U kunt kwijtschelding aanvragen, als u de belastingaanslag niet kunt betalen. In de overzichten hieronder staat voor welke belastingen u kwijtschelding kunt aanvragen. Benieuwd of kwijtschelding in uw situatie zin heeft? Maak de sneltest kwijtschelding.

Voor zes gemeenten vraagt u bij GBLT kwijtschelding aan voor gemeente- en waterschapsbelasting 2019

Kwijtscheldingsoverzicht gemeenten

Voor vijf waterschappen kunt u bij GBLT kwijtschelding voor waterschapsbelasting aanvragen

Kwijtscheldingsoverzicht waterschappen

Lees meer informatie over de belastingen die GBLT heft en int namens de waterschappen onder waterschapsbelastingen. Wilt u weten waar u kwijtschelding aan moet vragen bij waterschapsbelasting? Ga dan naar de pagina over kwijtschelding.

1.U heeft een verzoek om kwijtschelding ingediend
Tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag krijgt u uitstel van betaling. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor betalen in delen via automatische incasso, wordt deze stopgezet. U betaalt pas wanneer u van GBLT de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag heeft ontvangen.

2. U heeft voor een deel of géén kwijtschelding gekregen
U ontvangt van ons een brief waarin staat dat kwijtschelding voor een deel is toegekend of is afgewezen. Als u een bedrag moet betalen, moet dit binnen tien dagen na dagtekening van de brief op de rekening van GBLT staan. Voorkom extra kosten en betaal op tijd. Het hangt van uw situatie af, hoe u betalen regelt:

 • U heeft toestemming gegeven voor het betalen in delen via automatische incasso. U hoeft niets te doen. De betaling wordt opnieuw opgestart. Het te betalen bedrag wordt verdeeld over het resterend aantal maanden van het jaar.*
 • U wilt betalen in delen via automatische incasso. Het te betalen bedrag wordt verdeeld over het resterend aantal maanden van het jaar.* U regelt uw toestemming voor het betalen in delen het snelst via Mijn Loket. Lees meer informatie in: Kan ik een betalingsregeling aanvragen?
 • U wilt geen toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso. U moet het te betalen bedrag binnen tien dagen, na dagtekening van de brief, betalen. Wij raden u aan om via Mijn Loket te betalen. Het betalingskenmerk is dan al automatisch voor u ingevuld en wordt juist verwerkt.

*Let op: gaat het om een te betalen bedrag in delen van een belastingaanslag van een voorgaand jaar zoals 2018? Dan kunt u alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Hiervoor neemt u telefonisch contact met ons op.

3. U heeft kwijtschelding gekregen
Als het verzoek om kwijtschelding is toegewezen, hoeft u verder niets te doen. Heeft u tijdens de afhandeling van de kwijtscheldingsaanvraag het aanslagbedrag deels of helemaal betaald? Dan wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort.

U ontvangt een officiële brief van GBLT met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag
Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat of u wel, geen of voor een deel kwijtschelding krijgt. U ontvangt deze beschikking per post. Wanneer u geen kwijtschelding krijgt, staat de afwijsreden in de beschikking. Daarnaast leest u in de beschikking voor welke datum u de belastingaanslag moet betalen.

Voor een uitleg over het aanvragen van kwijtschelding bekijk je de kwijtscheldingspagina.

Wat er gebeurt na de aanvraag hangt af van de soort antwoorden die u heeft gegeven
U heeft een aanvraag kwijtschelding gedaan en daarbij een aantal vragen beantwoord.

Heeft u één of meer vragen met ‘Ja’ beantwoord?
Een medewerker van GBLT moet uw aanvraag voor kwijtschelding gaan beoordelen. Een medewerker kan uw aanvraag pas beoordelen als u alle gevraagde documenten heeft gestuurd. Zijn alle gevraagde documenten van u op tijd binnen? Dan beoordeelt een medewerker uw aanvraag kwijtschelding binnen 13 weken. U ontvangt daarna een brief met de uitslag of u wel of geen kwijtschelding krijgt.

Heeft u alle vragen met ‘Nee’ beantwoord?
Dan volgen er vijf stappen. GBLT laat automatisch toetsen of u kwijtschelding krijgt. Voordeel aan automatisch toetsen is dat u makkelijk en snel kwijtschelding kunt aanvragen. Zo hoeft u minder of misschien helemaal geen informatie mee te sturen bij uw aanvraag. Het duurt tussen de twee en drie maanden voordat u een brief krijgt met de uitslag. Het is mogelijk dat de uitslag is dat wij meer informatie van u nodig hebben. U moet deze informatie dan allemaal opsturen. Een medewerker beoordeelt daarna of u kwijtschelding krijgt. Dit kan 13 weken duren.

