Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing wordt door de gebruiker/beheerder van een woon- of bedrijfsruimte betaald. Met de opbrengsten van deze belastingsoort wordt het zuiveren van afvalwater bekostigd. De watersysteemheffing wordt betaald door eigenaren van gebouwen, grond en/of natuur. Met de opbrengst van de watersysteemheffing houdt het waterschap het grondwater en het water in sloten en rivieren op peil en worden de kosten van het beheer en onderhoud van dijken, watergangen etc. betaald. 

Berekening
De hoogte van de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen, de was te doen, de wc door te trekken, etc. De zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling die een persoon per jaar veroorzaakt. Dat wordt een vervuilingseenheid (v.e.) genoemd. Voor huishoudens worden maar twee tarieven gehanteerd; een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 v.e., een huishouden van 2 of meer personen betaalt voor 3 v.e.'s. Onder een huishouden wordt verstaan alle gezinsleden die gebruik maken van de woning. Uitgangspunt daarbij is het aantal personen dat op het adres is ingeschreven in de BRP (voorheen GBA).

De hoogte van de watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd, natuur is afhankelijk van de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde van de gebouwde onroerende zaak of de grootte van uw perceel. Daarnaast kan de ligging van uw onroerende zaak van belang zijn. Bij de aanslag gebouwd wordt het tarief vastgesteld op een bepaald % van de WOZ-waarde. Voor de aanslag ongebouwd wordt het tarief vastgesteld op een vast bedrag per hectare.

Ja, u kunt korting krijgen voor de zuiveringsheffing als u alleen woont (let op: dit is iets anders dan alleenstaand met kinderen). Dit kan als u op 1 januari van het belastingjaar alleen woont, maar ook als u in de loop van het jaar alleenwonend wordt. GBLT krijgt automatisch bericht als er een uitschrijving plaatsvindt bij de Basisregistratie Personen (BRP); bijvoorbeeld bij overlijden of echtscheiding. U ontvangt ongeveer 8 weken na deze uitschrijving van ons een bericht met de vermindering. Indien de uitschrijving bij de gemeente niet juist is, dan kunt u dit kenbaar maken via Mijn Loket.

Ook als u een (nieuwe) woning in gebruik neemt en alleenwonend bent, kunt u voor de lagere heffing in aanmerking komen. U kunt dit ook kenbaar maken via Mijn Loket.

U kunt geen korting krijgen voor de watersysteemheffing ingezetenen; dit is een vast bedrag per woonruimte. Het aantal mensen dat in een woning woont, maakt voor deze belasting niets uit.

In 2014 is GBLT gestart met het versturen van aanslagbiljetten waarop meerdere belastingen worden gecombineerd. Voorheen ontvingen huishoudens en bedrijven een apart aanslagbiljet voor de gebruikersbelasting (zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen) en later in het jaar voor de eigenarenbelasting (watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur). Ook heft en int GBLT in opdracht van de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle de gemeentebelastingen. Door het beter afstemmen van processen is het nu mogelijk om belastingen zo veel mogelijk te combineren op één aanslagbiljet.

In een aantal situaties komt het voor dat er nog twee aanslagbiljetten worden gestuurd. Wij streven er naar om ook voor deze situaties zoveel mogelijk de belastingaanslagen te combineren op één aanslagbiljet.

GBLT probeert zoveel mogelijk belastingen te combineren op één aanslagbiljet. Zo ontvangt u een overzicht waarop alle belastingsoorten staan. U ontvangt dan geen apart aanslagbiljet voor de zuiveringsheffing. In sommige situaties kan er (nog) niet gecombineerd worden. Staat de zuiveringsheffing niet op het door u ontvangen aanslagbiljet en denkt u deze wel te moeten betalen? Neem dan contact op met een medewerker van GBLT.

