Als u uw belastingaanslag in delen wilt betalen, kan dat alleen via uw toestemming om de bedragen van uw bankrekening af te schrijven.

Regel het betalen van de belastingaanslag in delen automatisch
Dit regelt u zelf het snelst met uw Digid via Mijn Loket. Na het inloggen:

 • kiest u voor aanvragen bij automatische incasso;
 • kiest u de knop door naar aanvragen automatische incasso;
 • vult u de informatie over uw rekening in. Ook geeft u toestemming voor automatisch incasso. Dit regelt u door het vakje aan te klikken onderaan de pagina;
 • kiest u controleren aanvraag;
 • controleert u de informatie. Om de aanvraag definitief te maken kiest u voor aanvraag verzenden.

Nadat u voor de knop aanvraag verzenden heeft gekozen, ziet u een bevestiging. Wanneer u bij contactgegevens uw e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een extra bevestiging per e-mail. Het duurt maximaal twee dagen voordat u het nieuwe rekeningnummer ziet staan in Mijn Loket.

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ons toestemming geeft om de bedragen in delen van uw rekening af te schrijven door een brief te schrijven. Noem in uw brief:

 • het subjectnummer of het aanslagnummer. Deze vindt u op uw belastingaanslag;
 • uw naam en adresgegevens;
 • uw rekeningnummer;
 • uw handtekening. 

Wilt u een betalingsregeling, maar is betalen in delen via automatische incasso niet mogelijk?
Vraag dan per brief een betalingsregeling aan. De brief stuurt u naar  GBLT, Postbus 1098,8001 BB Zwolle. Zet de volgende informatie in uw brief:

 • uw subjectnummer of het aanslagnummer. Deze vindt u op uw belastingaanslag;
 • uw naam en adresgegegevens;
 • uw telefoonnummer en e-mailadres. Als het nodig is, nemen wij contact met u op;
 • waarom u een betalingsregeling wilt én waarom u niet via automatische incasso via delen kunt betalen;
 • uw voorstel voor het aantal delen of maandbedrag.

Voor een belastingaanslag die later in het belastingjaar is opgelegd, geldt dat er minder betaaltermijnen zijn dan een belastingaanslag die eerder in het belastingjaar is opgelegd. Wilt u in meer termijnen betalen? Dan kunt u bellen met GBLT via 088-064 55 55. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur.

Let op: Voert een extern deurwaarderskantoor het invorderingstraject uitvoert voor GBLT? Dan kunt u voor het treffen van een betalingsregeling rechtstreeks met hen contact opnemen.

Belastingaanslagen moeten in hetzelfde belastingjaar betaald worden. Heeft u een machtiging afgegeven voor automatische incasso? Dan betaalt u de belastingaanslag in termijnen. Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal resterende maanden van het jaar met een minimum van 6 termijnen.Voorbeeld: u ontvangt in april de belastingaanslag, dan betaalt u de belastingaanslag in 8 termijnen. De termijnen en de incassodata staan op het aanslagbiljet. Wanneer u de belastingaanslag in oktober ontvangt, dan betaalt u de belastingaanslag in 6 termijnen.

Het kan voorkomen dat u later in het jaar uw belastingaanslag ontvangt dan het jaar ervoor. Dit komt door gegevensverwerking, zoals de verwerking van de WOZ waarde waarop de eigenarenbelasting is gebaseerd. De verwerking hangt daarnaast ook af van persoonlijke situaties, zoals verhuizingen en verkopen. Hierdoor kunt u minder betaaltermijnen hebben.

Voor ieder aanslagbiljet schrijft GBLT een bedrag af van uw rekening in delen
Het kan dus voorkomen dat wij twee losse bedragen van uw rekening afschrijven. Bijvoorbeeld als u twee aanslagbiljetten voor verschillende belastingjaren heeft ontvangen. Woont u samen? Dan ontvangt u soms twee aanslagbiljetten op naam van verschillende personen. Eén aanslagbiljet gaat dan over gebruikersbelasting en de andere over eigenarenbelasting.

