Als u uw aanslag in delen wilt betalen, kan dat alleen nog via uw toestemming om de bedragen van uw bankrekening af te schrijven.

Hoe kunt u het regelen?
U kunt op twee manieren regelen dat GBLT bedragen in delen van uw rekening haalt via automatische incasso:

1. Via onze website www.gblt.nl

 • Klik op het vak Mijn Loket;
 • Klik op de regel om aan te melden voor burgers;
 • U kunt nu inloggen via uw DigiD met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U komt dan op de beveiligde pagina van DigiD. Na het aanmelden komt u vanzelf terug op de beveiligde pagina van het digitaal loket. Hier kunt u toestemming geven voor automatische afschrijving. Maar u kunt de toestemming ook wijzigen of stopzetten.

2. Kunt u zich niet aanmelden via onze website?
Dan kunt u een brief sturen waarin u ons toestemming geeft om de bedragen in delen van uw rekening af te schrijven. Vermeldt u daarbij het subjectnummer of het aanslagnummer, uw adresgegevens en uw rekeningnummer. Vergeet uw handtekening niet. 

Wilt u een betalingsregeling, maar is betalen in delen via automatische incasso niet mogelijk?
Schrijft u ons dan een brief waarin u vraagt om een betalingsregeling. Legt u daarin uit waarom u geen machtiging voor een automatische incasso af kunt geven.Een betalingsregeling is een uitzondering. Neem daarom de volgende punten mee in uw brief:

 • Vermeldt uw telefoonnummer en e-mailadres. Als het nodig is, nemen wij contact met u op.
 • Heeft u wisselende inkomsten?
  Stuur kopieën van de laatste twee uitkerings- en / of salarisstroken mee.
 • Volgt u een schuldsaneringstraject?
  Stuur een kopie brief uitspraak schuldsanering mee.
 • Bent u zzp'er / zelfstandige?
  Stuur een kopie van uw briefpapier toe. Bijvoorbeeld met bankrekeningnummer en KvK- nummer erop.
 • Heeft u geen toestemming van uw bank voor het afgeven van een automatische incasso? 
  Stuur een kopie brief van de bank dat een automatische incasso niet is toegestaan toe.

 

Een door u ontvangen dwangbevel is rechtsgeldig nadat het dwangbevel door de deurwaarder aan u is betekend. Dit kan per post of als de deurwaarder in persoon op uw adres een dwangbevel overhandigt of achterlaat.

Indien bij de betekening geen gevolg wordt gegeven aan het hernieuwde dwangbevel, kan de deurwaarder onmiddellijk tot tenuitvoerlegging van het dwangbevel overgaan. De deurwaarder kan beslag leggen op persoonlijke bezittingen, uw loon/uitkering en/of uw bankrekening. Om beslag te kunnen leggen hoeft hij niet naar de rechter.

Indien u een machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven kan het zijn dat er in één maand twee keer een bedrag van uw rekening wordt geïncasseerd.
GBLT verzendt de belastingaanslagen conform vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voorkomen dat op hetzelfde adres de belastingaanslag voor een eigenarenheffing op een andere naam staat dan de belastingaanslag voor een gebruikersheffing. Een machtiging tot automatische incasso is echter persoonsgebonden, daarom is het nodig dat iedere ontvanger van een belastingaanslag een aparte machtiging tot automatische incasso afgeeft.

Indien u meerdere aanslagen ontvangt en voor elke aanslag een automatische incasso hebt afgeven, dan klopt het dat de afschrijving van deze bedragen kan samenvallen binnen één maand. Beide afschrijvingen hebben een afwijkend betalingskenmerk.

U heeft meerdere mogelijkheden als het gaat om betalen. Bekijk voor meer informatie de betalen pagina.

Bij betalingen uit het buitenland moet u het International Bank Account Number (IBAN) en de BIC- of Swift-code vermelden:

 • IBAN: NL82DEUT0319804615
 • BIC of Swift: DEUTNL2N

Voor betalingen vanuit Nederland is alleen gebruik van het  bovenstaande IBAN nummer voldoende.

Naast alle invorderingsmogelijkheden die GBLT al heeft, maakt GBLT sinds medio 2011 ook gebruik van de overheidsvordering. GBLT kan als overheidsorganisatie, in een beslagprocedure, zonder uw toestemming het verschuldigde bedrag rechtstreeks van uw rekening afschrijven. Het saldo op uw bankrekening en het bedrag dat u rood mag staan vallen onder het bereik van de overheidsvordering. U kunt de bank geen opdracht geven dit geld terug te storten. Banken zijn wettelijk verplicht om hieraan mee te werken. Betaal daarom uw belasting op tijd.

