U kunt direct bezwaar maken via Mijn Loket
Als u het oneens bent met de belastingaanslag, geeft u dit aan. U logt hiervoor in op Mijn Loket met uw DigiD of eHerkenning. Op deze manier geeft u het snelst aan ons door dat u het oneens bent met uw belastingaanslag. 
 
Bij geen toegang tot Mijn Loket, kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen
U stuurt een brief waarin u bezwaar maakt naar GBLT, afdeling KCC/bezwaren, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u de volgende gegevens:

 • uw voor- en achternaam en uw adres;
 • datum dat u de brief schrijft;
 • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het oneens mee bent;
 • of u uitstel van betaling wilt voor de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
 • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
 • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;
 • of u mondeling toelichting wilt geven op het bezwaar. U zet dan in de brief: ‘ik wil gehoord worden’.

Geeft u aan dat u gehoord wilt worden?
Dan vindt er een 'hoorzitting' plaats. Een hoorzitting is een gesprek tussen GBLT en u waarin u toelichting kunt geven op uw bezwaarschrift. Een gesprek kan telefonisch of bij ons op het Stadskantoor in Zwolle plaatsvinden. Een medewerker van neemt dan contact met u op.

U krijgt geen uitstel van betaling voor uw belastingaanslag bij een bezwaar tegen de kosten
U moet de belastingaanslag wel betalen. U kunt in één keer of in delen betalen. Meer informatie over de betaalmogelijkheden vindt u op de pagina over betalen.

Gaat het om een bezwaar over waterschapsbelasting?
U kunt het best eerst bellen met GBLT op 088-064 55 55. U kunt dan vragen waarom u nog geen besluit heeft gekregen. Krijgt u geen antwoord dat u tevreden stelt? Dan kunt u gebruik maken van uw recht om GBLT schriftelijk in gebreke te stellen. U stelt GBLT dan in gebreke omdat u geen besluit op uw bezwaar heeft ontvangen. In dat geval moet GBLT binnen veertien dagen het besluit nemen. Daarna heeft u recht op een dwangsom voor iedere dag dat GBLT in gebreke is, met een maximum van 42 dagen. De dwangsom bedraagt:

 • de eerste veertien dagen € 23,00 per dag,
 • de daarop volgende veertien dagen € 35,00 per dag; en
 • daarna € 45,00 per dag voor de derde periode van veertien dagen.

Het maximum komt daarmee op € 1.442,00.

Let op: als GBLT u om aanvullende gegevens heeft moeten vragen of wanneer GBLT u om andere redenen in de gelegenheid heeft gesteld om verzuimen te herstellen wordt de afhandelingstermijn opgeschort. Als er goede redenen zijn om het bezwaar aan te houden, bijvoorbeeld omdat er later een beter overwogen besluit kan worden genomen, zal GBLT u verzoeken daarmee in te stemmen. In dat geval wordt de termijn ook opgeschort.

Gaat het om een WOZ-bezwaar?
Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet in hetzelfde kalenderjaar worden afgehandeld als het is ingediend. Alleen wanneer het bezwaar is ingediend in de laatste zes weken van het jaar, geldt deze regel niet.

U kunt direct bezwaar maken via Mijn Loket
Als u het oneens bent met de belastingaanslag, geeft u dit aan. U logt hiervoor in op Mijn Loket met uw DigiD of eHerkenning. Op deze manier geeft u het snelst aan ons door dat u het oneens bent met uw belastingaanslag. 
 
Bij geen toegang tot Mijn Loket, kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen
U stuurt een brief waarin u bezwaar maakt naar GBLT, afdeling KCC/bezwaren, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u de volgende gegevens:

 • uw voor- en achternaam en uw adres;
 • datum dat u de brief schrijft;
 • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het oneens mee bent;
 • of u uitstel van betaling wilt voor de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
 • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
 • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;
 • of u mondeling toelichting wilt geven op het bezwaar. U zet dan in de brief: ‘ik wil gehoord worden’.

Geeft u aan dat u gehoord wilt worden?
Dan vindt er een 'hoorzitting' plaats. Een hoorzitting is een gesprek tussen GBLT en u waarin u toelichting kunt geven op uw bezwaarschrift. Een gesprek kan telefonisch of bij ons op het Stadskantoor in Zwolle plaatsvinden. Een medewerker van neemt dan contact met u op.

U moet de belastingaanslag betalen als u bezwaar maakt
Als u een bezwaarschrift indient, moet u het aanslagbedrag betalen voor de vervaldatum die op de belastingaanslag staat. Wilt u wel uitstel van betaling? Dan moet u dit aangeven als u bezwaar maakt. Er wordt alleen uitstel van betaling gegeven op het bedrag waar u bezwaar op maakt. Maakt u bijvoorbeeld bezwaar tegen de aanmaningskosten en vraagt u om uitstel van betaling? Dan krijgt u alleen uitstel van betaling van de aanmaningskosten. 

GBLT neemt bezwaarschriften die zijn ingediend buiten de wettelijke termijn wel in behandeling, tenzij een termijn van vijf jaar is verstreken na het ontstaan van de heffingsplicht.

