Een waardepeildatum is de datum naar welk moment uw onroerende zaak is gewaardeerd. Als waardepeildatum voor het belastingjaar geldt 1 januari van het voorgaande belastingjaar.

De waarde van een onroerende zaak dient in het kader van de Wet WOZ te worden bepaald naar de waarde die de onroerende zaak op de waardepeildatum had en naar de situatie waarin de onroerende zaak zich op die datum bevond. Dit is slechts anders wanneer zich er tussen de waardepeildatum en het begin van het heffingstijdvak wijzigingen hebben voorgedaan in de zin van bouw, verbouw, wijziging van bestemming, verbetering, afbraak, etc. In die situatie wordt als toestandsdatum het begin van het heffingstijdvak gehanteerd (artikel 18, lid 3 van de Wet WOZ). In beginsel is de (fysieke) toestandsdatum dus gelijk aan de waardepeildatum, tenzij de hierboven genoemde wijzigingen zich in de tussenliggende periode hebben voorgedaan.

Van niet-woningen wordt de waarde bepaald op de vervangingswaarde indien deze hoger is dan de waarde in het economische verkeer. Dit gebeurt hoofdzakelijk voor onroerende zaken waarvan geen of weinig transacties op de markt plaatsvinden. De vervangingswaarde wordt bepaald door de waarde van de grond op te tellen bij de waarde van de opstal. De waarde van de grond wordt bepaald door middel van de vergelijkingsmethode waarbij rekening wordt gehouden met de bestemming van de onroerende zaak. De waarde van de opstal wordt gesteld op de herbouwwaarde, gecorrigeerd met een factor wegens technische veroudering, wegens functionele veroudering of voor ondoelmatigheid.

Eén van de doelstellingen van de Wet WOZ is duidelijkheid. GBLT moet een belanghebbende inzicht kunnen geven in de opbouw van de taxatie. Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan GBLT verzoeken om een taxatieverslag of dit zelf downloaden vanaf deze website.

Het taxatieverslag van een onroerende zaak bevat, naast de aanduiding van de onroerende zaak en de kadastrale gegevens, enkele kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling. Zoals het soort onroerende zaak, de grootte hiervan en het bouwjaar. Daarnaast wordt melding gemaakt van bijzondere kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling.

Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij woningen geschiedt dit door de vermelding van verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie vergelijkbare woningen. Bij niet-woningen (bedrijven, kantoren, kerken, scholen, en dergelijke.) geschiedt dit door het weergeven van de opbouw van de taxatie (huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren).

Taxatieverslagen zijn in te zien via Mijn Loket of via de Berichtenbox van MijnOverheid.

Als u in de loop van het belastingjaar een andere woning koopt, kunt u voor uw nieuwe woning schriftelijk een WOZ-beschikking opvragen, zodra u bij het kadaster als eigenaar geregistreerd bent. De WOZ-beschikking dient u aan te vragen bij uw gemeente of belastingorganisatie die namens de gemeente de WOZ-waarde vaststelt. GBLT stelt de waarde vast voor de gemeenten Nijkerk, Dronten, Leusden, Dalfsen, Bunschoten en Zwolle.

Elke eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak wordt aangemerkt als belanghebbende en ontvangt van GBLT een beschikking als zij op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker zijn. Uitgezonderd zijn de gebruikers van woningen omdat de OZB gebruik voor woningen sinds 2006 is afgeschaft.

Als belanghebbende voor het eigendom wordt gezien degene die het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. Dit houdt in dat als een beperkt recht rust op een zaak (bijvoorbeeld vruchtgebruik, erfpacht) de beperkt gerechtigde als belanghebbende wordt gezien. Als een onroerende zaak een juridische en een economische eigenaar heeft, dan zal de beschikking aan de juridische eigenaar worden toegezonden. Voorts is een belanghebbende degene die de onroerende zaak gebruikt, echter dus met uitzondering van de gebruikers van woningen.

Voor de bepaling van de eigenaar wordt uitgegaan van de gegevens die geregistreerd staan bij het Kadaster. Daarvan wordt alleen afgeweken indien uit overgelegde gegevens blijkt, dat dit anders moet zijn. Er kan maar één persoon/instantie als gebruiker of eigenaar op de WOZ-beschikking worden vermeld. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn dan mag GBLT één van hen aanwijzen als belanghebbende.