U heeft meerdere mogelijkheden als het gaat om betalen. Bekijk voor meer informatie de betalen pagina.

Bij betalingen uit het buitenland moet u het International Bank Account Number (IBAN) en de BIC- of Swift-code vermelden:

 • IBAN: NL82DEUT0319804615
 • BIC of Swift: DEUTNL2N

Voor betalingen vanuit Nederland is alleen gebruik van het  bovenstaande IBAN nummer voldoende.

Het rekeningnummer aanpassen van de automatische incasso gaat het snelst via Mijn Loket
Voor het inloggen op Mijn Loket gebruikt u uw DigiD. Na inloggen wijzigt u in vijf stappen zelf uw rekeningnummer:

 1. U kiest voor wijzigen bij automatische incasso.
 2. U kiest de knop door naar wijzigen automatische incasso.
 3. U vult uw nieuwe rekeningnummer in.
 4. U kiest wijziging controleren.
 5. U controleert de wijziging. Om de wijziging definitief te maken kiest u voor wijziging versturen.

Nadat u voor de knop wijziging versturen heeft gekozen, ziet u een bevestiging. Wanneer u bij contactgegevens uw e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een extra bevestiging per e-mail.
Het duurt maximaal twee dagen voordat u het nieuwe rekeningnummer in Mijn Loket ziet staan.

Lukt het veranderen van het rekeningnummer niet via Mijn Loket?
Ga naar DigiD.nl voor hulp als u niet kunt inloggen. Kunt u daarna nog steeds niet inloggen? Dan kunt u een brief sturen. In deze brief zet u:

 • uw naam en adres;
 • uw subjectnummer (deze vindt u bovenaan op uw aanslagbiljet);
 • het oude rekeningnummer;
 • het nieuwe rekeningnummer;
 • uw handtekening.

Onze adresgegevens vindt u op de contactpagina.

Voor sommige belastingen kunt u kwijtschelding aanvragen
Als u kwijtschelding aanvraagt, kijkt GBLT of u voldoet aan de regels voor kwijtschelding. Of u kwijtschelding krijgt, hangt namelijk af van uw persoonlijke situatie. Maak de sneltest om te kijken of kwijtschelding aanvragen zin heeft.

Blijkt dat u voldoet aan de regels voor kwijtschelding?
Dan krijgt u een brief met het nieuwe bedrag dat u moet betalen. Dit bedrag kan lager zijn dan het eerdere aanslagbedrag of €0,00 zijn. Lees meer informatie over kwijtschelding.

Blijkt dat u niet voldoet aan de regels voor kwijtschelding?
Dan kunt u betalen in delen via automatische incasso. Hier moet u wel toestemming voor geven. Toestemming voor betalen in delen regelt u in Mijn Loket. Het aantal betaaldelen wordt verdeeld over het aantal maanden dat het betreffende belastingjaar nog duurt. Is het belastingjaar zo kort, dat u het maandbedrag niet kunt betalen of gaat het om een voorgaand jaar? Vraag een betalingsregeling aan.

Aan aanmaningen, dwangbevelen en beslagleggingen zijn kosten verbonden. Deze worden in rekening gebracht om administratieve kosten te dekken. De kosten vinden hun wettelijke basis in de Kostenwet invordering Rijksbelastingen die ook voor waterschappen van toepassing is verklaard. Lees meer informatie over betalen en invorderingskosten.

Ervaar het gemak van uw aanslagbiljet digitaal ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid

De Berichtenbox van MijnOverheid is een persoonlijke digitale brievenbus waarin u post ontvangt van verschillende organisaties. Zoals de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en ook uw aanslagbiljet gemeente- en/of waterschapsbelastingen van GBLT. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is het activeren van uw account met uw DigiD. Ga naar MijnOverheid voor meer informatie.

Nee, het kan voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag ontvangen. Uw machtiging voor automatische incasso geldt niet voor de belastingaanslagen die op naam van een medebewoner staan.

