U ontvangt een dwangbevel als u het openstaande aanslagbedrag en/of de aanmaningskosten niet binnen twee weken na dagtekening van de aanmaning heeft betaald. Het eerste dwangbevel wordt u meestal per post toegestuurd. Kosten van dit dwangbevel zijn minimaal € 40,00. Als u niet betaalt, wordt het dwangbevel opnieuw betekend (hernieuwd bevel). Nu niet meer per post maar door de belastingdeurwaarder. Ook hier zijn weer extra kosten aan verbonden. Binnen twee dagen na betekeningsdatum moet het dwangbevel zijn betaald (kosten en het aanslagbedrag).
Lees meer informatie op 'Ik heb een dwangbevel ontvangen, wat nu?'.

Een door u ontvangen dwangbevel is rechtsgeldig nadat het dwangbevel door de deurwaarder aan u is betekend. Dit kan per post of als de deurwaarder in persoon op uw adres een dwangbevel overhandigt of achterlaat.

Indien bij de betekening geen gevolg wordt gegeven aan het hernieuwde dwangbevel, kan de deurwaarder onmiddellijk tot tenuitvoerlegging van het dwangbevel overgaan. De deurwaarder kan beslag leggen op persoonlijke bezittingen, uw loon/uitkering en/of uw bankrekening. Om beslag te kunnen leggen hoeft hij niet naar de rechter.

U ontvangt een dwangbevel van GBLT als u niet op tijd betaalt
U ontvangt een dwangbevel als u het openstaande aanslagbedrag en/of de aanmaningskosten niet binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning heeft betaald.

U moet een dwangbevel binnen twee dagen na de datum op de brief hebben betaald
Heeft GBLT uw betaling ontvangen vóór de dagtekening van het dwangbevel? Dan vervallen de dwangbevelkosten en kunt u het dwangbevel als niet verzonden beschouwen. Gebruik bij het betalen het kenmerk dat op uw aanslagbiljet staat.

Als u niet betaalt, betekent dit extra kosten voor u en een bezoek door een deurwaarder
Het eerste dwangbevel ontvangt u per post. Kosten van dit dwangbevel zijn minimaal € 42,00. Betaalt u niet? Dan wordt het dwangbevel opnieuw betekend en dat noemen wij een hernieuwd bevel. Dit gebeurt nu niet meer per post, maar door de belastingdeurwaarder. Ook hier zijn extra kosten aan verbonden.

Als u het niet eens bent met het dwangbevel kunt u bezwaar maken
Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het dwangbevel. Wilt u tijdens de behandeling van uw bezwaar uitstel van betaling? Dan moet u dit aangeven als u bezwaar maakt. Anders moet het nog openstaande bedrag binnen twee dagen betaald zijn.

Wanneer u dit bedrag niet kunt betalen, denken wij graag met u mee
Zo komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding of een betalingsregeling. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat GBLT kwijtschelding of een betalingsregeling toezegt.

Regel uw belastingzaken zelf via Mijn Loket

De voordelen van Mijn Loket:

  • U vindt een overzicht van de aanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat.
  • U kun betalen. Regel betalen via iDEAL. Of geef uw toestemming en betaal automatisch in delen via automatische incasso.
  • U kunt bezwaar indienen.
  • U kunt kwijtschelding aanvragen.

Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Beslag leggen op uw spullen
De deurwaarder kan namens GBLT beslag leggen op uw inboedel, het zogenaamde beslag op roerende zaken. Hij legt dit beslag als u de dwangbevelkosten, de aanmaningskosten en/of het openstaande aanslagbedrag niet binnen twee dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt.

Beslag leggen op de bankrekening
De deurwaarder kan namens GBLT beslag leggen op uw bankrekening als u de dwangbevelkosten, de aanmaningskosten en/of het openstaande aanslagbedrag niet binnen twee dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt. Dit is een zogenaamd beslag onder derden. U heeft dan geen beschikking meer over de tegoeden die op uw bankrekening staan. Het beslag wordt pas opgeheven wanneer de bank het in te vorderen bedrag aan GBLT heeft overgemaakt. De kosten die de bank hiervoor in rekening brengt, zijn voor u als rekeninghouder

Beslag leggen op de woning
De deurwaarder kan namens GBLT beslag leggen op onroerende zaken (bijvoorbeeld op uw woning). Hij legt dit beslag als u de dwangbevelkosten, de aanmaningskosten en/of het openstaande aanslagbedrag niet binnen twee dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt.

Beslag leggen op uw inkomen
De ambtenaar belast met de invordering van GBLT kan een vordering indienen bij uw werkgever of uitkerende instantie op uw loon of uitkering als u de dwangbevelkosten, aanmaningskosten en/of het aanslagbedrag niet binnen 2 dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt. Door het indienen van een vordering op loon of uitkering wordt uw werkgever of uitkerende instantie verplicht geld in het houden op uw loon of uitkering. U zult hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Het beslag wordt opgeheven als de werkgever of uitkerende instantie aan zijn verplichting heeft voldaan. Bij het leggen van beslag op loon of uitkering bent u geen extra kosten verschuldigd.