Vanaf 1 oktober 2015 is een nieuw Woningwaarderingsstelsel in werking getreden. Dit nieuwe stelsel heeft tot gevolg dat de maximale huurprijs van zelfstandige, sociale woningen, wordt beïnvloed door de hoogte van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt daarom vanaf 2016 vermeld op het aanslagbiljet dat u ontvangt van GBLT voor de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Nijkerk, Leusden en Zwolle.

Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde
Bent u huurder van een zelfstandige, sociale woning, dan kunt u bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Controleer voor u bezwaar maakt of u huurder bent van een zelfstandige, sociale huurwoning. U kunt op de website van de Rijksoverheid  achterhalen of u een geliberaliseerd huurcontract heeft.

Taxatieverslagen inzien
U kunt het taxatieverslag van uw woning inzien via Mijn Loket. Inloggen in Mijn Loket doet u met uw DigiD. U kunt er ook voor kiezen om voortaan het aanslagbiljet en taxatieverslag digitaal te ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid.

Het nieuwe Woningwaarderingsstelsel
De WOZ-waarde van de gehuurde woning is slechts een van de factoren die invloed heeft op de maximale huurprijs. Voor meer informatie over het puntensysteem in het nieuwe Woningwaarderingsstelsel zie de website van de Rijksoverheid. Oo. Ook kunt u op de website van de Huurcommissie de maximale huurprijs van uw woning berekenen. Op deze manier kunt u inzichtelijk krijgen wat een verlaging van de WOZ-waarde zou betekenen voor de maximale huurprijs. Bezwaar tegen een te hoge huurprijs dient u niet in bij GBLT, maar bij de verhuurder of de Huurcommissie.

De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op een juiste uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. Zij zorgt er onder andere voor dat de uniformiteit van de taxaties is gewaarborgd. GBLT moet aan de Waarderingskamer rapporteren in de vorm van kwaliteitsanalyses en voortgangsrapportages. Ook voert de Waarderingskamer jaarlijks controles uit.

Kijk voor meer informatie over de Waarderingskamer op www.waarderingskamer.nl.

Heeft u op uw aanslagbiljet van GBLT een WOZ-waarde van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) binnen de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Nijkerk, Leusden of Zwolle, dan kunt u bezwaar maken tegen die vastgestelde waarde bij GBLT.

Dit doet u als volgt:

 • U kunt digitaal bezwaar maken tegen de WOZ via Mijn Loket. Daarnaast is het ook mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken. De brief met motivatie richt u aan de ambtenaar belast met de heffing van GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Telefonische bezwaren worden niet in behandeling genomen.
 • Het bezwaar moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet door ons zijn ontvangen. Een bezwaarschrift dat na de termijn van zes weken is ingediend wordt door GBLT wegens termijnoverschrijding 'niet ontvankelijk' verklaard. Uw bezwaarschrift wordt wel 'ambtshalve' beoordeeld.
 • Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn: dat betekent dat u duidelijk moet aangeven waarom u het niet eens bent met de beschikking. GBLT doet vervolgens een uitspraak op uw bezwaarschrift. Tegen deze uitspraak kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.
 • Als blijkt dat de waarde meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijk vastgestelde waarde, dan bestaat recht op een verlaging.
 • De rijksbelastingdienst maakt voor de heffing van belastingen ook gebruik van de WOZ-waarde. U hoeft niet apart bij deze instantie bezwaar te maken. GBLT informeert hen over de afwikkeling. Eventueel opgelegde aanslagen op basis van de onjuiste waarde worden aangepast. U ontvangt daarvan automatisch bericht.
 • Als iemand anders voor u bezwaar maakt, moet bij het bezwaarschrift een deugdelijke machtiging worden meegezonden.

Heeft u op uw aanslagbiljet van GBLT een WOZ-waarde van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) die niet ligt in bovengenoemde gemeenten, dan dient u bezwaar te maken tegen die vastgestelde waarde bij uw gemeente of belastingorganisatie die namens die gemeente u de aanslag heeft gestuurd.

