Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven van gebruikers van woningen waarvoor de gemeente wettelijk verplicht is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. U betaalt een vast bedrag per jaar en daarnaast een differentiatie tarief (DIFTAR) voor het aanbieden van uw huisvuil. U hebt zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing: wie meer huisvuil aanbiedt, moet meer betalen dan wie goed het afval scheidt en daardoor minder vaak het afval aanbiedt.

U ontvangt van GBLT in het huidige belastingjaar de aanslag voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing (het vastrecht). Na afloop van het jaar ontvangt u van GBLT een aanslagbiljet over het variabele deel. Het bedrag van dit variabele deel is afhankelijk van het aantal aangeboden huisvuilzakken (30 en 60 liter).

Bij verhuizing
Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt u een ontheffing (vermindering van het aanslagbiljet) van de afvalstoffenheffing voor de nog resterende volle dagen van het belastingjaar (kalenderjaar). Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Leusden, dan wordt afvalstoffenheffing geheven voor het aantal resterende volle dagen van het belastingjaar (kalenderjaar). Een verhuizing binnen Leusden meldt u bij de gemeente Leusden. Dit leidt doorgaans niet tot een vermindering van de aanslag. Krijgt u op het nieuwe adres ook het aanslagbiljet en is de samenstelling van het huishouden gelijk? Dan gaat het aanslagbiljet met u mee. Wanneer op enig moment één persoon het huishouden verlaat, bestaat er geen mogelijkheid tot ontheffing. De (gezins)situatie per 1 januari is bepalend voor het gehele belastingjaar.

Wat als u gaat verhuizen?
Als u gaat verhuizen dan ontvangt u een aanslagbiljet van GBLT voor het aantal aangeboden huisvuilzakken (30 en 60 liter) over een periode van het jaar tot het moment dat u bent verhuisd.

Reinigingsrecht
De reinigingsrechten worden geheven van gebruikers van (zelfstandige delen van) bedrijfspanden voor het van gemeentewege ophalen, wegbrengen en laten verwerken van bedrijfsafval van beperkte omvang. De opbrengst van de reinigingsrechten wordt gebruikt om de kosten te betalen die gemoeid zijn met het inzamelen en verwerken van het bedrijfsafval. In het belastingjaar zelf ontvangt u de aanslag voor het vaste deel van het reinigingsrecht. Na afloop van het jaar ontvangt u van GBLT een aanslagbiljet over het variabele deel. Het bedrag van dit variabele deel is afhankelijk van het aantal aangeboden huisvuilzakken (30 en 60 liter).

Bezwaar maken
U kunt bezwaar maken wanneer de verkeerde gebruiker is aangeslagen of de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt. U moet dat binnen zes weken na dagtekening van de aanslag doen. Het bezwaar moet u indienen via Mijn Loket of schriftelijk via GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Kwijtschelding
Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke)  kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Lees meer over kwijtschelding aanvragen.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw
05 december om 13:50
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wat is uw vraag? Ik help u graag verder. met vriendelijke groet, ^PT