De deurwaarder kan namens GBLT beslag leggen op uw bankrekening als u de dwangbevelkosten, de aanmaningskosten en/of het openstaande aanslagbedrag niet binnen twee dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt. Dit is een zogenaamd beslag onder derden. U hebt dan geen beschikking meer over de tegoeden die op uw bankrekening staan. Het beslag wordt pas opgeheven wanneer de bank het in te vorderen bedrag aan GBLT heeft overgemaakt. De kosten die de bank hiervoor in rekening brengt, zijn voor u als rekeninghouder.

Het hangt van verschillende factoren af of u kwijstchelding kunt krijgen. Lees meer over kwijtschelding.

U ontvangt een dwangbevel als u het openstaande aanslagbedrag en/of de aanmaningskosten niet binnen twee weken na dagtekening van de aanmaning heeft betaald. Het eerste dwangbevel wordt u meestal per post toegestuurd. Kosten van dit dwangbevel zijn minimaal € 40,00. Als u niet betaalt, wordt het dwangbevel opnieuw betekend (hernieuwd bevel). Nu niet meer per post maar door de belastingdeurwaarder. Ook hier zijn weer extra kosten aan verbonden. Binnen twee dagen na betekeningsdatum moet het dwangbevel zijn betaald (kosten en het aanslagbedrag).
Lees meer informatie op 'Ik heb een dwangbevel ontvangen, wat nu?'.

De deurwaarder kan namens GBLT beslag leggen op uw inboedel, het zogenaamde beslag op roerende zaken. Hij legt dit beslag als u de dwangbevelkosten, de aanmaningskosten en/of het openstaande aanslagbedrag niet binnen twee dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt.

Aan aanmaningen, dwangbevelen en beslagleggingen zijn kosten verbonden. Deze worden in rekening gebracht om administratieve kosten te dekken. De kosten vinden hun wettelijke basis in de Kostenwet invordering Rijksbelastingen die ook voor waterschappen van toepassing is verklaard. Lees meer informatie over betalen en invorderingskosten.

De ambtenaar belast met de invordering van GBLT kan een vordering indienen bij uw werkgever of uitkerende instantie op uw loon of uitkering als u de dwangbevelkosten, aanmaningskosten en/of het aanslagbedrag niet binnen 2 dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt. Door het indienen van een vordering op loon of uitkering wordt uw werkgever of uitkerende instantie verplicht geld in het houden op uw loon of uitkering. U zult hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Het beslag wordt opgeheven als de werkgever of uitkerende instantie aan zijn verplichting heeft voldaan. Bij het leggen van beslag op loon of uitkering bent u geen extra kosten verschuldigd.

U ontvangt een aanmaning als uw aanslag niet voor of op de laatste vervaldag is betaald. De datum van de vervaldag en de dagtekening van de aanslag staan vermeld op het aanslagbiljet. De aanmaning moet binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning zijn betaald. Aan de aanmaning zijn kosten verbonden; deze zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag. De kosten van de aanmaning bedragen € 7,00 voor een aanslagbedrag tot € 454,00. Voor bedragen hoger dan € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 16,00.
Lees meer informatie op 'Ik heb een aanmaning ontvangen, wat nu?'.

Ja, de deurwaarder kan namens GBLT beslag leggen op onroerende zaken (bijvoorbeeld op uw woning). Hij legt dit beslag als u de dwangbevelkosten, de aanmaningskosten en/of het openstaande aanslagbedrag niet binnen twee dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt.

U kunt uw belastingaanslag niet contant betalen op het kantoor van GBLT. Voor contante betaling van uw belastingaanslag gaat u naar uw bank- of postagentschap. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten kunnen per bank of postagentschap verschillen.

Ervaar het gemak van uw aanslagbiljet digitaal ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid

De Berichtenbox van MijnOverheid is een persoonlijke digitale brievenbus waarin u post ontvangt van verschillende organisaties. Zoals de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en ook uw aanslagbiljet gemeente- en/of waterschapsbelastingen van GBLT. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is het activeren van uw account met uw DigiD. Ga naar MijnOverheid voor meer informatie.

U ontvangt een dwangbevel van GBLT als u niet op tijd betaalt
U ontvangt een dwangbevel als u het openstaande aanslagbedrag en/of de aanmaningskosten niet binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning heeft betaald.

U moet een dwangbevel binnen twee dagen na de datum op de brief hebben betaald
Heeft GBLT uw betaling ontvangen vóór de dagtekening van het dwangbevel? Dan vervallen de dwangbevelkosten en kunt u het dwangbevel als niet verzonden beschouwen. Gebruik bij het betalen het kenmerk dat op uw aanslagbiljet staat.