Een WOZ-beschikking is een officieel document waarmee de vastgestelde waarde van een onroerende zaak wordt bekend gemaakt. U ontvangt steeds aan het begin van het belastingjaar een nieuwe beschikking. Deze staat op de aanslag die u ontvangt.

In de beschikking staat vermeld:

 • op welke onroerende zaak de beschikking betrekking heeft;
 • de belanghebbende (eigenaar/gebruiker) van de onroerende zaak;
 • welke waarde is vastgesteld;
 • van welke waardepeildatum wordt uitgegaan.

De WOZ-beschikking wordt samen met de gemeentebelastingen aan u kenbaar gemaakt. Op deze manier kunt u meteen zien welke gevolgen de WOZ-waarde heeft voor de betaling van de onroerendezaakbelastingen.

WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken

De WOZ-waarde gebruiken wij om de onroerende-zaakbelasting te bepalen. Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het opleggen van sommige waterschapsbelastingen. In Mijn Loket kunt u de WOZ-waarde van uw woning bekijken. 

Om de WOZ-waarde van uw woning vast te stellen doet een taxateur onderzoek

Hij onderzoekt de:

 • eigenschappen van uw woning: bijvoorbeeld of u een garage of dakkapel heeft en hoe groot uw woning is;
 • verkoopprijs van vergelijkbare woningen in de buurt die verkocht zijn in de afgelopen twee jaar;

Met een rekenprogramma stelt de WOZ-taxateur de waarde van uw woning vast. Daarin vergelijkt hij uw woning met verkochte woningen. Ook houdt hij rekening met de verschillen in kenmerken. In het taxatieverslag van uw woning leest u meer hierover. Ga naar Mijn Loket om uw taxatieverslag in te zien.

GBLT stelt elk jaar opnieuw de WOZ-waarde vast van de woning

Dat doen we aan de hand van de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. We kijken niet naar de WOZ-waarde van vorig jaar, omdat die is bepaald aan de hand van oudere verkoopcijfers.

Bij de taxatie wordt uitgegaan van de zogenaamde "waarde in het economische verkeer". Ter bepaling hiervan wordt gekeken naar de vrije verkoopwaarde van een onroerende zaak, beoordeeld naar de marktsituatie op de waardepeildatum 1 januari van vorig jaar. Deze vrije verkoopwaarde komt tot stand na beoordeling van onder andere vergelijkbare verkoopcijfers en factoren zoals kwaliteit, onderhoud en ligging van de onroerende zaak.

Er wordt uitgegaan van de fictie dat de onroerende zaak op 1 januari vorig jaar leeg verkocht wordt en onmiddellijk in gebruik zou worden genomen. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden.

Bij de taxatie is verder van belang de toestandspeildatum van de onroerende zaak. In het algemeen wordt uitgegaan van de toestand waarin de onroerende zaak zich op 1 januari van het voorgaande jaar bevond. Als echter in de periode van 1 januari vorig jaar tot 1 januari van dit jaar sprake is geweest van bijvoorbeeld een verbouwing, afbraak of bestemmingswijziging (artikel 18 van de Wet WOZ) dan is rekening gehouden met de toestand van de onroerende zaak op 1 januari van dit jaar.

Een onroerende zaak bestaat simpel gezegd uit de grond en wat daarop is gebouwd. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoren, kerken. Zaken die eenvoudig verplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld boten zijn geen onroerende zaken. Het verschil is van belang voor de heffing van bijvoorbeeld de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen.

De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) gaat uit van de situatie op 1 januari. Heeft u na 1 januari uw woning verkocht en/of bent u na die datum verhuisd? Dan krijgt u nog een aanslag OZB voor uw oude woning. In de meeste gevallen verrekent de notaris de OZB bij de verkoop van een woning met de nieuwe eigenaar.

