Als u uw belastingaanslag in delen wilt betalen, kan dat alleen via uw toestemming om de bedragen van uw bankrekening af te schrijven.

Regel het betalen van de belastingaanslag in delen automatisch
Dit regelt u zelf het snelst met uw Digid via Mijn Loket. Na het inloggen:

 • kiest u voor aanvragen bij automatische incasso;
 • kiest u de knop door naar aanvragen automatische incasso;
 • vult u de informatie over uw rekening in. Ook geeft u toestemming voor automatisch incasso. Dit regelt u door het vakje aan te klikken onderaan de pagina;
 • kiest u controleren aanvraag;
 • controleert u de informatie. Om de aanvraag definitief te maken kiest u voor aanvraag verzenden.

Nadat u voor de knop aanvraag verzenden heeft gekozen, ziet u een bevestiging. Wanneer u bij contactgegevens uw e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een extra bevestiging per e-mail. Het duurt maximaal twee dagen voordat u het nieuwe rekeningnummer ziet staan in Mijn Loket.

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ons toestemming geeft om de bedragen in delen van uw rekening af te schrijven door een brief te schrijven. Noem in uw brief:

 • het subjectnummer of het aanslagnummer. Deze vindt u op uw belastingaanslag;
 • uw naam en adresgegevens;
 • uw rekeningnummer;
 • uw handtekening. 

Wilt u een betalingsregeling, maar is betalen in delen via automatische incasso niet mogelijk?
Vraag dan per brief een betalingsregeling aan. De brief stuurt u naar  GBLT, Postbus 1098,8001 BB Zwolle. Zet de volgende informatie in uw brief:

 • uw subjectnummer of het aanslagnummer. Deze vindt u op uw belastingaanslag;
 • uw naam en adresgegegevens;
 • uw telefoonnummer en e-mailadres. Als het nodig is, nemen wij contact met u op;
 • waarom u een betalingsregeling wilt én waarom u niet via automatische incasso via delen kunt betalen;
 • uw voorstel voor het aantal delen of maandbedrag.

Een door u ontvangen dwangbevel is rechtsgeldig nadat het dwangbevel door de deurwaarder aan u is betekend. Dit kan per post of als de deurwaarder in persoon op uw adres een dwangbevel overhandigt of achterlaat.

Indien bij de betekening geen gevolg wordt gegeven aan het hernieuwde dwangbevel, kan de deurwaarder onmiddellijk tot tenuitvoerlegging van het dwangbevel overgaan. De deurwaarder kan beslag leggen op persoonlijke bezittingen, uw loon/uitkering en/of uw bankrekening. Om beslag te kunnen leggen hoeft hij niet naar de rechter.

Indien u een machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven kan het zijn dat er in één maand twee keer een bedrag van uw rekening wordt geïncasseerd.
GBLT verzendt de belastingaanslagen conform vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voorkomen dat op hetzelfde adres de belastingaanslag voor een eigenarenheffing op een andere naam staat dan de belastingaanslag voor een gebruikersheffing. Een machtiging tot automatische incasso is echter persoonsgebonden, daarom is het nodig dat iedere ontvanger van een belastingaanslag een aparte machtiging tot automatische incasso afgeeft.

Indien u meerdere aanslagen ontvangt en voor elke aanslag een automatische incasso hebt afgeven, dan klopt het dat de afschrijving van deze bedragen kan samenvallen binnen één maand. Beide afschrijvingen hebben een afwijkend betalingskenmerk.

U heeft meerdere mogelijkheden als het gaat om betalen. Bekijk voor meer informatie de betalen pagina.

Bij betalingen uit het buitenland moet u het International Bank Account Number (IBAN) en de BIC- of Swift-code vermelden:

 • IBAN: NL82DEUT0319804615
 • BIC of Swift: DEUTNL2N

Voor betalingen vanuit Nederland is alleen gebruik van het  bovenstaande IBAN nummer voldoende.

U ontvangt een dwangbevel als u het openstaande aanslagbedrag en/of de aanmaningskosten niet binnen twee weken na dagtekening van de aanmaning heeft betaald. Het eerste dwangbevel wordt u meestal per post toegestuurd. Kosten van dit dwangbevel zijn minimaal € 40,00. Als u niet betaalt, wordt het dwangbevel opnieuw betekend (hernieuwd bevel). Nu niet meer per post maar door de belastingdeurwaarder. Ook hier zijn weer extra kosten aan verbonden. Binnen twee dagen na betekeningsdatum moet het dwangbevel zijn betaald (kosten en het aanslagbedrag).
Lees meer informatie op 'Ik heb een dwangbevel ontvangen, wat nu?'.