Stap 1: U ontvangt een ontvangstbevestiging van GBLT zodra uw aanvraag is ontvangen
Voor een aanvraag via Mijn Loket ontvangt u de bevestiging binnen een dag. Voor een aanvraag per post duurt het langer. U krijgt een ontvangstbevestiging binnen tien dagen nadat wij uw kwijtscheldingformulier hebben ontvangen. In de ontvangstbevestiging staat ook dat u uitstel van betaling krijgt. Totdat u de uitslag ontvangt of u kwijtschelding krijgt, hoeft u niet te betalen.

Stap 2: GBLT verzamelt de aanvragen voor kwijtschelding door klanten.
Dit doet GBLT om automatisch te kunnen laten toetsen of u kwijtschelding krijgt.

Stap 3: Voor de 26e van de maand stuurt GBLT de verzamelde aanvragen kwijtschelding naar het Inlichtingenbureau
Het Inlichtingenbureau voert dan de automatische toets uit. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar drie gegevens:

 • hoe hoog uw inkomen is volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
 • of u kentekens op uw naam heeft staan volgens de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW);
 • wat uw banksaldo is volgens de Belastingdienst.

Stap 4: Het Inlichtingenbureau stuurt GBLT een maand later alléén de uitslag van de automatische toets
Hier zijn drie verschillende uitslagen mogelijk:

 1. u krijgt kwijtschelding;
 2. u krijgt geen kwijtschelding.;
 3. er is een belemmering voor kwijtschelding. Dit betekent dat er meer informatie nodig is om te kijken of u kwijtschelding kunt krijgen.

Stap 5: GBLT stuurt u een brief met de uitslag van de automatische toets

In de brief leest u meer informatie over de uitslag. Is de uitslag dat wij meer informatie nodig hebben? Dan moet u kopieën van bepaalde documenten sturen. In de brief staat precies welke kopieën u naar GBLT moet sturen. U moet de kopieën binnen 14 dagen naar GBLT sturen. GBLT kijkt of u alle gevraagde informatie heeft opgestuurd. Heeft u alle gevraagde informatie:

 • Niet op tijd ingestuurd? U krijgt geen kwijtschelding. U ontvangt een brief waarin staat dat u het aanslagbedrag moet betalen.
 • Op tijd ingestuurd? GBLT kijkt naar de kopieën van de documenten die u heeft ingestuurd. Met deze informatie beoordeelt GBLT of u kwijtschelding krijgt. U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een brief of u wel of geen kwijtschelding krijgt. In de brief leest u meer informatie over de uitslag.

U krijgt uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek
U krijgt een ontvangstbevestiging als uw kwijtscheldingsaanvraag door ons ontvangen is. Bekijk voor meer informatie over betalen en kwijtschelding in: Wat betekent kwijtschelding voor de betaling van de belastingaanslag?

Kom erachter of kwijtschelding aanvragen in uw situatie zin heeft, maak de sneltest. Lees de regels en voorwaarden bij kwijtschelding

U krijgt uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek
U ontvangt een brief zodra wij een beslissing hebben genomen over uw kwijtscheldingsaanvraag. In deze brief staat ook of en welk bedrag u moet betalen. Staat in de brief dat u nog een bedrag moet betalen? Dan wordt de automatische incasso opnieuw opgestart. Het te betalen bedrag wordt verdeeld over het resterend aantal maanden van het jaar.

Let op: gaat het om een te betalen bedrag in delen van een belastingaanslag van een voorgaand jaar zoals 2018? Dan kunt u alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt in beroep gaan
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding, dan kunt u binnen 10 dagen een beroep indienen per brief aan het Dagelijks Bestuur van GBLT. Het postadres is postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u de volgende gegevens:

 • uw voor- en achternaam en uw adres;
 • datum dat u de brief schrijft;
 • aanslagnummer en belastingjaar waarvoor u kwijtschelding aanvroeg;
 • een uitgebreide omschrijving waarom u het oneens bent met de beslissing op kwijtschelding;
 • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;

U ontvangt binnen 13 weken een uitspraak op uw beroep.

