Voor de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven geldt als heffingsmaatstaf de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd. De vervuilingswaarde wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden (v.e.). Voor de berekening van de vervuilingswaarde wordt uitgegaan van de ingenomen hoeveelheid water in het desbetreffende belastingjaar. Dit waterverbruik wordt vermenigvuldigd met een afvalwatercoëfficiënt. De uitkomst is het aantal vervuilingseenheden. Het aanslagbedrag wordt berekend door het aantal vervuilingseenheden te vermenigvuldigen met het tarief per vervuilingseenheid.

De belastingaanslag is gebaseerd op de hoeveelheid ingenomen water over de periode dat u gebruik van de bedrijfsruimte heeft gemaakt in een kalenderjaar. De afvalwatercoëfficiënt is voor ieder bedrijfstype verschillend en hangt af van de activiteiten in de bedrijfsruimte. Voor bedrijven met een waterverbruik tot 1.000 v.e. is de afvalwatercoëfficiënt af te leiden uit de Tabel afvalwatercoëfficiënten. Deze tabel heeft een forfaitair karakter, dit betekent dat de coëfficiënt op gemiddelden is gebaseerd en dus een globale benadering oplevert van de vervuilingswaarde van de bedrijfsruimte. Voor sterk vervuilende bedrijven wordt de afvalwatercoëfficiënt bepaald door meting, bemonstering en analyse van het afvalwater.

Met eHerkenning kunnen bedrijven (met een KvK-nummer) veilig inloggen in Mijn Loket (sinds februari 2018). Dit betekent dat zij digitaal veilig vertrouwelijke gegevens kunnen uitwisselen met GBLT. Ga naar www.eherkenning.nl om gebruik te maken van dit inlogmiddel.
 

Wat zijn de voordelen?
Het grote gemak is dat bedrijven met één eHerkenning inlogmiddel bij meerdere organisaties kunnen inloggen. Zo hoef je minder wachtwoorden te onthouden. Zij kiezen zelf hoe ze willen inloggen. Veilig, makkelijk en betrouwbaar.

Met eHerkenning kunnen bedrijven:

  • zich online identificeren en vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met GBLT;
  • bij ruim 300 overheden en commerciële organisaties inloggen via eHerkenning. Dit aantal neemt in snel tempo toe;
  • veilig inloggen zonder meerdere wachtwoorden te moeten onthouden;
  • zelf bepalen hoe zij willen inloggen. Zo is het mogelijk met een mobiele app in te loggen, met een wachtwoord + sms of met een One Time Password via een token. Zie www.eherkenning.nl

 

U kunt het aantal m³ navragen bij het drinkwaterbedrijf Vitens. U dient het gebruik op te geven dat eindigt in het heffingsjaar. Voor het definitief vaststellen van de aanslag 2011 is bijvoorbeeld het verbruik over de periode 2010-2011 bepalend.

Een bronnering of sanering is een (tijdelijke) onttrekking van grondwater

Bijvoorbeeld het ontrekken van grondwater om het grondwaterpeil tijdelijk te verlagen bij bouwprojecten of graafwerkzaamheden.

U moet zuiverings- of verontreinigingsheffing betalen als u afvoert of loost vanuit een bronnering, sanering of grondwateronttrekking

Iedereen die water afvoert op een riolering of loost op een oppervlaktewaterlichaam, betaalt zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing. Daarom betaalt u ook zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing als u bronneringswater, saneringswater of grondwater afvoert of loost. U betaalt:

  • zuiveringsheffing als u water afvoert op een riolering;
  • verontreinigingsheffing als u water loost op een oppervlaktewaterlichaam. Voorbeelden van oppervlaktelichamen zijn een sloot, rivier of meer.


U berekent de hoogte van uw aanslag door het aantal vervuilingseenheden te vermenigvuldigen met het tarief

De hoogte van de belastingaanslag hangt afvan de vervuiling van het afvalwater. Ook in grondwater- of bronneringswater zit vervuiling. Het aantal vervuilingseenheden berekent u door de hoeveelheid water dat u afvoert of loost te vermenigvuldigen met de coëfficiënt. De coëfficiënt is voor:

Drents Overijsselse Delta            0,0010
Rijn en Ijssel   0,0010
Vechtstromen   0,0010
Vallei en Veluwe   0,0010
Zuiderzeeland   0,0016

Deze coëfficiënt geldt alleen als u het water vanuit uw bronnering of sanering afvoert of loost in dezelfde samenstelling waarin u dit heeft opgepompt of weggepompt. Gebruikt u bijvoorbeeld grondwater in uw bedrijfsproces of huishouden? Dan mag u het aantal vervuilingseenheden niet op deze manier bepalen.


Uw waterschap stelt de tarieven per vervuilingseenheid vast in de belastingverordening

Op de website van GBLT vindt u een overzicht. Bekijk hier een overzicht van de tarieven voor waterschapsbelasting. De tarieven voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn binnen hetzelfde waterschap gelijk.