Voor sommige belastingen kunt u kwijtschelding aanvragen
Als u kwijtschelding aanvraagt, kijkt GBLT of u voldoet aan de regels voor kwijtschelding. Of u kwijtschelding krijgt, hangt namelijk af van uw persoonlijke situatie. Maak de sneltest om te kijken of kwijtschelding aanvragen zin heeft.

Blijkt dat u voldoet aan de regels voor kwijtschelding?
Dan krijgt u een brief met het nieuwe bedrag dat u moet betalen. Dit bedrag kan lager zijn dan het eerdere aanslagbedrag of €0,00 zijn. Lees meer informatie over kwijtschelding.

Blijkt dat u niet voldoet aan de regels voor kwijtschelding?
Dan kunt u betalen in delen via automatische incasso. Hier moet u wel toestemming voor geven. Toestemming voor betalen in delen regelt u in Mijn Loket. Het aantal betaaldelen wordt verdeeld over het aantal maanden dat het betreffende belastingjaar nog duurt. Is het belastingjaar zo kort, dat u het maandbedrag niet kunt betalen of gaat het om een voorgaand jaar? Vraag een betalingsregeling aan.

Beslag leggen op uw spullen
De deurwaarder kan namens GBLT beslag leggen op uw inboedel, het zogenaamde beslag op roerende zaken. Hij legt dit beslag als u de dwangbevelkosten, de aanmaningskosten en/of het openstaande aanslagbedrag niet binnen twee dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt.

Beslag leggen op de bankrekening
De deurwaarder kan namens GBLT beslag leggen op uw bankrekening als u de dwangbevelkosten, de aanmaningskosten en/of het openstaande aanslagbedrag niet binnen twee dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt. Dit is een zogenaamd beslag onder derden. U hebt dan geen beschikking meer over de tegoeden die op uw bankrekening staan. Het beslag wordt pas opgeheven wanneer de bank het in te vorderen bedrag aan GBLT heeft overgemaakt. De kosten die de bank hiervoor in rekening brengt, zijn voor u als rekeninghouder

Beslag leggen op de woning
De deurwaarder kan namens GBLT beslag leggen op onroerende zaken (bijvoorbeeld op uw woning). Hij legt dit beslag als u de dwangbevelkosten, de aanmaningskosten en/of het openstaande aanslagbedrag niet binnen twee dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt.

Beslag leggen op uw inkomen
De ambtenaar belast met de invordering van GBLT kan een vordering indienen bij uw werkgever of uitkerende instantie op uw loon of uitkering als u de dwangbevelkosten, aanmaningskosten en/of het aanslagbedrag niet binnen 2 dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt. Door het indienen van een vordering op loon of uitkering wordt uw werkgever of uitkerende instantie verplicht geld in het houden op uw loon of uitkering. U zult hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Het beslag wordt opgeheven als de werkgever of uitkerende instantie aan zijn verplichting heeft voldaan. Bij het leggen van beslag op loon of uitkering bent u geen extra kosten verschuldigd.

Aan aanmaningen, dwangbevelen en beslagleggingen zijn kosten verbonden. Deze worden in rekening gebracht om administratieve kosten te dekken. De kosten vinden hun wettelijke basis in de Kostenwet invordering Rijksbelastingen die ook voor waterschappen van toepassing is verklaard. Lees meer informatie over betalen en invorderingskosten.

U ontvangt een dwangbevel van GBLT als u niet op tijd betaalt
U ontvangt een dwangbevel als u het openstaande aanslagbedrag en/of de aanmaningskosten niet binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning heeft betaald.

U moet een dwangbevel binnen twee dagen na de datum op de brief hebben betaald
Heeft GBLT uw betaling ontvangen vóór de dagtekening van het dwangbevel? Dan vervallen de dwangbevelkosten en kunt u het dwangbevel als niet verzonden beschouwen. Gebruik bij het betalen het kenmerk dat op uw aanslagbiljet staat.

Als u niet betaalt, betekent dit extra kosten voor u en een bezoek door een deurwaarder
Het eerste dwangbevel ontvangt u per post. Kosten van dit dwangbevel zijn minimaal € 42,00. Betaalt u niet? Dan wordt het dwangbevel opnieuw betekend en dat noemen wij een hernieuwd bevel. Dit gebeurt nu niet meer per post, maar door de belastingdeurwaarder. Ook hier zijn extra kosten aan verbonden.