U betaalt watersysteemheffing ingezetenen op grond van de Waterschapswet. De watersysteemheffing ingezetenen wordt opgelegd per woonruimte gebaseerd op de situatie per 1 januari van het belastingjaar. Het aantal mensen dat in die woonruimte woont, is voor deze belasting niet van belang. Zijn er meerdere ingezetenen* per woonruimte, dan ontvangt één van hen, volgens het 'Besluit aanwijzing belastingplichtige', het aanslagbiljet op zijn of haar naam.

* Een ingezetene is in het algemeen een ander woord voor een inwoner van een bepaalde stad.

Eigendom belast met een beperkt recht betekent dat er sprake kan zijn van opstal, erfpacht of vruchtgebruik. Het aanslagbiljet wordt dan gestuurd naar degene die belanghebbende is volgens dat beperkte recht. Dit is in de Waterschapswet geregeld.

Wanneer een persoon komt te overlijden wordt dit automatisch via de gemeente doorgegeven aan GBLT. U hoeft geen melding bij GBLT te maken. Ook de eventuele vermindering van de belastingsoort zuiveringsheffing wordt automatisch verwerkt.

Per belastingsoort is wettelijk bepaald tot wanneer deze geheven wordt. Voor de watersysteemheffing ingezetenen geldt dat wanneer iemand overlijdt; het bedrag dat op 1 januari is vastgesteld voor dat jaar verschuldigd is.

Voorbeeld:
Iemand overlijdt op 3 februari; dan is voor de watersysteemheffing ingezetenen het gehele jaarbedrag dat op 1 januari van dat jaar is vastgesteld, verschuldigd. De zuiveringsheffing wordt verminderd vanaf het moment van overlijden.

Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd, natuur
Indien het eigendom in het Kadaster uitsluitend op naam van de overledene staat, dan kan het Kadaster alleen een wijziging doorvoeren op basis van een notariële akte. Indien u beiden eigenaar bent geweest, dan kunt u een verzoek tot naamswijziging indienen via Mijn Loket. Vanaf volgend jaar wordt het aanslagbiljet op uw naam gezet.

GBLT heft en int drie soorten waterschapsbelastingen en voor de gemeenten Dronten, Leusden, Nijkerk, Zwolle, Bunschoten en Dalfsen verschillende gemeentebelastingen. Klik hier voor meer informatie over de gemeentebelastingen.

De drie soorten waterschapsbelastingen zijn:

 • De zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing (huishoudens en bedrijven): dit is de gebruikersbelasting die wordt opgelegd aan degene die afvalwater loost op riolering of oppervlaktewater. Het waterschap gebruikt dit geld voor het zuiveren van het afvalwater in de zuiveringsinstallaties en het bewaken van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. De tarieven voor de belastingen verschillen per waterschap.
 • De watersysteemheffing ingezetenen: dit is een vast bedrag dat ieder huishouden betaalt voor het kunnen wonen, werken en recreëren in het gebied van het waterschap. 
 • De watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur: dit is de eigenarenbelasting. Deze belasting wordt opgelegd voor het belang dat eigenaren van onroerende zaken hebben bij de taken van het waterschap. De aanslag wordt opgelegd aan de eigenaar dan wel degene die krachtens bezit of beperkt recht het genot heeft van de onroerende zaak (bijvoorbeeld vruchtgebruiker of erfpachter). Het waterschap betaalt uit deze belastingopbrengsten bijvoorbeeld het onderhoud aan dijken, kades en het regelen van het waterpeil in sloten en kanalen.

Het totaalbedrag van de belastingaanslag kan anders zijn dan voorgaande jaren. Op het aanslagbiljet staan meerdere belastingsoorten. Voorheen ontving u voor bepaalde belastingsoorten een aparte aanslag. Nu zijn verschillende belastingsoorten gecombineerd op één aanslagbiljet.

De belastingaanslag staat op naam van de persoon die volgens het aanwijsbesluit is bepaald. Uw partner kan een verzoek indienen voor het wijzigen van de tenaamstelling in Mijn Loket

De opbrengst van deze heffing wordt onder meer gebruikt voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Alle huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op oppervlaktewater betalen verontreinigingsheffing. Het tarief van de verontreinigingsheffing is gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing.