Voor de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ dient GBLT te beschikken over alle relevante kenmerken van de objecten binnen de gemeente. Veel gegevens zijn bekend bij de afdeling Waarderen of zijn van buitenaf waar te nemen. Om een compleet beeld te krijgen vindt er soms een inpandige opname van het object plaats. Op het uitvoeren van de Wet WOZ is de Algemene wet inzake rijksbelastingen van toepassing. Dit betekent dat een eigenaar, gebruiker of belanghebbende van een object verplicht is medewerking te verlenen aan de waardebepaling. Uiteraard zijn hier regels aan verbonden. Die zijn opgenomen in de Algemene wet op binnentreden. In deze wet geldt de hoofdregel dat de persoon die wenst binnen te treden, zich voorafgaand aan het binnentreden legitimeert en aan de bewoner meedeelt waarom hij wil binnentreden. Hij vraagt uitdrukkelijk toestemming om binnen te treden.

De WOZ-waarde die is vastgesteld per waardepeildatum 1 januari is alleen van toepassing voor het daarop volgende belastingjaar 2017. Een verbouwing in de loop van het jaar heeft dus geen invloed op deze waarde. De verbouwing zal wel van invloed zijn op de WOZ-waarde vanaf het volgende belastingjaar.

Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan via Mijn Loket het taxatieverslag van zijn eigen pand inzien. Belangrijk om te weten is dat het taxatieverslag van uw pand niet aan derden wordt verstrekt. Wel kan een belanghebbende het waardegegeven (dus alleen de WOZ-waarde) van een bepaalde onroerende zaak opvragen indien hij kan aantonen een 'gerechtvaardigd belang' te hebben. Het gerechtvaardigd belang geldt niet voor elk willekeurig object, maar slechts voor een beperkt aantal (maximaal 6) vergelijkbare objecten.

GBLT hanteert de WOZ-waarde als grondslag voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Vanaf 2006 wordt de belasting niet meer geheven van gebruikers van woningen. Alleen de eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet woningen (bedrijven e.d.) worden nog in de OZB betrokken. De OZB wordt van alle onroerende zaken geheven, behoudens enkele al dan niet verplichte vrijstellingen.

Er zijn twee soorten vrijstellingen:

 1. De objecten die in het kader van de Gemeentewet zijn vrijgesteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om openbare wegen en bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, zoals weiland of landbouwgrond. Voor deze objecten hoeft geen WOZ-waarde te worden bepaald, omdat deze ook zijn vrijgesteld in de Wet WOZ.
 2. De objecten die in de gemeentelijke belastingverordening zijn vrijgesteld. Deze objecten moeten wel getaxeerd worden, omdat de waarde van belang is bij de berekening van de zogenaamde belastingcapaciteit van de gemeente en de heffing van het Waterschap.

GBLT gebruikt de WOZ-waarde ook voor de watersysteemheffing, die geheven wordt van eigenaren van gebouwde onroerende zaken.

In de beschikking staat vermeld:

 • op welke onroerende zaak de beschikking betrekking heeft;
 • de belanghebbende (eigenaar/gebruiker) van de onroerende zaak;
 • welke waarde is vastgesteld;
 • van welke waardepeildatum wordt uitgegaan.

De WOZ-beschikking wordt samen met de gemeentebelastingen aan u kenbaar gemaakt. Op deze manier kunt u meteen zien welke gevolgen de WOZ-waarde heeft voor de betaling van de onroerendezaakbelastingen.

De gemeente is verplicht een verlaging van de WOZ-waarde aan GBLT door te geven. Zodra de nieuwe WOZ-waarde van de gemeente bij GBLT bekend is, vermindert GBLT de belastingaanslag watersysteemheffing. U krijgt van GBLT een brief van deze vermindering. Het eventueel teveel betaalde bedrag wordt aan u terugbetaald.

De WOZ-waarde is vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari. Dit is de waardepeildatum. U kunt een idee krijgen van de juiste waarde door de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met verkoopprijzen van woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum. U kunt het taxatieverslag opvragen. Hierin staan verkoopprijzen van rond de waardepeildatum verkochte vergelijkbare woningen vermeld die gebruikt zijn om de WOZ-waarde van uw woning te onderbouwen. Als u zelf denkt een beter vergelijkbare woning te weten die rond de peildatum is verkocht, dan kunt u de verkoopprijs van die woning opvragen via het Kadaster. Bij het Kadaster is ook een koopsommenoverzicht te verkrijgen tegen betaling. Hierin kunt u zien welke woningen zijn verkocht in uw postcodegebied.

