U kunt inloggen op Mijn Loket met uw DigiD of eHerkenning 
Ga naar https://mijnloket.gblt.nl/digid.info.php om in te loggen. Daarnaast vindt u op iedere pagina het icoon hieronder. Als u op dat icoon klikt gaat u naar dezelfde inlogpagina.

login mijnloket

U kunt zelf digitaal uw belastingzaken met GBLT regelen via Mijn Loket
Na het inloggen op Mijn Loket kunt u :

 • uw belastingaanslagen downloaden en inzien;
 • door GBLT verstuurde documenten inzien;
 • zien welk aanslagbedrag er nog open staat en deze direct betalen;
 • in één keer betalen via iDEAL of automatisch betalen in delen via automatische incasso;
 • bezwaar indienen als u het oneens bent met een belastingaanslag of beschikking;
 • een klacht indienen. Bijvoorbeeld als u vindt dat u niet juist te woord bent gestaan;
 • kwijtschelding aanvragen als u uw belastingaanslag niet kunt betalen;

Hebt u hulp nodig bij het digitaal regelen van zaken? Ga naar digitaalhulpplein.nl.

 

Ja, u kunt korting krijgen voor de zuiveringsheffing als u alleen woont (let op: dit is iets anders dan alleenstaand met kinderen). Dit kan als u op 1 januari van het belastingjaar alleen woont, maar ook als u in de loop van het jaar alleenwonend wordt. GBLT krijgt automatisch bericht als er een uitschrijving plaatsvindt bij de Basisregistratie Personen (BRP); bijvoorbeeld bij overlijden of echtscheiding. U ontvangt ongeveer 8 weken na deze uitschrijving van ons een bericht met de vermindering. Indien de uitschrijving bij de gemeente niet juist is, dan kunt u dit kenbaar maken via Mijn Loket.

Ook als u een (nieuwe) woning in gebruik neemt en alleenwonend bent, kunt u voor de lagere heffing in aanmerking komen. U kunt dit ook kenbaar maken via Mijn Loket.

U kunt geen korting krijgen voor de watersysteemheffing ingezetenen; dit is een vast bedrag per woonruimte. Het aantal mensen dat in een woning woont, maakt voor deze belasting niets uit.

Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken. Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid. De deelnemers in de samenwerkingsverbanden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden.

Is een pand of perceel in eigendom van meerdere personen?
GBLT wijst dan één van hen aan als belastingschuldige voor het gehele bedrag. Het aanslagbiljet mag niet gesplitst over de mede-eigenaren. De aangeslagen eigenaar kan het door hem teveel betaalde wel verhalen op de mede-eigenaren. Of op het vermogen van het samenwerkingsverband.

Wanneer een persoon komt te overlijden wordt dit automatisch via de gemeente doorgegeven aan GBLT

U hoeft geen melding bij GBLT te maken. De eventuele vermindering van de belastingsoort zuiveringsheffing door het overlijden van deze persoon, verwerkt GBLT automatisch.

Per belastingsoort staat in de wet tot wanneer deze geheven wordt. Voor de watersysteemheffing ingezetenen geldt  het bedrag dat op 1 januari is vastgesteld, voor dat jaar verschuldigd is. Dit geldt dus ook bij het overlijden van de persoon op naam waarvan het aanslagbiljet is verstuurd.

Voorbeeld:
Iemand overlijdt op 3 februari; dan is voor de watersysteemheffing ingezetenen het gehele jaarbedrag dat op 1 januari van dat jaar is vastgesteld, verschuldigd. De zuiveringsheffing wordt verminderd vanaf het moment van overlijden.

Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd, natuur
Staat het eigendom in het Kadaster uitsluitend op naam van de overledene? Dan kan het Kadaster alleen een wijziging doorvoeren op basis van een notariële akte. Indien u beiden eigenaar bent geweest, dan kunt u een verzoek tot naamswijziging indienen via Mijn Loket. Vanaf volgend jaar wordt het aanslagbiljet op uw naam gezet.

GBLT legt zowel belastingaanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen op, als de belastingaanslagen watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur. U kunt daarom meerdere aanslagbiljetten van GBLT in één jaar ontvangen.