GBLT verzendt de belastingaanslag conform de vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voor komen dat op hetzelfde adres de belastingaanslag voor watersystemheffing eigenaren op een andere naam staat dan de aanslag voor zuiveringsheffing. Om alle belastingaanslagen op één adres via automatische incasso te betalen, is het nodig dat beide ontvangers een aparte machtiging tot automatische incasso afgeven.

Wij raden u altijd aan om automatisch te betalen in delen. Zo weet u zeker dat u op tijd betaalt. Mocht u toch de automatische incasso willen stopzetten, regelt u dit het snelst via Mijn Loket.

Uw toestemming om te betalen in delen zet u in vijf stappen stop via Mijn Loket
Voor het inloggen op Mijn Loket gebruikt u uw DigiD. Na inloggen wijzigt u in vijf stappen zelf uw rekeningnummer:

 1. U kiest voor intrekken bij automatische incasso.
 2. U kiest de knop Door naar intrekken automatische incasso.
 3. U vinkt het hokje aan voor de zin ‘Ik zet de machtiging stop voor automatische incasso van mijn belastingen’;
 4. U kiest intrekking controleren.
 5. U controleert de intrekking. Om de intrekking definitief te maken kiest u voor Intrekking verzenden.

Nadat u voor de knop wijziging versturen heeft gekozen, ziet u een bevestiging. Wanneer u bij contactgegevens uw e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een extra bevestiging per e-mail.

Lukt het stopzetten van de automatische incasso niet via Mijn Loket?
Ga naar DigiD.nl voor hulp als u niet kunt inloggen. Kunt u daarna nog steeds niet inloggen? Dan kunt u een brief sturen. In deze brief zet u:

 • uw naam en adres;
 • uw subjectnummer (deze vindt u bovenaan op uw aanslagbiljet);
 • het rekeningnummer;
 • dat u de toestemming voor automatische incasso intrekt;
 • uw handtekening.

Onze adresgegevens vindt u op de contactpagina.

Let op: Na het stoppen van de automatische incasso betaalt u uw belastingaanslagen van GBLT niet meer automatisch. Als u nog een bedrag moet betalen aan GBLT, moet u dit in één keer overmaken. Dit regelt u het snelst via iDEAL in Mijn Loket.

Volgens wettelijke regels moest voor het kiezen van een bank een Europese aanbesteding plaatsvinden. De Deutsche Bank was één van de inschrijvers bij deze Europese aanbesteding. Op basis van een weging van de eisen en wensen, is haar de opdracht gegund. Eén van de eisen van GBLT was dat de bank Nederlandstalig communiceert en dat de bankzaken volgens het Nederlands recht worden behandeld. De gunning aan de Deutsche Bank is juridisch correct verlopen en daarom rechtsgeldig. De Deutsche Bank werkt als een soort tussenrekening(bank), de ontvangen belastingbedragen worden binnen een paar dagen overgemaakt op de rekeningen van de waterschappen. Dit zijn rekeningen bij de Nederlandse Waterschapsbank.

Het aanslagnummer is uw betalingskenmerk en vindt u terug op uw aanslagbiljet. Het incassant-ID vindt u op onze website. Wist u dat u kunt betalen zonder een betaalkenmerk of incassant-ID?

Om betalen te regelen zonder betaalkenmerk of incassant-ID gaat u naar Mijn Loket
Wilt u in Mijn Loket betalen in:

 • één keer? Betaal dan via iDEAL in Mijn Loket. Uw betaling krijgt dan automatisch de juiste kenmerken mee;
 • delen? Geef dan toestemming voor het automatisch laten afschrijven van uw belastingaanslag in delen. Deze toestemming geldt voor deze belastingaanslag en belastingaanslagen in de toekomst.

U regelt het betalen van uw aanslagbedrag via Mijn gegevens in Mijn Loket.

Door de nieuwe privacy-wetgeving geven banken minder gegevens mee aan betalingen
Door deze wetgeving zijn er minder mogelijkheden om een betaling te koppelen aan de juiste belastingaanslag. Wij krijgen alleen nog de naam en het rekeningnummer door van de bank. Maakt u zelf het aanslagbedrag over en vult u daarbij geen of een onjuist betalingskenmerk in? Dan moeten wij de bijpassende belastingaanslag vinden op basis van het rekeningnummer en uw naam. De kans is dan groot dat GBLT dan geen uniek bijpassende belastingaanslag kan vinden. Wij storten het bedrag in dit geval terug naar de rekening van herkomst.