GBLT gebruikt gegevens die u geeft bij het doen van uw kwijtscheldingsverzoek
Wij vragen informatie over uw persoonlijke en financiële omstandigheden zoals inkomen, vermogen en woonlasten. Deze informatie gebruikt GBLT alléén om te beoordelen of u kwijtschelding kunt krijgen. 

In sommige gevallen worden uw gegevens gestuurd aan het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau controleert dan of u kwijtschelding kunt krijgen. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Op basis van die uitslag, ontvangt u een brief:

 • met (gedeeltelijke) toewijzing van kwijtschelding; of
 • waarin wij vragen om meer gegevens op te sturen. Deze gegevens gebruiken wij om te kijken of u kwijtschelding krijgt of niet.

Lees hier meer informatie over het Inlichtingenbureau.

In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 zijn de regels voor het verlenen van kwijtschelding vastgelegd. Gemeenten en waterschappen mogen binnen bepaalde grenzen zelf bepalen of en in welke mate ze kwijtschelding verlenen. Het kan daarom voorkomen dat u van uw gemeente wel kwijtschelding krijgt en van uw waterschap niet of andersom.

U vraagt kwijtschelding het snelst en makkelijkst aan via Mijn Loket
Voor kwijtschelding aanvragen in Mijn Loket heeft u uw DigiD nodig om in te kunnen loggen. Heeft u géén DigiD? Dan kunt u ook telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen. U kunt kwijtschelding aanvragen vanaf het moment dat u de belastingaanslag heeft ontvangen tot drie maanden na betaling van uw belastingaanslag.

U kunt kwijtschelding aanvragen wanneer u uw belastingaanslag gemeente- en/of waterschapsbelasting niet kunt betalen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden zoals inkomen, vermogen en woonlasten. U moet er ook rekening mee houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend wordt. Lees meer over kwijtschelding.

U kunt de informatie uploaden via Mijn Loket of sturen per post. Het insturen van uw gegevens gaat het snelst via Mijn Loket. Hiervoor logt u in met uw DigiD en daarna:

 • kiest u onder Mijn aanslagen de belastingaanslag waar u kwijtschelding voor heeft aangevraagd;
 • kiest u in het scherm dat verschijnt, voor aanvullende gegevens kwijtschelding aanleveren;
 • krijgt u soms de vraag om uw contactgegevens te controleren. Na deze controle kiest u voor de knop door naar aanleveren aanvullende gegevens kwijtschelding;
 • kunt u in het scherm dat verschijnt bijlagen toevoegen via de knop bladeren. Daarnaast kunt u in het veld eronder een toelichting geven als u dat wenst;
 • verstuurt u de documenten aan GBLT door de knop Documenten uploaden te kiezen.

De informatie kunt u per post sturen aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle.


Let op: u heeft veertien dagen om de extra informatie alsnog naar GBLT te sturen. Doet u dit niet binnen deze termijn, dan wordt uw aanvraag afgewezen.

Waarom vraagt GBLT mensen die in aanmerking willen komen voor kwijtschelding om gegevens over inkomsten en uitgaven?
GBLT vraagt mensen die kwijtschelding willen soms om een bankafschrift van twee maanden. Daarop staan persoonlijke gegevens over inkomsten en uitgaven. Inzage in deze gegevens is nodig om te kunnen toetsen of iemand recht heeft op kwijtschelding. Wij begrijpen dat dit om heel persoonlijke gegevens gaat. GBLT gaat met grote zorgvuldigheid en discretie om met deze gegevens. Hieronder leg ik uit waarom het nodig is om gegevens over inkomsten en uitgaven te delen. En hoe GBLT omgaat met de bescherming van deze gegevens.

Wettelijke plicht tot zorgvuldig toetsen
Als iemand een kwijtschelding vraagt, dan is GBLT wettelijk verplicht om te toetsen of deze persoon wel of geen recht heeft op kwijtschelding. Gegevens over inkomsten en uitgaven zijn daarvoor nodig. GBLT moet kunnen aantonen dat iemand recht heeft op kwijtschelding.

Hoe toetst GBLT?
Een bevoegde medewerker behandelt iedere aanvraag voor kwijtschelding met zorgvuldigheid. Deze medewerker toetst de betalingscapaciteit en het vermogen. Ook toetst de medewerker of het degene die kwijtschelding aanvraagt, te wijten is dat hij/zij de belastingaanslag niet kan betalen. Dit laatste onderdeel staat in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, artikel 8, en is verder uitgewerkt in de Leidraad Invordering. Daarom moet de persoon die kwijtschelding aanvraagt gegevens delen over inkomsten en uitgaven.

