Waarom vraagt GBLT mensen die in aanmerking willen komen voor kwijtschelding om gegevens over inkomsten en uitgaven?
GBLT vraagt mensen die kwijtschelding willen soms om een bankafschrift van twee maanden. Daarop staan persoonlijke gegevens over inkomsten en uitgaven. Inzage in deze gegevens is nodig om te kunnen toetsen of iemand recht heeft op kwijtschelding. Wij begrijpen dat dit om heel persoonlijke gegevens gaat. GBLT gaat met grote zorgvuldigheid en discretie om met deze gegevens. Hieronder leg ik uit waarom het nodig is om gegevens over inkomsten en uitgaven te delen. En hoe GBLT omgaat met de bescherming van deze gegevens.

Wettelijke plicht tot zorgvuldig toetsen
Als iemand een kwijtschelding vraagt, dan is GBLT wettelijk verplicht om te toetsen of deze persoon wel of geen recht heeft op kwijtschelding. Gegevens over inkomsten en uitgaven zijn daarvoor nodig. GBLT moet kunnen aantonen dat iemand recht heeft op kwijtschelding.

Hoe toetst GBLT?
Een bevoegde medewerker behandelt iedere aanvraag voor kwijtschelding met zorgvuldigheid. Deze medewerker toetst de betalingscapaciteit en het vermogen. Ook toetst de medewerker of het degene die kwijtschelding aanvraagt, te wijten is dat hij/zij de belastingaanslag niet kan betalen. Dit laatste onderdeel staat in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, artikel 8, en is verder uitgewerkt in de Leidraad Invordering. Daarom moet de persoon die kwijtschelding aanvraagt gegevens delen over inkomsten en uitgaven.

Het delen van gegevens over inkomsten en uitgaven is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor kwijtschelding
Openheid geven over inkomsten en uitgaven is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Want alleen dan kan de medewerker van GBLT het verzoek om kwijtschelding op een correcte en zorgvuldige wijze beoordelen. Zodra er sprake is van uitgaven voor andere zaken dan levensonderhoud, dan kan een verzoek om kwijtschelding om die reden worden afgewezen. De medewerker beoordeelt of de uitgaven die op het bankafschrift staan, vóór gaan op het betalen van de belastingaanslag.

GBLT waarborgt met een zorgvuldige beoordeling een juiste beslissing op de aanvraag voor kwijtschelding
Mensen mogen van GBLT verwachten dat medewerkers een verzoek om kwijtschelding zorgvuldig behandelen. Daarnaast is de zorgvuldigheid bij het behandelen van een verzoek om kwijtschelding nodig om de mensen -die wel belasting betalen en (net) niet in aanmerking komen voor kwijtschelding- te beschermen. Mensen die geen kwijtschelding krijgen, betalen uiteindelijk de kosten voor de mensen die wel kwijtschelding krijgen. GBLT waarborgt met een zorgvuldige beoordeling een juiste beslissing op de aanvraag voor kwijtschelding.

Hoe beschermt GBLT de gegevens van een persoon die kwijtschelding aanvraagt?
Met de gegevens van een persoon die kwijtschelding aanvraagt gaat GBLT zorgvuldig om. In het ‘Register van verwerkingsactiviteiten’ op onze website (rij 106, 108 en 109) staat precies hoe GBLT omgaat met deze gegevens. Bijvoorbeeld over hoe lang GBLT de gegevens moet bewaren. Iedereen heeft het recht om te verzoeken om hun gegevens te laten verwijderen.

De medewerker van GBLT heeft een geheimhoudingsplicht
Voor het heffen en invorderen van belasting geldt een strikte geheimhoudingsplicht. De medewerker van GBLT heeft zich hier ook aan te houden. Dit betekent dat de gegevens die mensen delen bij een kwijtscheldingverzoek niet verder bekend gemaakt worden dan noodzakelijk is om de aanvraag te behandelen. De gegevens worden daarom niet gedeeld met andere organisaties.

Het algemeen bestuur van een waterschap of een gemeenteraad besluit over kwijtscheldingsbeleid: GBLT beoordeelt de aanvraag
Het algemeen bestuur van een waterschap of de gemeenteraad bepalen in de belastingverordening voor welke belastingen kwijtschelding gegeven kan worden. Vervolgens beoordeelt GBLT op aanvraag of een belastingschuld kwijtgescholden wordt of niet. De wet schrijft voor dat toetsing zorgvuldig plaatsvindt. Dat geldt voor álle gemeenten en waterschappen.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

17 september om 13:37
@JeroenMil Mijn Loket ligt er helaas uit. We werken aan een oplossing, onze excuses. Ik raad u aan te bellen met on… https://t.co/qAntSSJRpk
17 september om 10:42
@JeroenMil Dat is een vervelende situatie. Kan het zijn dat u op MijnOverheid heeft aangegeven dat u post van GBLT… https://t.co/rUtHiinPrx
17 september om 10:40
@just_anITguy I'm sorry you haven't been able to reach us yet. Unfortunately we do not have an e-mail address for c… https://t.co/1BiM7Z4CzN