Indien u van mening bent dat de kosten onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht, dan kunt u op grond van artikel 7 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen, schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de ambtenaar belast met de invordering van GBLT. Een bezwaarschrift is ontvankelijk als dit binnen zes weken na datum terpostbezorging is ontvangen door GBLT. Vermeld in het bezwaarschrift uw naam, adresgegevens en het aanslagnummer van de belastingaanslag. Geef duidelijk aan waarom u vindt dat de kosten onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht. Het indienen van een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet of de aanmaning niet is ontvangen, tenzij u aannemelijk maakt dat ontvangst redelijkerwijs moet worden betwijfeld.

Betreft het een bezwaar m.b.t. waterschapsbelasting
U kunt het best eerst bellen met GBLT (088-064 55 55) om te vragen waarom u nog geen besluit heeft gekregen. Als u daar geen antwoord op krijgt dat u tevreden stelt, kunt u gebruik maken van uw recht om GBLT schriftelijk in gebreke te stellen, omdat u nog geen besluit op uw bezwaar heeft ontvangen. In dat geval moet GBLT het besluit binnen 14 dagen nemen. Daarna heeft u recht op een dwangsom voor iedere dag dat GBLT in gebreke is, met een maximum van 42 dagen. De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen € 20,00 per dag, de daarop volgende veertien dagen € 30,00 per dag en daarna € 40,00 per dag. Het maximum komt daarmee op € 1.260,00. Let op: als GBLT u om aanvullende gegevens heeft moeten vragen of wanneer GBLT u om andere redenen in de gelegenheid heeft gesteld om verzuimen te herstellen wordt de afhandelingstermijn opgeschort. Als er goede redenen zijn om het bezwaar aan te houden, bijvoorbeeld omdat er later een beter overwogen besluit kan worden genomen, zal GBLT u verzoeken daarmee in te stemmen. In dat geval wordt de termijn ook opgeschort.

Betreft het een WOZ-bezwaar
Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet in hetzelfde kalenderjaar worden afgehandeld als het is ingediend. Alleen wanneer het bezwaar is ingediend in de laatste zes weken van het jaar, geldt deze regel niet.

U kunt direct een bezwaar indienen via Mijn Loket

U kunt schriftelijk een bezwaar in te dienen. Dan stuurt u een brief met daarin uitgelegd waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag naar

GBLT
Afdeling KCC/bezwaren
Postbus 1098
8001 BB Zwolle

Let op: als u mondeling een toelichting wilt geven over het bezwaar dan kan dit als u dit duidelijk aangeeft in het bezwaar: U schrijft dan: Ik wil gehoord worden'. Er vindt dan een 'hoorzitting' plaats. Een hoorzitting is een gesprek tussen GBLT en u waarin u toelichting kan geven. Een gesprek kan telefonisch of bij ons op het Stadskantoor in Zwolle plaatsvinden. Als u dit wilt, geeft u dan duidelijk in uw bezwaarschrift aan dat u dit wilt; dit heet ‘gehoord worden'. Een medewerker van GBLT zal dan contact met u opnemen.

Ja, als u een bezwaarschrift indient, moet u het aanslagbedrag betalen voor de vervaldatum van betaling van de belastingaanslag. Alleen wanneer GBLT met het bezwaarschrift een verzoek tot uitstel van betaling ontvangt, wordt dit verleend voor het bestreden bedrag.

GBLT neemt bezwaarschriften die zijn ingediend buiten de wettelijke termijn wel in behandeling, tenzij een termijn van vijf jaar is verstreken na het ontstaan van de heffingsplicht.

Het is uiteraard uw eigen keus of u wel of geen bezwaarschrift indient. Maar waarom zou u geen bezwaar maken? Voor uw rechtszekerheid is dit namelijk beter. Als u het niet met de beslissing van GBLT eens bent, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Deze mogelijkheid heeft u anders niet. Het is daarvoor wel belangrijk dat u uw bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn van zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Ga naar Mijn Loket voor het indienen van een bezwaar.

Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet in hetzelfde kalenderjaar worden afgehandeld als het is ingediend. Alleen wanneer het bezwaar is ingediend in de laatste zes weken van het jaar, geldt deze regel niet.

U moet binnen zes weken (na dagtekening van het aanslagbiljet) een bezwaar indienen. Doet u dit niet, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • GBLT past alleen de WOZ-waarde aan, als deze meer dan 20% te hoog is. Daarbij geldt een minimum bedrag van € 5.000,-.
  • Bezwaren die 5 jaar na de dagtekening ingediend worden, neemt GBLT niet meer in behandeling.

Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd in Art.2 Uitvoeringsbesluit Wet WOZ.

Voorbeeld I
De WOZ waarde van uw woning is vastgesteld op €150.000,-. U bent het hier niet mee eens en u dient na de termijn van 6 weken een bezwaar in. Dan mag GBLT de WOZ- waarde alleen aanpassen als deze € 120.000,- of lager is. Het bedrag van € 120.000,- is namelijk 20% lager dan de € 150.000,- en het verschil in bedrag (€ 150.000,- min € 120.000,-) € 30.000,- en daarmee hoger dan € 5.000,- (het minimumbedrag).

Voorbeeld II
Hebt u een garagebox van € 15.000,- en wordt na het bezwaar de waarde vastgesteld op € 11.000,-, dan wordt deze niet aangepast, omdat het verschil € 4.000,- is en dat bedrag is minder dan € 5.000,-. 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw
05 december om 13:50
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wat is uw vraag? Ik help u graag verder. met vriendelijke groet, ^PT