Berekening
De hoogte van de verontreinigingsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen, de was te doen, de wc door te trekken, etc. De verontreinigingsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling die een persoon per jaar veroorzaakt. Dat wordt een vervuilingseenheid (v.e.) genoemd. Voor huishoudens worden maar twee tarieven gehanteerd; een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 v.e., een huishouden van 2 of meer personen betaalt voor 3 v.e.'s. Onder een huishouden wordt verstaan alle gezinsleden die gebruik maken van de woning. Uitgangspunt daarbij is het aantal personen dat op het adres is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA).

Het waterschap dekt met de opbrengst van deze heffing de kosten voor het zuiveren van afvalwater in afvalwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing.

Berekening
De hoogte van de zuiveringsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen, de was te doen, de wc door te trekken, etc. De zuiveringsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling die een persoon per jaar veroorzaakt. Dat wordt een vervuilingseenheid (v.e.) genoemd. Voor huishoudens worden maar twee tarieven gehanteerd; een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 v.e., een huishouden van 2 of meer personen betaalt voor 3 v.e.'s. Onder een huishouden wordt verstaan alle gezinsleden die gebruik maken van de woning. Uitgangspunt daarbij is het aantal personen dat op het adres is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA).

Een belangrijke doelstelling van GBLT is het opleggen van belastingen tegen zo laag mogelijke kosten. Eén van de wijzen waarop GBLT dit doet, is het continu verbeteren van haar processen. In 2014 is GBLT gestart met het versturen van aanslagbiljetten waarop meerdere belastingen worden gecombineerd.

Waterschapsbelastingen
Voorheen ontvingen huishoudens en bedrijven een apart aanslagbiljet voor de gebruikersbelasting (zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen) en later in het jaar voor de eigenarenbelasting (watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur). Door het beter afstemmen van processen is het nu mogelijk om belastingsoorten zo veel mogelijk te combineren op één aanslagbiljet. Dit is voor u een stuk overzichtelijker.

Gemeentebelastingen Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, en Zwolle
Tevens heft en int GBLT in opdracht van de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle de gemeentebelastingen. Huishoudens en bedrijven in deze gemeenten ontvangen meestal een gecombineerd aanslagbiljet waarop naast de waterschapsbelastingen ook de gemeentebelastingen staan. Dit is kostenbesparend, omdat gebruik wordt gemaakt van dezelfde gegevensbronnen en er slechts één aanslagbiljet wordt verstuurd.

GBLT heeft u aanslagbiljetten gestuurd over meerdere jaren. Bij de aanslagbiljetten is een begeleidende brief meegestuurd. Hierin wordt uitgelegd dat uit controle naar voren is gekomen dat GBLT deze aanslagbiljetten nog niet eerder heeft gestuurd.

In de wet is vastgelegd dat GBLT tot drie jaar terug aanslagbiljetten mag opleggen. U kunt dit nalezen op http://wetten.overheid.nl in artikel 11 lid 3 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen.

Ja, GBLT mag volgens de wet- en regelgeving de belastingen opleggen en innen voor gemeenten. Voor het opleggen van belastingen is een heffingsambtenaar aangewezen en voor het innen van belastingen is een invorderingsambtenaar aangewezen.

GBLT moet volgens de heffingsverordening ieder huishouden van twee of meer personen een gelijke aanslag van 3 v.e. opleggen. Personen die aan kunnen tonen dat ze alleenwonend zijn, kunnen een aanvraag indienen om aangeslagen te worden voor 1 vervuilingseenheid. Een 'aanvraag 3 naar 1 ve' dient u in via Mijn Loket.  

Echter als u bij de gemeente als alleenwonend ingeschreven staat op uw adres, krijgt GBLT hier automatisch bericht van en passen wij de aanslag hierop aan. U hoeft dan geen verzoek tot vermindering te doen.

Dit is niet mogelijk. Graag leggen wij hieronder uit waarom dit niet mogelijk is.

Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken. Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid.

Het Kadaster noemt nu als eigenaren:

 • natuurlijke personen, zoals maten en/of vennoten;
 • rechtspersonen, zoals BV's of NV's.

