Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven van gebruikers van woningen waarvoor de gemeente wettelijk verplicht is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. U betaalt een vast bedrag per jaar en daarnaast een differentiatie tarief (DIFTAR) voor het aanbieden van uw huisvuil. U heeft zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing: wie meer huisvuil aanbiedt, moet meer betalen dan wie goed het afval scheidt en daardoor minder vaak het afval aanbiedt. U betaalt het DITAR tarief wanneer u vanaf € 5,- aan restafval aanbiedt per jaar.

U ontvangt van GBLT in het huidige belastingjaar de aanslag voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing (het vastrecht). Na afloop van het jaar ontvangt u van GBLT een aanslagbiljet over het variabele deel. Het bedrag van dit variabele deel is afhankelijk van het aantal aangeboden huisvuilzakken (30 en 60 liter).

Bij verhuizing
Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt u een ontheffing (vermindering van het aanslagbiljet) van de afvalstoffenheffing voor de nog resterende volle dagen van het belastingjaar (kalenderjaar). Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Leusden, dan wordt afvalstoffenheffing geheven voor het aantal resterende volle dagen van het belastingjaar (kalenderjaar). Een verhuizing binnen Leusden meldt u bij de gemeente Leusden. Dit leidt doorgaans niet tot een vermindering van de aanslag. Krijgt u op het nieuwe adres ook het aanslagbiljet en is de samenstelling van het huishouden gelijk? Dan gaat het aanslagbiljet met u mee. Wanneer op enig moment één persoon het huishouden verlaat, bestaat er geen mogelijkheid tot ontheffing. De (gezins)situatie per 1 januari is bepalend voor het gehele belastingjaar.

Wat als u gaat verhuizen?
Als u gaat verhuizen dan ontvangt u een aanslagbiljet van GBLT voor het aantal aangeboden huisvuilzakken (30 en 60 liter) over een periode van het jaar tot het moment dat u bent verhuisd.

Reinigingsrecht
De reinigingsrechten worden geheven van gebruikers van (zelfstandige delen van) bedrijfspanden voor het van gemeentewege ophalen, wegbrengen en laten verwerken van bedrijfsafval van beperkte omvang. De opbrengst van de reinigingsrechten wordt gebruikt om de kosten te betalen die gemoeid zijn met het inzamelen en verwerken van het bedrijfsafval. In het belastingjaar zelf ontvangt u de aanslag voor het vaste deel van het reinigingsrecht. Na afloop van het jaar ontvangt u van GBLT een aanslagbiljet over het variabele deel. Het bedrag van dit variabele deel is afhankelijk van het aantal aangeboden huisvuilzakken (30 en 60 liter).

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met het aanslagbiljet kunt u bezwaar maken. U moet dat binnen zes weken na dagtekening van de aanslag doen. Het bezwaar moet u indienen via Mijn Loket of schriftelijk via GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Lees meer over het indienen van een bezwaar.


Kwijtschelding
U kunt voor:

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

26 juni om 16:26
@JBenedictus Via Twitter kan ik u gegevens niet inzien. Het is wel gebruikelijk wanneer u een fout ontdekt in uw aa… https://t.co/nd27oSgq2d
26 juni om 16:17
@daanheimans Dank voor uw reactie. GBLT werkt aan het verbeteren van de dienstverlening, inclusief onze schrijfstij… https://t.co/7iVgrXKyuA
26 juni om 12:43
GBLT heeft via automatische incasso het termijnbedrag van de maand juni afgeschreven. Helaas staat bij de omschrijv… https://t.co/yfeFTo1sa6