoed op bankrekeningen tot de hoogte van het normbedrag kwijtschelding vermeerderd met de netto woonlasten en de netto zorglasten
 • geld dat als renteloze of rentedragende lening op grond van de wet studiefinanciering is ontvangen
 • een extra vrijstelling van € 2.269,00 per persoon als u bent geboren voor 1-1-1935.

Aangepaste normen voor personen van 65 jaar en ouder
De gemeenten Leusden, Nijkerk, Dalfsen en Bunschoten hebben de kwijtscheldingsnormen voor AOW-gerechtigden verhoogd tot 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen. De bandbreedte van de kwijtscheldingsnormen AOW-gerechtigden is met ingang van 1 januari 2017 (inclusief de verhoging van een deel van de KOB). Het is dus mogelijk dat u voor de gemeentelijke belastingen kwijtschelding krijgt maar niet voor de waterschapsbelastingen.

Personen van 65 jaar en ouder                       Norm
Eén echtgenoot pensioengerechtigde leeftijd of ouder (incl. € 10,62 IO AOW) de andere ≥ 21 jaar € 1.562,42
Beiden zijn pensioengerechtigd of ouder (incl. € 21,24 IO AOW) € 1.562,42
Alleenstaande ouder of alleenstaande (incl. € 10,62 KOB) € 1.145,26

U komt alleen in aanmerking voor kwijtschelding als u aan bepaalde regels en voorwaarden voldoet
Kwijtschelding kunt u aanvragen als u een inkomen op bijstandsniveau of lager heeft. Bekijk hieronder de regels en voorwaarden die GBLT heeft voor kwijtschelding.

Het heeft geen zin om kwijtschelding aan te vragen in vijf gevallen

 • Als u een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent en dus ondernemer bent. Zoals zzp-ers, freelancers, vennoten van een v.o.f. en maten van een maatschap. U komt dan niet in aanmerking voor kwijtschelding bij:
  • Waterschapsbelastingen;
  • Gemeentelijke belastingen in de gemeente Dronten.
 • Als u een motorvoertuig bezit dat meer dan €2.269,00 waard is, tenzij deze om medische redenen onmisbaar is;
 • Als u een eigen woning bezit waarvan de waarde hoger is dan de verschuldigde hypotheek;
 • Als u uw aanslag langer dan drie maanden geleden betaald heeft;
 • Als het totale saldo op al uw bankrekeningen samen boven een bepaald bedrag uitkomt. Dit bedrag bestaat uit het optellen van de bedragen van:
  • Eén maand huur;
  • Eén maand ziektekostenpremie;
  • De maximale aanspraak kindgebonden budget van één maand;
  • Het normbedrag dat voor uw huishouden geldt.

Bij kwijtschelding zijn vermogen, normbedrag en netto besteedbaar inkomen van belang

 • Vermogen zijn dingen zoals uw spaargeld, eigen woning en/of een motorvoertuig.
 • Het voor u geldende normbedrag stellen wij vast op basis van de Participatiewet of Algemene Ouderdomswet (AOW). Het normbedrag staat voor ‘de noodzakelijke kosten van bestaan’. Dit kunt u zien als de minimale kosten die een huishouden heeft om te kunnen leven. Het hangt af van uw woonsituatie welk bedrag het normbedrag is. Bij woonsituatie kijken wij naar of u alleenstaand, alleenstaand ouder, gehuwd of samenwonend bent. Ook kijkt GBLT of er nog andere mensen op uw adres staan ingeschreven.
 • Om uw netto besteedbaar inkomen te bepalen, haalt GBLT een aantal uitgaven van uw netto maandinkomen af. Welke uitgaven dat zijn verschilt per situatie. GBLT kijkt naar:
  • Een gedeelte van huur en hypotheeklasten waar het normbedrag geen rekening mee houdt;
  • Een gedeelte van ziektekosten waar het normbedrag geen rekening mee houdt;
  • Betalingsregeling voor andere belastingen waar u geen kwijtschelding voor heeft;
  • Alimentatie die u betaalt;
  • Uw eigen bijdrage aan levensonderhoud voor uw kinderen.

GBLT beoordeelt of u in uw situatie in aanmerking komt voor kwijtschelding
Wij kijken eerst naar uw vermogen. Daarna kijken wij naar uw betalingscapaciteit. Betalingscapaciteit is het bedrag dat per maand overblijft als al uw noodzakelijke kosten zijn betaald. Wij bepalen uw betalingscapaciteit door uw normbedrag af te trekken van uw netto besteedbaar inkomen. Dit bedrag doen wij keer twaalf om te bepalen wat uw betalingscapaciteit per jaar is. 80% van uw jaarlijkse betalingscapaciteit moet gebruikt worden om de belastingaanslag van te betalen. Blijkt uit onze berekeningen dat u uw belastingaanslag niet of deels kunt betalen? Dan krijgt u volledig of gedeeltelijke kwijtschelding.

De regels voor kwijtschelding voor waterschapsbelastingen en gemeente belastingen verschillen
De waterschappen zijn strenger dan gemeenten als het gaat om kwijtschelding. Het is dus mogelijk dat wij:

 • Wel uw verzoek voor kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen kunnen toewijzen.
 • Niet (helemaal) uw verzoek voor kwijtschelding voor waterschapsbelastingen kunnen toewijzen.

 

 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

13 december om 08:25
@EddieWillems De biljetten worden gespreid over het eerste half jaar verstuurd. In de eerste maanden de biljetten a… https://t.co/V3JhS3hDfp
11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw