De Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) schrijft voor dat gemeenten jaarlijks een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. De nieuwe WOZ-waarde die op uw aanslagbiljet staat, geldt voor het huidige belastingjaar. GBLT gebruikt de WOZ-waarde voor het opleggen van de aanslag onroerende-zaakbelastingen en voor de berekening van waterschapsbelastingen. Daarnaast gebruikt ook de Belastingdienst de WOZ–waarde voor o.a. de inkomstenbelasting, erfbelasting etc. GBLT verstuurt de WOZ-beschikkingen naar eigenaren van woningen en niet-woningen en naar gebruikers van niet-woningen.

Huurdersbeschikking
Sinds 2016 ontvangen ook de huurders van woningen een WOZ–beschikking vanwege de wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel.

  • Bent u na 1 januari eigenaar geworden van bestaande onroerende zaken? Dan ontvangt u de WOZ-beschikking niet automatisch. Via Mijn Loket kunt u de WOZ-waarde inzien.
  • Bent u na 1 januari huurder geworden van een bestaande huurwoning dan dient u een schriftelijk verzoek in te dienen, zodat wij u een aanslagbiljet kunnen toezenden.

WOZ-waarde, één biljet
De nieuw vastgestelde WOZ-waarde voor uw pand staat vermeld op het gecombineerde aanslagbiljet dat u ontvangt van GBLT. U ontvangt dus geen apart aanslagbiljet. Bewaar het aanslagbiljet zorgvuldig. U hebt deze nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting!

Waardebepaling
Om de waarde van een onroerende zaak te bepalen, kijkt de gemeente naar de waarde van objecten op 1 januari en naar de staat van het pand van 1 januari. Als u een aanbouw aan uw woning hebt gezet, grond hebt gekocht of verkocht, dan wordt dit meegenomen bij de waardebepaling naar de toestand op 1 januari van het daaropvolgende jaar. Er is echter wel gekeken naar het prijspeil van 1 januari.

Taxatieverslag
Als u een onderbouwing van de waardebepaling van uw pand wilt, dan kunt u via Mijn Loket het taxatieverslag (vanaf 2016) inzien.

Wie controleert GBLT bij de bepaling van de WOZ-waarde?
Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer het GBLT. De Waarderingskamer is een onafhankelijke instantie die erop toeziet dat GBLT alle panden zorgvuldig en eenduidig waardeert. Voor meer informatie kunt u kijken op www.waarderingskamer.nl. Meer informatie over de waardebepaling en de Wet WOZ kunt u ook vinden op de website www.wozinformatie.nl/publieksinformatie.

Hebt u bezwaar tegen de WOZ-waarde?
Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Raadpleeg dan eerst het taxatieverslag via Mijn Loket. Hierin staat de onderbouwing van de waarde van uw woning/bedrijfspand. Wilt u na het raadplegen van het taxatieverslag alsnog een bezwaar indienen dan doet u dit via Mijn Loket of schriftelijk gericht aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Uw bezwaar moet zes weken na dagtekening van de aanslag ontvangen zijn.

Oude taxatieverslagen
Via Mijn Loket op deze website kunt u taxatieverslagen van 2016 inzien. Wilt u inzage in taxatieverslagen van voorgaande jaren? Dan kunt u dit doen via de website van de gemeente Dalfsen. Klik hier om belastingaanslagen en taxatieverslagen van vóór 2016 in te zien.

Veelgestelde vragen
Bekijk voor meer informatie over WOZ de veelgestelde vragen op deze website.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

14 december om 09:04
@kjeldschouten We zien graag dat we e-mail in de toekomst kunnen aanbieden. Voor nu is dat vanwege o.a. veiligheids… https://t.co/jcGnGZAbuc
13 december om 08:25
@EddieWillems De biljetten worden gespreid over het eerste half jaar verstuurd. In de eerste maanden de biljetten a… https://t.co/V3JhS3hDfp
11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46