GBLT neemt deze gegevens jaarlijks van het Kadaster over. Het aanslagbiljet kan daardoor dus niet op naam van een VOF, CV of maatschap gezet worden.

De tenaamstelling van de belastingaanslag kan met ingang van het volgende belastingjaar gewijzigd worden. Dit kunt u aangeven via Mijn Loket. Kies in Mijn Loket onder het kopje 'Bezwaar' voor de optie 'tenaamstelling is onjuist'.

Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken. Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid. De deelnemers in de samenwerkingsverbanden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden.

Is een pand of perceel in eigendom van meerdere personen?
GBLT wijst dan één van hen aan als belastingschuldige voor het gehele bedrag. Het aanslagbiljet mag niet gesplitst over de mede-eigenaren. De aangeslagen eigenaar kan het door hem teveel betaalde wel verhalen op de mede-eigenaren. Of op het vermogen van het samenwerkingsverband.

GBLT legt zowel belastingaanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen op, als de belastingaanslagen watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur. U kunt daarom meerdere aanslagbiljetten van GBLT in één jaar ontvangen.

De hoogte van de belastingaanslag hangt af van:

 • de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde van de gebouwde onroerende zaak;
 • de grootte van uw perceel.

Daarnaast kan de ligging van uw onroerende zaak van belang zijn.

Bij de belastingaanslag gebouwd wordt het tarief vastgesteld op een bepaald % van de WOZ-waarde.

Voor de belastingaanslag ongebouwd wordt het tarief vastgesteld op een vast bedrag per hectare.

Bekijk de tarieven van de waterschappen.

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket. In het bezwaarschrift geeft u de reden van leegstand aan. Of de belastingaanslag betaald moet worden, hangt af van de reden van leegstand.

Ja, deze belastingaanslag(en) moet u betalen. Door een aantal oorzaken zijn we niet geslaagd in ons streven de belastingaanslagen in het betreffende belastingjaar op te leggen. GBLT is bevoegd op grond van artikel 11 lid 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen tot 3 jaar na het ontstaan van de belastingschuld de belastingaanslag vast te stellen.

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket.

In de meeste gevallen is dit niet mogelijk. U kunt hiervoor wel een verzoek indienen via brief of Mijn Loket. Aan de hand van dit verzoek kijkt GBLT of het mogelijk is om de belastingaanslagen te splitsen. In het verzoek zet u de volgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer.
 • Uw aanslagnummer.
 • De kadastrale aanduiding / object.

GBLT wijst één iemand aan als belastingplichtige als er meerdere personen gelijke rechten hebben over een gebouwde / ongebouwde onroerende zaak. De andere eigenaren kunnen ook vragen om het aanslagbiljet op naam te zetten van één van hen. Hiervoor zijn wel de handtekeningen van alle eigenaren nodig.

 

De watersysteemheffing (gebouwd/ongebouwd/natuur) is een tijdstipbelasting. Iedereen die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een onroerende zaak (gebouwd en/of ongebouwd) is, wordt voor het gehele jaar aangeslagen. Ook als de eigendomsoverdracht in de loop van het belastingjaar is geweest: Bij verkoop van de onroerende zaak verrekent de notaris deze waterschapslasten (in de akte van verkoop) tussen koper en verkoper. De aanslag wordt dus niet verminderd. Als u nooit eigenaar bent geweest (in het betreffende belastingjaar), dan kunt een bezwaarschrift indienen via Mijn Loket.

U moet de belastingaanslag betalen. De belastingaanslag blijft in stand, omdat de onroerende zaak belang heeft bij de werken van het waterschap. Ook als u niet meer woont op dat adres.

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen via Mijn Loket.

Wij vragen u om deze belastingaanslag naar ons terug te sturen. Kunt u hierbij een korte notitie meesturen, waarin u vermeldt waarom u de belastingaanslag terugstuurt?

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw
05 december om 13:50
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wat is uw vraag? Ik help u graag verder. met vriendelijke groet, ^PT