Het delen van gegevens over inkomsten en uitgaven is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor kwijtschelding
Openheid geven over inkomsten en uitgaven is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Want alleen dan kan de medewerker van GBLT het verzoek om kwijtschelding op een correcte en zorgvuldige wijze beoordelen. Zodra er sprake is van uitgaven voor andere zaken dan levensonderhoud, dan kan een verzoek om kwijtschelding om die reden worden afgewezen. De medewerker beoordeelt of de uitgaven die op het bankafschrift staan, vóór gaan op het betalen van de belastingaanslag.

GBLT waarborgt met een zorgvuldige beoordeling een juiste beslissing op de aanvraag voor kwijtschelding
Mensen mogen van GBLT verwachten dat medewerkers een verzoek om kwijtschelding zorgvuldig behandelen. Daarnaast is de zorgvuldigheid bij het behandelen van een verzoek om kwijtschelding nodig om de mensen -die wel belasting betalen en (net) niet in aanmerking komen voor kwijtschelding- te beschermen. Mensen die geen kwijtschelding krijgen, betalen uiteindelijk de kosten voor de mensen die wel kwijtschelding krijgen. GBLT waarborgt met een zorgvuldige beoordeling een juiste beslissing op de aanvraag voor kwijtschelding.

Hoe beschermt GBLT de gegevens van een persoon die kwijtschelding aanvraagt?
Met de gegevens van een persoon die kwijtschelding aanvraagt gaat GBLT zorgvuldig om. In het ‘Register van verwerkingsactiviteiten’ op onze website (rij 106, 108 en 109) staat precies hoe GBLT omgaat met deze gegevens. Bijvoorbeeld over hoe lang GBLT de gegevens moet bewaren. Iedereen heeft het recht om te verzoeken om hun gegevens te laten verwijderen.

De medewerker van GBLT heeft een geheimhoudingsplicht
Voor het heffen en invorderen van belasting geldt een strikte geheimhoudingsplicht. De medewerker van GBLT heeft zich hier ook aan te houden. Dit betekent dat de gegevens die mensen delen bij een kwijtscheldingverzoek niet verder bekend gemaakt worden dan noodzakelijk is om de aanvraag te behandelen. De gegevens worden daarom niet gedeeld met andere organisaties.

Het algemeen bestuur van een waterschap of een gemeenteraad besluit over kwijtscheldingsbeleid: GBLT beoordeelt de aanvraag
Het algemeen bestuur van een waterschap of de gemeenteraad bepalen in de belastingverordening voor welke belastingen kwijtschelding gegeven kan worden. Vervolgens beoordeelt GBLT op aanvraag of een belastingschuld kwijtgescholden wordt of niet. De wet schrijft voor dat toetsing zorgvuldig plaatsvindt. Dat geldt voor álle gemeenten en waterschappen.

U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u de belastingaanslag van 2019 heeft ontvangen
Kwijtschelding vraagt u het snelst en makkelijkst aan via Mijn Loket. U logt hiervoor in met uw DigiD en kiest bij Mijn Aanslagen bij 2019 voor aanslag bekijken. In het scherm dat verschijnt, kiest u dan kwijtschelding aanvragen.

Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden
Het hangt onder andere af van uw inkomen, vermogen en woonlasten. U moet er ook rekening mee houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend wordt. Lees meer over kwijtschelding.

U kiest voor automatisch toetsen in de toekomst
GBLT laat dan volgend jaar automatisch door het Inlichtingenbureau toetsen of u kwijtschelding krijgt. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Op basis van die uitslag, ontvangt u een brief waarin staat dat u:

 • automatisch kwijtschelding krijgt; of
 • géén automatische kwijtschelding kunt krijgen. U kunt dan kwijtschelding aanvragen zodra u uw belastingaanslag van GBLT heeft ontvangen.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

12 december om 16:15
Van vrijdag 13 december 16.00 uur tot en met maandagochtend 16 december is Mijn Loket tijdelijk niet beschikbaar in… https://t.co/TyVnSGJ6e8
12 december om 10:59
@TaSchaatjuh Goedemorgen @TaSchaatjuh. Vervelend dat de verandering u meer stress geeft. Dat is niet de bedoeling.… https://t.co/2XWdcZwCq1
12 december om 10:50
@vicvandijk @Vechtstromen @annelies_SP @CUEnschede @KampmanA Goede morgen Vic. Ik zou nog voor u nagaan hoe ik u me… https://t.co/Js9KAjXH9B