Als u niet betaalt, betekent dit extra kosten voor u en een bezoek door een deurwaarder
Het eerste dwangbevel ontvangt u per post. Kosten van dit dwangbevel zijn minimaal € 41,00. Betaalt u niet? Dan wordt het dwangbevel opnieuw betekend en dat noemen wij een hernieuwd bevel. Dit gebeurt nu niet meer per post, maar door de belastingdeurwaarder. Ook hier zijn extra kosten aan verbonden.

Als u het niet eens bent met het dwangbevel kunt u bezwaar maken
Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het dwangbevel. Wilt u tijdens de behandeling van uw bezwaar uitstel van betaling? Dan moet u dit aangeven als u bezwaar maakt. Anders moet het nog openstaande bedrag binnen twee dagen betaald zijn.

Wanneer u dit bedrag niet kunt betalen, denken wij graag met u mee
Zo komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding of een betalingsregeling. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat GBLT kwijtschelding of een betalingsregeling toezegt.

Regel uw belastingzaken zelf via Mijn Loket

De voordelen van Mijn Loket:

 • U vindt een overzicht van de aanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat.
 • U kun betalen. Regel betalen via iDEAL. Of geef uw toestemming en betaal automatisch in delen via automatische incasso.
 • U kunt bezwaar indienen.
 • U kunt kwijtschelding aanvragen.

Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Nee, het kan voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag ontvangen. Uw machtiging voor automatische incasso geldt niet voor de belastingaanslagen die op naam van een medebewoner staan.

GBLT verzendt de belastingaanslag conform de vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voor komen dat op hetzelfde adres de belastingaanslag voor watersystemheffing eigenaren op een andere naam staat dan de aanslag voor zuiveringsheffing. Om alle belastingaanslagen op één adres via automatische incasso te betalen, is het nodig dat beide ontvangers een aparte machtiging tot automatische incasso afgeven.

U ontvangt een aanmaning als u niet op tijd betaalt
U bent niet op tijd met betalen als u uw belastingaanslag niet of na de laatste vervaldag volledig heeft betaald. De datum van de vervaldag en de dagtekening van de belastingaanslag staan op het aanslagbiljet.

U moet een aanmaning binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning hebben betaald
Heeft GBLT uw betaling ontvangen vóór de dagtekening van de aanmaning? Dan vervallen de aanmaningskosten en kunt u de aanmaning als niet verzonden beschouwen. Gebruik bij het betalen het kenmerk dat op uw aanslagbiljet staat.

Aan de aanmaning zijn kosten verbonden en als u niet betaalt, komen hier extra kosten bij
De aanmaningskosten hangen af van de hoogte van het openstaande bedrag. Bij een openstaand bedrag:

 • tot € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 7,00.
 • boven € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 16,00.

Betaalt u niet óf niet binnen veertien dagen? Dan ontvangt u een dwangbevel waar extra kosten aan zijn verbonden.

Als u het niet eens bent met de aanmaningskosten kunt u bezwaar maken
Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de aanmaning. Wilt u tijdens de behandeling van uw bezwaar uitstel van betaling? Dan moet u dit aangeven als u bezwaar maakt. Anders moet het nog openstaande bedrag binnen veertien dagen betaald zijn.

Wanneer u dit bedrag niet kunt betalen, denken wij graag met u mee
Zo komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding of een betalingsregeling. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat GBLT kwijtschelding of een betalingsregeling toezegt.

Regel uw belastingzaken zelf via Mijn Loket

De voordelen van Mijn Loket:

 • U vindt een overzicht van de belastingaanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat.
 • U kun betalen. Regel betalen via iDEAL. Of geef uw toestemming en betaal automatisch in delen via automatische incasso.
 • U kunt bezwaar indienen.
 • U kunt kwijtschelding aanvragen.

Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Volgens wettelijke regels moest voor het kiezen van een bank een Europese aanbesteding plaatsvinden. De Deutsche Bank was één van de inschrijvers bij deze Europese aanbesteding. Op basis van een weging van de eisen en wensen, is haar de opdracht gegund. Eén van de eisen van GBLT was dat de bank Nederlandstalig communiceert en dat de bankzaken volgens het Nederlands recht worden behandeld. De gunning aan de Deutsche Bank is juridisch correct verlopen en daarom rechtsgeldig. De Deutsche Bank werkt als een soort tussenrekening(bank), de ontvangen belastingbedragen worden binnen een paar dagen overgemaakt op de rekeningen van de waterschappen. Dit zijn rekeningen bij de Nederlandse Waterschapsbank.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw
05 december om 13:50
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wat is uw vraag? Ik help u graag verder. met vriendelijke groet, ^PT