De belastingaanslag staat op naam van de persoon die volgens het aanwijsbesluit is bepaald. Uw partner kan een verzoek indienen voor het wijzigen van de tenaamstelling in Mijn Loket

U ontvangt dit aanslagbiljet omdat wij hebben vastgesteld dat u gemeente- en/of waterschapsbelasting moet betalen
Wij hadden de belastingaanslag graag in het betreffende jaar aan u opgelegd. Het kan meerdere oorzaken hebben waarom dit niet is gelukt. GBLT mag tot 3 jaar na het ontstaan van de belastingschuld, de belastingaanslag vaststellen. Dit staat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen in artikel 11 lid 3. Vandaar dat u nu alsnog een aanslagbiljet ontvangt.

In 2014 is GBLT gestart met het versturen van aanslagbiljetten waarop meerdere belastingen worden gecombineerd. Voorheen ontvingen huishoudens en bedrijven een apart aanslagbiljet voor de gebruikersbelasting (zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen) en later in het jaar voor de eigenarenbelasting (watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur). Ook heft en int GBLT in opdracht van de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle de gemeentebelastingen. Door het beter afstemmen van processen is het nu mogelijk om belastingen zo veel mogelijk te combineren op één aanslagbiljet.

In een aantal situaties komt het voor dat er nog twee aanslagbiljetten worden gestuurd. Wij streven er naar om ook voor deze situaties zoveel mogelijk de belastingaanslagen te combineren op één aanslagbiljet.

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket. In het bezwaarschrift geeft u de reden van leegstand aan. Of de belastingaanslag betaald moet worden, hangt af van de reden van leegstand.

Eigendom belast met een beperkt recht betekent dat er sprake kan zijn van opstal, erfpacht of vruchtgebruik. Het aanslagbiljet wordt dan gestuurd naar degene die belanghebbende is volgens dat beperkte recht. Dit is in de Waterschapswet geregeld.

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket.

De matdatum is de datum waarop het aanslagbiljet bij u wordt bezorgd per post. Dus de dag dat het aanslagbiljet op de deurmat of in de brievenbus valt.

De dagtekening is de datum waarop de betaal- en bezwaartermijnen officieel ingaan. Deze datum is vaak enkele dagen na de matdatum om er zeker van te zijn dat u de genoeg tijd heeft om een betaling in orde te maken of bezwaar te maken.

GBLT wijst één iemand aan als belastingplichtige als er meerdere personen gelijke rechten hebben over een gebouwde / ongebouwde onroerende zaak. De andere eigenaren kunnen ook vragen om het aanslagbiljet op naam te zetten van één van hen. Hiervoor zijn wel de handtekeningen van alle eigenaren nodig.

 

Uw belastingaanslag vindt u in de inbox van de Berichtenbox
Hiervoor drukt u na inloggen met DigiD op het tabblad Berichtenbox in de horizontale oranje balk bovenaan. U doorloopt daarna drie stappen om uw aanslagbiljet te kunnen inzien:

 • druk op het bericht van het aanslagbiljet. Het bericht opent;
 • klik op het download-icoon (MijnOverheid Downloadicoon ) om het aanslagbiljet te downloaden;
 • open het document na het downloaden om uw aanslagbiljet te kunnen bekijken en printen.

Soms krijgt u na het inloggen eerst een scherm met Selecteer organisaties. Hierin kunt u aangeven van welke instanties u digitale post wilt ontvangen. U ontvangt dan geen post meer op papier. Door op te slaan bevestigt u uw keuze. GBLT krijgt uw keuze automatisch van de Berichtenbox van Mijn Overheid door.

In de meeste gevallen is dit niet mogelijk. U kunt hiervoor wel een verzoek indienen via brief of Mijn Loket. Aan de hand van dit verzoek kijkt GBLT of het mogelijk is om de belastingaanslagen te splitsen. In het verzoek zet u de volgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer.
 • Uw aanslagnummer.
 • De kadastrale aanduiding / object.