Als u het niet eens bent met het dwangbevel kunt u bezwaar maken
Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het dwangbevel. Wilt u tijdens de behandeling van uw bezwaar uitstel van betaling? Dan moet u dit aangeven als u bezwaar maakt. Anders moet het nog openstaande bedrag binnen twee dagen betaald zijn.

Wanneer u dit bedrag niet kunt betalen, denken wij graag met u mee
Zo komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding of een betalingsregeling. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat GBLT kwijtschelding of een betalingsregeling toezegt.

Regel uw belastingzaken zelf via Mijn Loket

De voordelen van Mijn Loket:

 • U vindt een overzicht van de aanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat.
 • U kun betalen. Regel betalen via iDEAL. Of geef uw toestemming en betaal automatisch in delen via automatische incasso.
 • U kunt bezwaar indienen.
 • U kunt kwijtschelding aanvragen.

Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Bij een hernieuwd bevel moet u het volledig aanslagbedrag én de kosten binnen twee dagen aan GBLT betalen. Dit regelt u het snelst via Mijn Loket. Kunt u het aanslagbedrag samen met de kosten niet betalen? Neem dan contact op met GBLT.

U ontvangt een aanmaning als uw aanslag niet voor of op de laatste vervaldag is betaald. De datum van de vervaldag en de dagtekening van de aanslag staan vermeld op het aanslagbiljet. De aanmaning moet binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning zijn betaald. Aan de aanmaning zijn kosten verbonden; deze zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag. De kosten van de aanmaning bedragen € 7,00 voor een aanslagbedrag tot € 454,00. Voor bedragen hoger dan € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 16,00.
Lees meer informatie op 'Ik heb een aanmaning ontvangen, wat nu?'.

Neem contact op met Cannock Chase uit Druten
U bereikt Cannock Chase op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur op 088-116 82 22 of per e-mail op aipost@ccc.nl. Het is dan niet meer mogelijk om een betalingsregeling bij GBLT te treffen.

Er zijn wetten en regels die het mogelijk maken om betaling af te dwingen
GBLT mag een invorderingstraject opstarten om betaling af te dwingen. Voor het invorderingstraject gelden bevoegdheden en rechten die zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990. Als u zich niet houdt aan de gestelde betalingstermijn dan start GBLT het invorderingstraject op. Bij het invorderingstraject worden onder andere kosten in rekening gebracht om u tot betaling te dwingen. Het invorderingstraject start met een aanmaning.

Ervaar het gemak van uw aanslagbiljet digitaal ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid

De Berichtenbox van MijnOverheid is een persoonlijke digitale brievenbus waarin u post ontvangt van verschillende organisaties. Zoals de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en ook uw aanslagbiljet gemeente- en/of waterschapsbelastingen van GBLT. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is het activeren van uw account met uw DigiD. Ga naar MijnOverheid voor meer informatie.

Nee, het kan voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag ontvangen. Uw machtiging voor automatische incasso geldt niet voor de belastingaanslagen die op naam van een medebewoner staan.

GBLT verzendt de belastingaanslag conform de vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voor komen dat op hetzelfde adres de belastingaanslag voor watersystemheffing eigenaren op een andere naam staat dan de aanslag voor zuiveringsheffing. Om alle belastingaanslagen op één adres via automatische incasso te betalen, is het nodig dat beide ontvangers een aparte machtiging tot automatische incasso afgeven.

U ontvangt een aanmaning als u niet op tijd betaalt
U bent niet op tijd met betalen als u uw belastingaanslag niet of na de laatste vervaldag volledig heeft betaald. De datum van de vervaldag en de dagtekening van de belastingaanslag staan op het aanslagbiljet.

U moet een aanmaning binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning hebben betaald
Heeft GBLT uw betaling ontvangen vóór de dagtekening van de aanmaning? Dan vervallen de aanmaningskosten en kunt u de aanmaning als niet verzonden beschouwen. Gebruik bij het betalen het kenmerk dat op uw aanslagbiljet staat.

Aan de aanmaning zijn kosten verbonden en als u niet betaalt, komen hier extra kosten bij
De aanmaningskosten hangen af van de hoogte van het openstaande bedrag. Bij een openstaand bedrag:

 • tot € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 7,00.
 • boven € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 16,00.