U ontvangt een aanmaning als u niet op tijd betaalt
U bent niet op tijd met betalen als u uw belastingaanslag niet of na de laatste vervaldag volledig heeft betaald. De datum van de vervaldag en de dagtekening van de belastingaanslag staan op het aanslagbiljet.

U moet een aanmaning binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning hebben betaald
Heeft GBLT uw betaling ontvangen vóór de dagtekening van de aanmaning? Dan vervallen de aanmaningskosten en kunt u de aanmaning als niet verzonden beschouwen. Gebruik bij het betalen het kenmerk dat op uw aanslagbiljet staat.

Aan de aanmaning zijn kosten verbonden en als u niet betaalt, komen hier extra kosten bij
De aanmaningskosten hangen af van de hoogte van het openstaande bedrag. Bij een openstaand bedrag:

  • tot € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 7,00.
  • boven € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 16,00.

Betaalt u niet óf niet binnen veertien dagen? Dan ontvangt u een dwangbevel waar extra kosten aan zijn verbonden.

Als u het niet eens bent met de aanmaningskosten kunt u bezwaar maken
Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de aanmaning. Wilt u tijdens de behandeling van uw bezwaar uitstel van betaling? Dan moet u dit aangeven als u bezwaar maakt. Anders moet het nog openstaande bedrag binnen veertien dagen betaald zijn.

Wanneer u dit bedrag niet kunt betalen, denken wij graag met u mee
Zo komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding of een betalingsregeling. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat GBLT kwijtschelding of een betalingsregeling toezegt.

Regel uw belastingzaken zelf via Mijn Loket

De voordelen van Mijn Loket:

  • U vindt een overzicht van de belastingaanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat.
  • U kun betalen. Regel betalen via iDEAL. Of geef uw toestemming en betaal automatisch in delen via automatische incasso.
  • U kunt bezwaar indienen.
  • U kunt kwijtschelding aanvragen.

Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Neem contact op met Cannock Chase uit Druten
U bereikt Cannock Chase op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur op 088-116 82 22 of per e-mail op aipost@ccc.nl. Het is dan niet meer mogelijk om een betalingsregeling bij GBLT te treffen.

U ontvangt een aanmaning als uw aanslag niet voor of op de laatste vervaldag is betaald. De datum van de vervaldag en de dagtekening van de aanslag staan vermeld op het aanslagbiljet. De aanmaning moet binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning zijn betaald. Aan de aanmaning zijn kosten verbonden; deze zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag. De kosten van de aanmaning bedragen € 7,00 voor een aanslagbedrag tot € 454,00. Voor bedragen hoger dan € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 16,00.
Lees meer informatie op 'Ik heb een aanmaning ontvangen, wat nu?'.

Bij een hernieuwd bevel moet u het volledig aanslagbedrag én de kosten binnen twee dagen aan GBLT betalen. Dit regelt u het snelst via Mijn Loket. Kunt u het aanslagbedrag samen met de kosten niet betalen? Neem dan contact op met GBLT.

Er zijn wetten en regels die het mogelijk maken om betaling af te dwingen
GBLT mag een invorderingstraject opstarten om betaling af te dwingen. Voor het invorderingstraject gelden bevoegdheden en rechten die zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990. Als u zich niet houdt aan de gestelde betalingstermijn dan start GBLT het invorderingstraject op. Bij het invorderingstraject worden onder andere kosten in rekening gebracht om u tot betaling te dwingen. Het invorderingstraject start met een aanmaning.

Als u later betaalt, moet u rente betalen over het bedrag dat u te laat betaalde

U ontvangt dan een brief met een bedrag dat u moet betalen. Deze brief heet een rentebeschikking.

U betaalt rente over iedere dag dat u te laat betaalde

Wij noemen de rente over het bedrag dat u te laat betaalde invorderingsrente. Pas nadat u betaald heeft weet GBLT over hoeveel dagen rente moet worden berekend. Daarom ontvangt u achteraf een brief waarin staat dat u rente moet betalen.

Als u het oneens bent met de rentebeschikking kunt u bezwaar maken. Lees meer informatie op onze bezwaar maken pagina.

 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

12 december om 16:15
Van vrijdag 13 december 16.00 uur tot en met maandagochtend 16 december is Mijn Loket tijdelijk niet beschikbaar in… https://t.co/TyVnSGJ6e8
12 december om 10:59
@TaSchaatjuh Goedemorgen @TaSchaatjuh. Vervelend dat de verandering u meer stress geeft. Dat is niet de bedoeling.… https://t.co/2XWdcZwCq1
12 december om 10:50
@vicvandijk @Vechtstromen @annelies_SP @CUEnschede @KampmanA Goede morgen Vic. Ik zou nog voor u nagaan hoe ik u me… https://t.co/Js9KAjXH9B