GBLT heeft u aanslagbiljetten gestuurd over meerdere jaren. Bij de aanslagbiljetten is een begeleidende brief meegestuurd. Hierin wordt uitgelegd dat uit controle naar voren is gekomen dat GBLT deze aanslagbiljetten nog niet eerder heeft gestuurd.

In de wet is vastgelegd dat GBLT tot drie jaar terug aanslagbiljetten mag opleggen. U kunt dit nalezen op http://wetten.overheid.nl in artikel 11 lid 3 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen.

De watersysteemheffing (gebouwd/ongebouwd/natuur) is een tijdstipbelasting. Iedereen die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een onroerende zaak (gebouwd en/of ongebouwd) is, wordt voor het gehele jaar aangeslagen. Ook als de eigendomsoverdracht in de loop van het belastingjaar is geweest. Bij verkoop van de onroerende zaak verrekent de notaris deze waterschapslasten (in de akte van verkoop) tussen koper en verkoper. De belastingaanslag wordt dus niet verminderd. Als u nooit eigenaar bent geweest (in het betreffende belastingjaar), dan kunt een bezwaarschrift indienen via Mijn Loket.

De hoogte van de zuiveringsheffing voor woonruimten hangt af van het aantal bewoners dat op een adres woont

GBLT gebruikt de informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP) om te bepalen hoeveel mensen er op een adres wonen.

De basis voor het kunnen opleggen van een aanslagbiljet zuiveringsheffing is de verordening van het waterschap

Het waterschap kent 2 tarieven voor huishoudens:

 1. Tarief voor eenpersoonshuishouden is 1 vervuilingseenheid (1 v.e.). U betaalt dit tarief als u alleen op een adres woont.
 2. Tarief voor meerpersoonshuishouden is 3 vervuilingseenheden (3 v.e.). U betaalt dit tarief als u met twee of meer personen op een adres woont.

U moet de belastingaanslag betalen. De belastingaanslag blijft in stand, omdat de onroerende zaak belang heeft bij de werken van het waterschap. Ook als u niet meer woont op dat adres.

Als de belastingaanslag op naam van meer personen opgelegd kan worden, dan bepaalt GBLT wie de aanslagen op zijn / haar naam ontvangt. Hiervoor heeft GBLT regels gemaakt.

De belastingaanslag op uw naam 
Wilt u het aanslagbiljet op uw naam ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven aan GBLT. U kunt een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Wilt u beiden deze brief ondertekenen. U ontvangt vanaf volgend jaar de belastingaanslag op uw naam.  

Is de grondoppervlakte niet correct? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen via Mijn Loket.

Dit is niet mogelijk. Graag leggen wij hieronder uit waarom dit niet mogelijk is.

Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken. Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid.

Het Kadaster noemt nu als eigenaren:

 • natuurlijke personen, zoals maten en/of vennoten;
 • rechtspersonen, zoals BV's of NV's.

GBLT neemt deze gegevens jaarlijks van het Kadaster over. Het aanslagbiljet kan daardoor dus niet op naam van een VOF, CV of maatschap gezet worden.

Wij vragen u om deze belastingaanslag naar ons terug te sturen. Kunt u hierbij een korte notitie meesturen, waarin u vermeldt waarom u de belastingaanslag terugstuurt?

Voor het inloggen op de Berichtenbox van MijnOverheid gebruikt u uw DigiD
Heeft u een smartphone of tablet? Overweeg dan om de app te gebruiken. U kunt dan een pincode instellen om de Berichtenbox te openen. U kunt de Berichtenbox app downloaden in de App Store (Apple) of Google Play Store (Android).

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

21 november om 11:40
@cxq19861118 Het artikel gaat over de tarieven 2020, deze belastingaanslagen worden in 2020 gestuurd. Vr. gr. ^JB
19 november om 12:52
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemiddag,u kunt gerust onze aanslag afwachten. Voor meer informatie over uw persoonlijk… https://t.co/DCCcfUS1zb
19 november om 08:43
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemorgen, vanwege de privacy kunnen we deze zaken niet regelen via Twitter. U kunt u uw… https://t.co/EMIpuAobNW