U moet het aanslagbedrag opnieuw overmaken met het juiste kenmerk
Wij raden u aan om te betalen via Mijn Loket, omdat het betaalkenmerk dan al voor u is ingevuld. U kunt via Mijn Loket betalen in delen via automatische incasso of in één keer via iDEAL.

De betaling die wij van u hebben ontvangen, hebben wij niet kunnen koppelen aan een belastingaanslag. Daarom storten wij het bedrag aan u terug.


U moet het bedrag opnieuw overmaken met een juist betaalkenmerk
Wij raden u aan om te betalen via Mijn Loket, want dan komen automatisch de juiste betalingskenmerken mee. Wilt u in Mijn Loket betalen in:

 • één keer? Betaal dan via iDEAL;
 • delen? Geef dan toestemming voor het automatisch laten afschrijven van uw belastingaanslag in delen. Deze toestemming geldt voor deze belastingaanslag en belastingaanslagen in de toekomst.

Wilt u of kunt u niet via Mijn Loket betalen? Gebruik dan bij het overmaken van het bedrag het juiste betalingskenmerk. Het betalingskenmerk is het aanslagnummer en dat vindt u op uw aanslagbiljet.

Als u bezwaar indient met uitstel van betaling, kunnen wij alsnog rente in rekening brengen. U heeft het aanslagbedrag namelijk later betaald, voordat u bezwaar maakte.

U ontvangt deze brief als u uw betaalafspraak niet nakomt

U ontvangt deze brief in drie situaties:

 • U heeft geen bedrag overgemaakt;
 • U heeft wel een bedrag overgemaakt, maar wij hebben uw betaling niet aan u kunnen koppelen. Wij hebben het bedrag dan teruggestuurd met omschrijving ‘nogmaals betalen met het juiste kenmerk’. Door de nieuwe privacywet geven banken minder gegevens mee aan betalingen. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden om een betaling te koppelen. Daarom zijn wij niet in staat geweest het bedrag aan uw belastingaanslag te koppelen.
 • Wij hebben bericht gekregen van uw bank dat wij niet kunnen afschrijven(gestorneerd).

U heeft veertien dagen om het bedrag alsnog over te maken

Zet het subjectnummer in de omschrijving van de betaling. Betaalt u niet binnen veertien dagen? Dan vervalt de betaalafspraak. Dit betekent dat u het nog te betalen bedrag, in één keer moet betalen. Het is dan niet meer mogelijk om nog een keer een betaalafspraak te maken voor dezelfde belastingaanslag(en).

Rond de 26e van de maand haalt GBLT een bedrag van de rekening
In het overzicht hieronder vindt u de exacte data:

 • 26 maart 2019
 • 26 april 2019
 • 27 mei 2019
 • 26 juni 2019
 • 26 juli 2019
 • 26 augustus 2019
 • 26 september 2019
 • 28 oktober 2019
 • 26 november 2019
 • 27 december 2019

Het moment dat u uw belastingaanslag ontvangt, bepaalt het aantal betaaldelen
Sturen wij de belastingaanslag met een dagtekening:• Voor 30 juni? Dan verdelen wij het aantal delen over het aantal maanden dat het jaar nog duurt.• Vanaf 31 juli? Dan zijn er zes delen waarin u automatisch betaalt.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

21 november om 11:40
@cxq19861118 Het artikel gaat over de tarieven 2020, deze belastingaanslagen worden in 2020 gestuurd. Vr. gr. ^JB
19 november om 12:52
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemiddag,u kunt gerust onze aanslag afwachten. Voor meer informatie over uw persoonlijk… https://t.co/DCCcfUS1zb
19 november om 08:43
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemorgen, vanwege de privacy kunnen we deze zaken niet regelen via Twitter. U kunt u uw… https://t.co/EMIpuAobNW