Rekenvoorbeeld
Voor een bouwproject in het gebied van waterschap Vechtstromen is in het kalenderjaar 2016 150.000 m3 grondwater weggepompt en afgevoerd op de gemeentelijke riolering.

Stap 1: Betaal ik zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing?

Het water is afgevoerd op de gemeentelijke riolering. Hiervoor betaalt u zuiveringsheffing.

Stap 2: Bepalen aantal vervuilingseenheden

De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in het gebied van waterschap Vechtstromen dus moet u de hoeveelheid afgevoerd water vermenigvuldigen met coëfficiënt 0,0010. Er is 150.000 m3 afgevoerd. Het aantal vervuilingseenheden bedraagt: 150.000 m3 x 0,0010 = 150 vervuilingseenheden.

Stap 3: Hoogte van het tarief

Het tarief voor de zuiveringsheffing in het gebied van het waterschap Vechtstromen is voor het heffingsjaar 2016 vastgesteld op € 51,03 per vervuilingseenheid.

Stap 4: Berekenen hoogte van de aanslag

De hoogte van de aanslag is:

150 vervuilingseenheden x € 51,03 = € 7.654,50

Meer informatie over het beleid van GBLT voor bronneringen en saneringen?

Bekijk de ‘beleidsregel berekening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing inzake bronneringen en saneringen'. De informatie hierboven is gebaseerd op deze beleidsregel.

Staat het bedrijf niet in het lijstje tabel afvalwatercoëfficiënten in de toelichting op het aangiftebiljet dan valt het bedrijf waarschijnlijk in klasse 8 (0,023 v.e./m³). Deze klasse is namelijk bedoeld voor overige bedrijven, zoals een kantoorruimte of winkel.

U geeft een verhuizing van uw bedrijf door aan GBLT en de Kamer van koophandel

Bij de Kamer van Koophandel kunt u uw verhuizing van uw bedrijf doorgeven via een webformulier. Aan GBLT kunt u een brief sturen. Of u geeft de adreswijziging van uw bedrijf door via Mijn Loket.

Indien het bedrijf in de loop van het heffingsjaar nog gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte, dient het aangiftebiljet wel ingevuld te worden. Indien u het gehele jaar geen gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte, dan kunt u dit (eveneens) aangeven op het aangiftebiljet.

Wilt of kunt u niet digitaal aangifte doen voor uw bedrijf? Dan kunt u een brief sturen met een verzoek tot het toesturen van een papieren aangifte voor bedrijven. Richt uw brief aan de afdeling Heffen. Bekijk onze adresgegevens op de contact-pagina.

Via Mijn Loket op www.gblt.nl kunt u een schriftelijk verzoek voor uitstel indienen. U stuurt uw verzoek per post naar GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

U dient het bedrijf te laten beëindigen/uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast dient u dit ook bij GBLT kenbaar te maken via Mijn Loket of schriftelijk. Als het bedrijf jaarlijks een aangifte ontvangt, dient u wel aangifte te doen als u een deel van het belastingjaar nog gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte. Indien er in het hele belastingjaar geen gebruik meer heeft plaats gevonden, kunt u dit aangeven op het aangiftebiljet.

De voorlopige belastingaanslagen baseert GBLT op de laatst bekende definitieve belastingaanslag.

Wanneer het bedrijf wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar, dient u hiervan melding te maken bij de Kamer van Koophandel en bij GBLT via Mijn Loket of schriftelijk.

De nieuwe eigenaar is verantwoordelijk voor aanmelding bij de Kamer van Koophandel en bij GBLT.

U kunt per persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) 48m³ aftrekken van de hoeveelheid water die u heeft ingenomen. Over het restant krijgt u dan een belastingaanslag voor de bedrijfsruimte. Dit geldt alleen als er een gemeenschappelijke watermeter is, voor zowel de woon- als de bedrijfsruimte.

Staat het bedrijf niet in het lijstje waterklassetabel, dan valt het bedrijf waarschijnlijk in klasse 8 (0,023 v.e./m³). Deze klasse is namelijk bedoeld voor overige bedrijven, zoals bijvoorbeeld een kantoorruimte.

Het terugsturen van het aangiftebiljet is altijd verplicht. Er kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in de bedrijfsvoering plaats hebben gevonden.

U kunt het aantal m³ navragen bij het waterleidingbedrijf. N.B. U dient het gebruik op te geven dat is opgenomen in het betreffende heffingsjaar.

Als u geen gebruiker meer bent, kunt u dit aangeven op het aangiftebiljet.

Indien het aangiftebiljet foutief verzonden is, verzoeken wij u om het biljet retour afzender te sturen met daarop de reden van retour zenden.

