U ontvangt een beschikking van GBLT. Hierin staat vermeld of u voor kwijtschelding in aanmerking komt of niet. Wanneer u niet voor kwijtschelding in aanmerking komt, wordt de afwijsreden aangegeven. Ook leest u in de beschikking voor welke datum de aanslag moet worden voldaan.

 1. U hebt een verzoek om kwijtschelding ingediend.
 2. U hebt gedeeltelijk kwijtschelding gekregen.
 3. Uw verzoek om kwijtschelding is afgewezen.
 4. Uw verzoek om kwijtschelding is toegewezen.

1. U hebt een verzoek om kwijtschelding ingediend
Moet u de belastingaanslag betalen wanneer u een verzoek tot kwijtschelding hebt ingediend? Nee. Gedurende de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek wordt de invordering geblokkeerd. Indien u automatische incasso hebt, wordt deze stopgezet. U betaalt pas wanneer u bericht hebt ontvangen van GBLT over het wel of niet toekennen van de kwijtschelding.

2. U hebt gedeeltelijk kwijtschelding gekregen
U ontvangt van ons een brief waarin staat dat uw verzoek om kwijtschelding gedeeltelijk is toegekend. In deze brief staat welk bedrag u alsnog aan ons verschuldigd bent en voor welke datum u dit bedrag moet betalen. Zorg voor tijdige betaling om extra kosten te voorkomen.

 • hebt u geen automatische incasso, dan moet u het nog openstaande bedrag van de belastingaanslag(en) binnen 10 dagen na ontvangst van deze brief betalen op bankrekening NL82DEUT0319804615 van GBLT onder vermelding van het aanslagnummer;
 • hebt u automatische incasso, dan wordt deze hervat. Het openstaande bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de resterende maanden van het jaar. Let op, dit geldt alleen voor het huidige jaar. Als u uw belastingaanslag in delen wilt betalen, kan dat alleen nog via uw toestemming om de bedragen van uw bankrekening af te schrijven.

U kunt op twee manieren toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso

1. via Mijn Loket

 • Ga naar Mijn Loket
 • Klik op de regel om aan te melden voor burgers;
 • U kunt nu inloggen via uw DigiD met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U komt dan op de beveiligde pagina van DigiD.

2. Kunt u niet aanmelden via Mijn Loket
Dan kunt u een brief sturen waarin u ons toestemming geeft om de bedragen in maandelijkse termijnen van uw rekening af te schrijven. Vermeld daarbij het subjectnummer of het aanslagnummer, uw adresgegevens en uw rekeningnummer. Let u erop dat u de brief ondertekent?

Wilt u een betalingsregeling, maar is automatische incasso niet mogelijk?
Neem dan contact op met een medewerker van GBLT.

TIP: Controleer of de toestemming voor het betalen in delen via de automatische incasso van toepassing is op de openstaande belastingaanslag(en). Doet doet u in Mijn Loket. Lees hier meer informatie over het gemak van automatische incasso.
 

3. Uw verzoek om kwijtschelding is afgewezen
U ontvangt van ons een brief waarin staat dat uw verzoek om kwijtschelding is afgewezen. In deze brief staat welk bedrag u alsnog aan ons moet betalen en voor welke datum u dit bedrag moet betalen. Betaal op tijd om extra kosten te voorkomen.

 • hebt u geen automatische incasso, dan moet u het nog openstaande bedrag van de belastingaanslag(en) binnen 10 dagen na ontvangst van deze brief betalen op bankrekening NL82DEUT0319804615 van GBLT onder vermelding van het aanslagnummer;
 • hebt u automatische incasso, dan wordt deze hervat. Het openstaande bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de nog resterende maanden van het jaar en automatisch van uw rekening afgeschreven. Hierbij geldt een minimum van 6 maandelijkse termijnen. Wanneer het huidige jaar minder dan 6 maanden resteert, zal de afschrijving in maximaal 6 maandelijkse termijnen doorlopen in het volgende jaar.

Tip: Controleer of deze automatische incasso van toepassing is op de openstaande belastingaanslag(en) via Mijn Loket. Lees hier meer informatie over het gemak van automatische incasso.

4. Uw verzoek om kwijtschelding is toegewezen
Als het verzoek om kwijtschelding is toegewezen, dan hoeft u verder niets te doen. Hebt u gedurende de afhandeling van het verzoek om kwijtschelding het aanslagbedrag gedeeltelijk of helemaal betaald, dan wordt het teveel betaalde bedrag binnen vier weken teruggestort of verrekend met eventueel nog openstaande vorderingen.

Als wij een ingevuld kwijtscheldingsformulier van u ontvangen, wordt de invordering geblokkeerd gedurende de behandeling van het kwijtscheldingsverzoek. Als uw kwijtscheldingsverzoek wordt afgewezen, dan moet u het openstaande bedrag binnen 10 dagen na de dagtekening van de beschikking betalen.

Gedurende de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek wordt de invordering geblokkeerd. Indien u automatische incasso hebt, wordt deze stopgezet. U betaalt pas wanneer u bericht hebt ontvangen van GBLT over het wel of niet toekennen van de kwijtschelding.

Hebt u gedeeltelijk kwijtschelding toegekend gekregen of is uw verzoek om kwijtschelding afgewezen?
Dan wordt de automatissche incasso hervat. Het openstaande bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de resterende maandan van het jaar. Let op, dit geldt alleen voor het huidige jaar. Voor de openstaande aanslagen van voorgaande jaren dient u zelf een betalingsregeling te treffen.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding, dan kunt u binnen 10 dagen schriftelijk een administratief beroep indienen bij GBLT t.a.v. het Dagelijks Bestuur. U ontvangt binnen 13 weken een uitspraak op uw administratief beroep.

Het kwijtscheldingsverzoek wordt beoordeeld aan de hand van de gegevens die u met het kwijtscheldingsformulier meestuurt.

In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 zijn de regels voor het verlenen van kwijtschelding vastgelegd. Gemeenten en waterschappen mogen, binnen bepaalde marges, zelf bepalen of en in welke mate ze kwijtschelding verlenen. Het kan daarom voorkomen dat u van uw gemeente wel kwijtschelding krijgt en van uw waterschap niet of andersom.

Indien u uw aanslag gemeente- en/of waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan heeft u de mogelijkheid om hier kwijtschelding voor aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). U dient er tevens rekening mee te houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend kan worden.

Klik hier voor verdere uitleg.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw
05 december om 13:50
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wat is uw vraag? Ik help u graag verder. met vriendelijke groet, ^PT