Betaalt u niet óf niet binnen veertien dagen? Dan ontvangt u een dwangbevel waar extra kosten aan zijn verbonden.

Als u het niet eens bent met de aanmaningskosten kunt u bezwaar maken
Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de aanmaning. Wilt u tijdens de behandeling van uw bezwaar uitstel van betaling? Dan moet u dit aangeven als u bezwaar maakt. Anders moet het nog openstaande bedrag binnen veertien dagen betaald zijn.

Wanneer u dit bedrag niet kunt betalen, denken wij graag met u mee
Zo komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding of een betalingsregeling. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat GBLT kwijtschelding of een betalingsregeling toezegt.

Regel uw belastingzaken zelf via Mijn Loket

De voordelen van Mijn Loket:

 • U vindt een overzicht van de belastingaanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat.
 • U kun betalen. Regel betalen via iDEAL. Of geef uw toestemming en betaal automatisch in delen via automatische incasso.
 • U kunt bezwaar indienen.
 • U kunt kwijtschelding aanvragen.

Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Volgens wettelijke regels moest voor het kiezen van een bank een Europese aanbesteding plaatsvinden. De Deutsche Bank was één van de inschrijvers bij deze Europese aanbesteding. Op basis van een weging van de eisen en wensen, is haar de opdracht gegund. Eén van de eisen van GBLT was dat de bank Nederlandstalig communiceert en dat de bankzaken volgens het Nederlands recht worden behandeld. De gunning aan de Deutsche Bank is juridisch correct verlopen en daarom rechtsgeldig. De Deutsche Bank werkt als een soort tussenrekening(bank), de ontvangen belastingbedragen worden binnen een paar dagen overgemaakt op de rekeningen van de waterschappen. Dit zijn rekeningen bij de Nederlandse Waterschapsbank.

Het rekeningnummer aanpassen van de automatische incasso gaat het snelst via Mijn Loket
Voor het inloggen op Mijn Loket gebruikt u uw DigiD. Na inloggen wijzigt u in vijf stappen zelf uw rekeningnummer:

 1. U kiest voor wijzigen bij automatische incasso.
 2. U kiest de knop door naar wijzigen automatische incasso.
 3. U vult uw nieuwe rekeningnummer in.
 4. U kiest wijziging controleren.
 5. U controleert de wijziging. Om de wijziging definitief te maken kiest u voor wijziging versturen.

Nadat u voor de knop wijziging versturen heeft gekozen, ziet u een bevestiging. Wanneer u bij contactgegevens uw e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een extra bevestiging per e-mail.
Het duurt maximaal twee dagen voordat u het nieuwe rekeningnummer in Mijn Loket ziet staan.

Lukt het veranderen van het rekeningnummer niet via Mijn Loket?
Ga naar DigiD.nl voor hulp als u niet kunt inloggen. Kunt u daarna nog steeds niet inloggen? Dan kunt u een brief sturen. In deze brief zet u:

 • uw naam en adres;
 • uw subjectnummer (deze vindt u bovenaan op uw aanslagbiljet);
 • het oude rekeningnummer;
 • het nieuwe rekeningnummer;
 • uw handtekening.

Onze adresgegevens vindt u op de contactpagina.

Als u later betaalt, moet u rente betalen over het bedrag dat u te laat betaalde
Dit noemen wij invorderingsrente. U betaalt rente over iedere dag dat u te laat betaalde. GBLT weet pas over hoeveel dagen rente moet worden berekend, nadat u betaald heeft. Daarom ontvangt u achteraf nog een brief waarin staat dat u rente moet betalen. Deze brief heet een rentebeschikking.

 

Wij raden u altijd aan om automatisch te betalen in delen. Zo weet u zeker dat u op tijd betaalt. Mocht u toch de automatische incasso willen stopzetten, regelt u dit het snelst via Mijn Loket.

Uw toestemming om te betalen in delen zet u in vijf stappen stop via Mijn Loket
Voor het inloggen op Mijn Loket gebruikt u uw DigiD. Na inloggen wijzigt u in vijf stappen zelf uw rekeningnummer:

 1. U kiest voor intrekken bij automatische incasso.
 2. U kiest de knop Door naar intrekken automatische incasso.
 3. U vinkt het hokje aan voor de zin ‘Ik zet de machtiging stop voor automatische incasso van mijn belastingen’;
 4. U kiest intrekking controleren.
 5. U controleert de intrekking. Om de intrekking definitief te maken kiest u voor Intrekking verzenden.