Als het bedrijf in (een deel van) het belastingjaar nog gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte, dient u wel aangifte te doen. Indien er in het geheel geen gebruik meer heeft plaats gevonden, kunt u dit aangeven op het aangiftebiljet.

U moet digitaal aangifte doen als u een uitnodiging ontvangt om digitaal aangifte te doen. U moet dan binnen één maand na dagtekening van de uitnodiging, aangifte doen. Doet u dit niet op tijd? Dan stuurt GBLT u een aanmaning tot het doen van aangifte. Wordt de aangifte na de aanmaning ook niet digitaal verwerkt of ingevuld? Dan wordt de belastingaanslag ambtshalve vastgesteld en een boete opgelegd.

De voorlopige en definitieve belastingaanslag zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing bedrijven wordt in maandelijkse termijnen afgeschreven. Het aantal betalingstermijnen is gelijk aan het aantal kalendermaanden dat in het huidige jaar na ontvangst van de machtiging nog overblijft.

De aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven wordt opgelegd aan de gebruiker van een bedrijfsruimte. Alles wat geen woonruimte is, is een bedrijfsruimte. Indien u van mening bent toch geen bedrijfsruimte te hebben, dient u bezwaar te maken tegen de aanslag via Mijn Loket of een schriftelijk bezwaarschrift te sturen naar GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Als u twee aanslagen voor hetzelfde bedrijf met verschillende aanslagnummers over hetzelfde adres en over dezelfde periode heeft gekregen, dan kunt u bezwaar indienen via Mijn Loket. Let op: als u een woning en een bedrijf op hetzelfde adres heeft, dan ontvangt u voor zowel de woonruimte als de bedrijfsruimte een aanslag. In dat geval wordt u niet dubbel aangeslagen.

De aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven wordt opgelegd aan de gebruiker van een bedrijfsruimte. Deze gebruiker wordt afgeleid uit de registers van de Kamer van Koophandel en/of degene die als gebruiker geregistreerd staat bij de drinkwatermaatschappij. Indien u onterecht als gebruiker bent aangemerkt, dient u bezwaar te maken tegen de aanslag via Mijn Loket of een schriftelijk bezwaarschrift te sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Dan kunt u bezwaar maken. Dit moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet doen via Mijn Loket.

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket. Of u kunt per brief  bezwaar maken. Uw brief stuurt u naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB te Zwolle.

U moet digitaal aangfite doen, omdat er eventueel wijzigingen in de bedrijfsvoering plaats hebben gevonden.

De aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven wordt opgelegd voor het afvoeren van afvalstoffen op riolering of oppervlaktewater. De aanslag wordt berekend aan de hand van het verbruik door de gebruiker. Door uit te gaan van het verbruik door de gebruiker wordt rekening gehouden met een verbruiksperiode korter dan het belastingjaar. Dit betekent dat reeds rekening is gehouden met het feit dat u de bedrijfsruimte niet het gehele jaar in gebruik heeft gehad.

Voor alle belastingaanslagen die worden opgelegd over belastingjaren voorafgaand aan het huidige belastingjaar, geldt dat het aanslagbedrag uiterlijk op de vervaldatum moet zijn voldaan. Indien u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, wordt het totale aanslagbedrag in het resterende aantal kalendermaanden afgeschreven, met een minimum van 6 termijnen.

De heffing wordt berekend op basis van het aantal vervuilingseenheden (v.e.) dat wordt afgevoerd of geloosd. Over het algemeen wordt voor de kleine en middelgrote bedrijven het aantal v.e. vastgesteld aan de hand van het ingenomen water. Het ingenomen water wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt uit de tabel afvalwatercoëfficiënten. Voor de grote bedrijven kan het aantal v.e. worden bepaald op basis van onderzoeken van het afvalwater. Voor een bedrijf, waarvan het aantal v.e. meer dan één, maar minder dan vijf bedraagt, wordt het aantal v.e. vastgesteld op drie. Als het aantal v.e. één of minder is, wordt de heffing gebaseerd op één v.e..

Om digitaal aangifte te doen, gaat u naar https://belasting.uwwaterschap.nl/gblt.U kunt alleen digitaal aangifte doen, als u van ons een uitnodiging heeft ontvangen. In deze uitnodiging staan de inlogcodes om digitaal aangifte te doen.

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

12 december om 16:15
Van vrijdag 13 december 16.00 uur tot en met maandagochtend 16 december is Mijn Loket tijdelijk niet beschikbaar in… https://t.co/TyVnSGJ6e8
12 december om 10:59
@TaSchaatjuh Goedemorgen @TaSchaatjuh. Vervelend dat de verandering u meer stress geeft. Dat is niet de bedoeling.… https://t.co/2XWdcZwCq1
12 december om 10:50
@vicvandijk @Vechtstromen @annelies_SP @CUEnschede @KampmanA Goede morgen Vic. Ik zou nog voor u nagaan hoe ik u me… https://t.co/Js9KAjXH9B