Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing wordt door de gebruiker/beheerder van een woon- of bedrijfsruimte betaald. Met de opbrengsten van deze belastingsoort wordt het zuiveren van afvalwater bekostigd. De watersysteemheffing wordt betaald door eigenaren van gebouwen, grond en/of natuur. Met de opbrengst van de watersysteemheffing houdt het waterschap het grondwater en het water in sloten en rivieren op peil en worden de kosten van het beheer en onderhoud van dijken, watergangen etc. betaald. 

Berekening
De hoogte van de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen, de was te doen, de wc door te trekken, etc. De zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling die een persoon per jaar veroorzaakt. Dat wordt een vervuilingseenheid (v.e.) genoemd. Voor huishoudens worden maar twee tarieven gehanteerd; een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 v.e., een huishouden van 2 of meer personen betaalt voor 3 v.e.'s. Onder een huishouden wordt verstaan alle gezinsleden die gebruik maken van de woning. Uitgangspunt daarbij is het aantal personen dat op het adres is ingeschreven in de BRP (voorheen GBA).

De hoogte van de watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd, natuur is afhankelijk van de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde van de gebouwde onroerende zaak of de grootte van uw perceel. Daarnaast kan de ligging van uw onroerende zaak van belang zijn. Bij de aanslag gebouwd wordt het tarief vastgesteld op een bepaald % van de WOZ-waarde. Voor de aanslag ongebouwd wordt het tarief vastgesteld op een vast bedrag per hectare.

Het waterschap dekt met de opbrengst van deze heffing de kosten voor het zuiveren van afvalwater in afvalwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing.

Berekening
De hoogte van de zuiveringsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen, de was te doen, de wc door te trekken, etc. De zuiveringsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling die een persoon per jaar veroorzaakt. Dat wordt een vervuilingseenheid (v.e.) genoemd. Voor huishoudens worden maar twee tarieven gehanteerd; een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 v.e., een huishouden van 2 of meer personen betaalt voor 3 v.e.'s. Onder een huishouden wordt verstaan alle gezinsleden die gebruik maken van de woning. Uitgangspunt daarbij is het aantal personen dat op het adres is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA).

U betaalt watersysteemheffing ingezetenen op grond van de Waterschapswet. De watersysteemheffing ingezetenen wordt opgelegd per woonruimte gebaseerd op de situatie per 1 januari van het belastingjaar. Het aantal mensen dat in die woonruimte woont, is voor deze belasting niet van belang. Zijn er meerdere ingezetenen* per woonruimte, dan ontvangt één van hen, volgens het 'Besluit aanwijzing belastingplichtige', het aanslagbiljet op zijn of haar naam.

* Een ingezetene is in het algemeen een ander woord voor een inwoner van een bepaalde stad.

GBLT probeert zoveel mogelijk belastingen te combineren op één aanslagbiljet. Zo ontvangt u een overzicht waarop alle belastingsoorten staan. U ontvangt dan geen apart aanslagbiljet voor de zuiveringsheffing. In sommige situaties kan er (nog) niet gecombineerd worden. Staat de zuiveringsheffing niet op het door u ontvangen aanslagbiljet en denkt u deze wel te moeten betalen? Neem dan contact op met een medewerker van GBLT.

GBLT heft en int drie soorten waterschapsbelastingen en voor de gemeenten Dronten, Leusden, Nijkerk, Zwolle, Bunschoten en Dalfsen verschillende gemeentebelastingen. Klik hier voor meer informatie over de gemeentebelastingen.

De drie soorten waterschapsbelastingen zijn:

  • De zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing (huishoudens en bedrijven): dit is de gebruikersbelasting die wordt opgelegd aan degene die afvalwater loost op riolering of oppervlaktewater. Het waterschap gebruikt dit geld voor het zuiveren van het afvalwater in de zuiveringsinstallaties en het bewaken van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. De tarieven voor de belastingen verschillen per waterschap.
  • De watersysteemheffing ingezetenen: dit is een vast bedrag dat ieder huishouden betaalt voor het kunnen wonen, werken en recreëren in het gebied van het waterschap. 
  • De watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur: dit is de eigenarenbelasting. Deze belasting wordt opgelegd voor het belang dat eigenaren van onroerende zaken hebben bij de taken van het waterschap. De aanslag wordt opgelegd aan de eigenaar dan wel degene die krachtens bezit of beperkt recht het genot heeft van de onroerende zaak (bijvoorbeeld vruchtgebruiker of erfpachter). Het waterschap betaalt uit deze belastingopbrengsten bijvoorbeeld het onderhoud aan dijken, kades en het regelen van het waterpeil in sloten en kanalen.

De opbrengst van deze heffing wordt onder meer gebruikt voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Alle huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op oppervlaktewater betalen verontreinigingsheffing. Het tarief van de verontreinigingsheffing is gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing.

Berekening
De hoogte van de verontreinigingsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen, de was te doen, de wc door te trekken, etc. De verontreinigingsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling die een persoon per jaar veroorzaakt. Dat wordt een vervuilingseenheid (v.e.) genoemd. Voor huishoudens worden maar twee tarieven gehanteerd; een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 v.e., een huishouden van 2 of meer personen betaalt voor 3 v.e.'s. Onder een huishouden wordt verstaan alle gezinsleden die gebruik maken van de woning. Uitgangspunt daarbij is het aantal personen dat op het adres is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA).

Een van onze opdrachtgevers, Drents Overijsselse Delta, heeft een filmpje gemaakt met uitleg over de waterschapsbelastingen.

Met dit filmpje krijgt u een goed beeld waarom en waarvoor u waterschapsbelasting betaalt

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

12 december om 16:15
Van vrijdag 13 december 16.00 uur tot en met maandagochtend 16 december is Mijn Loket tijdelijk niet beschikbaar in… https://t.co/TyVnSGJ6e8
12 december om 10:59
@TaSchaatjuh Goedemorgen @TaSchaatjuh. Vervelend dat de verandering u meer stress geeft. Dat is niet de bedoeling.… https://t.co/2XWdcZwCq1
12 december om 10:50
@vicvandijk @Vechtstromen @annelies_SP @CUEnschede @KampmanA Goede morgen Vic. Ik zou nog voor u nagaan hoe ik u me… https://t.co/Js9KAjXH9B