Nadat u voor de knop wijziging versturen heeft gekozen, ziet u een bevestiging. Wanneer u bij contactgegevens uw e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een extra bevestiging per e-mail.

Lukt het stopzetten van de automatische incasso niet via Mijn Loket?
Ga naar DigiD.nl voor hulp als u niet kunt inloggen. Kunt u daarna nog steeds niet inloggen? Dan kunt u een brief sturen. In deze brief zet u:

 • uw naam en adres;
 • uw subjectnummer (deze vindt u bovenaan op uw aanslagbiljet);
 • het rekeningnummer;
 • dat u de toestemming voor automatische incasso intrekt;
 • uw handtekening.

Onze adresgegevens vindt u op de contactpagina.

Let op: Na het stoppen van de automatische incasso betaalt u uw belastingaanslagen van GBLT niet meer automatisch. Als u nog een bedrag moet betalen aan GBLT, moet u dit in één keer overmaken. Dit regelt u het snelst via iDEAL in Mijn Loket.

Het aanslagnummer is uw betalingskenmerk en vindt u terug op uw aanslagbiljet. Het incassant-ID vindt u op onze website. Wist u dat u kunt betalen zonder een betaalkenmerk of incassant-ID?

Om betalen te regelen zonder betaalkenmerk of incassant-ID gaat u naar Mijn Loket
Wilt u in Mijn Loket betalen in:

 • één keer? Betaal dan via iDEAL in Mijn Loket. Uw betaling krijgt dan automatisch de juiste kenmerken mee;
 • delen? Geef dan toestemming voor het automatisch laten afschrijven van uw belastingaanslag in delen. Deze toestemming geldt voor deze belastingaanslag en belastingaanslagen in de toekomst.

U regelt het betalen van uw aanslagbedrag via Mijn gegevens in Mijn Loket.

De betaling die wij van u hebben ontvangen, hebben wij niet kunnen koppelen aan een belastingaanslag. Daarom storten wij het bedrag aan u terug.


U moet het bedrag opnieuw overmaken met een juist betaalkenmerk
Wij raden u aan om te betalen via Mijn Loket, want dan komen automatisch de juiste betalingskenmerken mee. Wilt u in Mijn Loket betalen in:

 • één keer? Betaal dan via iDEAL;
 • delen? Geef dan toestemming voor het automatisch laten afschrijven van uw belastingaanslag in delen. Deze toestemming geldt voor deze belastingaanslag en belastingaanslagen in de toekomst.

Wilt u of kunt u niet via Mijn Loket betalen? Gebruik dan bij het overmaken van het bedrag het juiste betalingskenmerk. Het betalingskenmerk is het aanslagnummer en dat vindt u op uw aanslagbiljet.

Door de nieuwe privacy-wetgeving geven banken minder gegevens mee aan betalingen
Door deze wetgeving zijn er minder mogelijkheden om een betaling te koppelen aan de juiste belastingaanslag. Wij krijgen alleen nog de naam en het rekeningnummer door van de bank. Maakt u zelf het aanslagbedrag over en vult u daarbij geen of een onjuist betalingskenmerk in? Dan moeten wij de bijpassende belastingaanslag vinden op basis van het rekeningnummer en uw naam. De kans is dan groot dat GBLT dan geen uniek bijpassende belastingaanslag kan vinden. Wij storten het bedrag in dit geval terug naar de rekening van herkomst.

U moet het aanslagbedrag opnieuw overmaken met het juiste kenmerk
Wij raden u aan om te betalen via Mijn Loket, omdat het betaalkenmerk dan al voor u is ingevuld. U kunt via Mijn Loket betalen in delen via automatische incasso of in één keer via iDEAL.

Als u bezwaar indient met uitstel van betaling, kunnen wij alsnog rente in rekening brengen. U heeft het aanslagbedrag namelijk later betaald, voordat u bezwaar maakte.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 februari om 08:20
Huishoudens in beheersgebied van waterschap @Zuiderzeeland ontvangen vandaag de belastingaanslag. Meer weten? https://t.co/pTbpXE5186
15 februari om 20:00
@scheidgebeurt Zoals het hoort, dank voor uw geduld en een goed weekend! https://t.co/BpoRq5Nmla. ^SSS
15 februari om 16:21
@marnixdebil @Vechtstromen Heeft u wel een aanslagbiljet ontvangen? Via de post of digitaal (in de Berichtenbox van… https://t.co/6lTXr66GWh