Het is uiteraard uw eigen keus of u wel of geen bezwaarschrift indient. Maar waarom zou u geen bezwaar maken? Voor uw rechtszekerheid is dit namelijk beter. Als u het niet met de beslissing van GBLT eens bent, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Deze mogelijkheid heeft u anders niet. Het is daarvoor wel belangrijk dat u uw bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn van zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Ga naar Mijn Loket voor het indienen van een bezwaar.

Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet in hetzelfde kalenderjaar worden afgehandeld als het is ingediend. Alleen wanneer het bezwaar is ingediend in de laatste zes weken van het jaar, geldt deze regel niet.

U moet binnen zes weken (na dagtekening van het aanslagbiljet) een bezwaar indienen. Doet u dit niet, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • GBLT past alleen de WOZ-waarde aan, als deze meer dan 20% te hoog is. Daarbij geldt een minimum bedrag van € 5.000,-.
 • Bezwaren die 5 jaar na de dagtekening ingediend worden, neemt GBLT niet meer in behandeling.

Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd in Art.2 Uitvoeringsbesluit Wet WOZ.

Voorbeeld I
De WOZ waarde van uw woning is vastgesteld op €150.000,-. U bent het hier niet mee eens en u dient na de termijn van 6 weken een bezwaar in. Dan mag GBLT de WOZ- waarde alleen aanpassen als deze € 120.000,- of lager is. Het bedrag van € 120.000,- is namelijk 20% lager dan de € 150.000,- en het verschil in bedrag (€ 150.000,- min € 120.000,-) € 30.000,- en daarmee hoger dan € 5.000,- (het minimumbedrag).

Voorbeeld II
Heeft u een garagebox van € 15.000,- en wordt na het bezwaar de waarde vastgesteld op € 11.000,-, dan wordt deze niet aangepast, omdat het verschil € 4.000,- is en dat bedrag is minder dan € 5.000,-. 

U kunt bezwaar maken als u het oneens bent met GBLT via Mijn Loket

U maakt bezwaar op belastingaanslagen en beschikkingen waar u het mee oneens bent. Bij GBLT kunt u bezwaar maken via Mijn Loket voor:

 • de belastingaanslag;

 • de kosten van de aanmaning;

 • de kosten van het dwangbevel;

 • de rentebeschikking;

 • de WOZ-waarde voor de gemeenten Dronten, Nijkerk, Leusden, Zwolle, Bunschoten en Dalfsen.

U regelt het indienen van een bezwaar het snelst via Mijn Loket

Heeft u geen toegang tot Mijn Loket? Dan kunt u ook een brief sturen met bepaalde informatie.

Heeft u vragen over andere brieven van GBLT

U kijkt bij de veelgestelde vragen als u vragen over een brief van GBLT heeft. Vindt u daar niet de informatie die u zoekt? Dan kunt u altijd contact met het klantcontactcentrum opnemen. Wij helpen u graag!

Bent u niet tevreden over de manier waarop GBLT u heeft behandeld?

Dan kunt u een klacht indienen om aan te geven dat u niet tevreden bent. Lees meer informatie over een klacht indienen op de klachtenpagina.

 

Wij raden u aan om zo snel mogelijk bezwaar te maken
U kunt tot 5 jaar na dagtekening van de belastingaanslag of beschikking bezwaar maken. De dagtekening staat op de belastingaanslag of beschikking. Ontvangt GBLT uw bezwaar:

 • Binnen zes weken na dagtekening van de belastingaanslag of beschikking? Dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van GBLT.
 • Na zes weken na dagtekening van de belastingaanslag of beschikking? Dan verklaart GBLT uw bezwaar niet ontvankelijk. Dit betekent dat u te laat bent met uw bezwaar. Wel nemen wij uw bezwaar ‘ambsthalve’ in behandeling.
  Bij ambtshalve behandeling kijkt een medewerker of de belastingaanslag of beschikking, waar u bezwaar op maakte, juist is. Blijkt dat de belastingaanslag of beschikking onjuist was? Dan is het mogelijk dat u geld van GBLT terugkrijgt.

Maak bezwaar via Mijn Loket voor de snelste ontvangst van uw bezwaar door GBLT
GBLT ontvangt uw bezwaar direct nadat u een ontvangstbevestiging krijgt in Mijn Loket. U ontvangt altijd een reactie op uw bezwaar via brief. Deze brief vindt u ook terug in Mijn Loket.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

12 december om 16:15
Van vrijdag 13 december 16.00 uur tot en met maandagochtend 16 december is Mijn Loket tijdelijk niet beschikbaar in… https://t.co/TyVnSGJ6e8
12 december om 10:59
@TaSchaatjuh Goedemorgen @TaSchaatjuh. Vervelend dat de verandering u meer stress geeft. Dat is niet de bedoeling.… https://t.co/2XWdcZwCq1
12 december om 10:50
@vicvandijk @Vechtstromen @annelies_SP @CUEnschede @KampmanA Goede morgen Vic. Ik zou nog voor u nagaan hoe ik u me… https://t.co/Js9KAjXH9B