Als uw onroerende zaak na de waardepeildatum van 1 januari is gebouwd, verbouwd of nog in aanbouw of verbouw is, dan wordt gekeken naar de toestand van het pand op 1 januari van het volgende jaar (artikel 18 van de Wet WOZ). Datzelfde geldt als bijvoorbeeld uw pand of een deel daarvan gesloopt is. Dan wordt rekening gehouden met de gevolgen van de sloop of afbraak. De WOZ-waarde is dus altijd gebaseerd op de waarde, die het pand zou hebben gehad op de waardepeildatum 1 januari van het vorige jaar. Op deze manier wordt iedereen gelijk behandeld, zodat iemand met een vergelijkbaar pand dezelfde belasting betaalt.

De WOZ-waarde is veranderd, omdat GBLT de WOZ-waarde elk jaar opnieuw bepaalt. Daarbij kijkt GBLT niet naar de WOZ-waarde van vorig jaar. Wel kijkt GBLT naar de:

 • verkoopcijfers van vergelijkbare woningen bij u in de buurt van rond 1 januari 2018;
 • eigenschappen van uw woning en hoe uw woning eruit ziet per 1 januari 2019.

Stijgt de verkoopprijs van vergelijkbare woningen bij u in de buurt? Dan stijgt ook uw WOZ-waarde. GBLT kijkt niet naar gemiddelde stijgingen van verkoopprijzen van huizen. Dat komt omdat die gemiddelden geen rekening houden met de eigenschappen van uw huis.

De eigenschappen van uw huis zijn dus van belang voor de WOZ-waarde. Zo kijken wij naar wat voor woning u heeft. Misschien zijn bij u in de buurt vrijstaande woningen duurder geworden en rijtjeshuis niet. Of andersom. Daarnaast kijken we naar de grootte van uw woning, het onderhoud en de buurt waar uw woning staat. Bouwt, verbouwt of renoveert u uw woning bijvoorbeeld? Dan heeft dit invloed op het bepalen van de WOZ-waarde. Net als het kopen van een extra stuk grond bij uw huis.

Bent u benieuwd naar hoe wij de WOZ-waarde in uw situatie hebben bepaald? Kijk dan in het taxatieverslag onder Mijn documenten in Mijn Loket. In dit taxatieverslag vindt u de vergelijkbare woningen die wij hebben gebruikt om de WOZ-waarde mee te bepalen.

U heeft juist gehandeld door bij de gemeente in bezwaar te gaan

Wanneer de gemeente uw WOZ-waarde verminderd, zijn zij verplicht om dit aan GBLT door te geven. GBLT is vervolgens verplicht de belastingaanslag te verminderen volgens de nieuwe WOZ-waarde.

 

U ontvangt van GBLT een beschikking waarin het verminderingsbedrag van de belastingaanslag staat

De ontvangen belastingaanslag dient u wel voor de vervaldatum te betalen. Stelt de gemeente u in het gelijk? Dan betaalt GBLT het te veel betaalde bedrag aan u terug.

De Belastingdienst beschikt over alle WOZ-waarden van de gemeenten. Periodiek ontvangt de Belastingdienst de geactualiseerde gegevens. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait), de erfbelasting en de  "vermogensrendementsheffing" voor woningen die "niet tot hoofdverblijf dienen". 

Kijk ook op www.belastingdienst.nl.

Uw woning of bedrijf is getaxeerd. Niet alleen uw woning of bedrijf wordt getaxeerd. Alle onroerende zaken (bijvoorbeeld woningen, boerderijen, winkels, scholen, etc.) in de gemeente moeten volgens de Wet WOZ worden gewaardeerd. De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bepaalt dat de waarde van uw woning of bedrijf op 1 januari van elk jaar moet zijn vastgesteld.

Voor het vaststellen van de waarde van alle onroerende zaken wordt gebruik gemaakt van vergelijkbare verkoopcijfers en bij niet woningen ook van huurcijfers. Alleen de geanalyseerde en bruikbare verkoopcijfers komen hiervoor in aanmerking. De verkoopcijfers worden op een geautomatiseerde wijze gebruikt voor de taxatie van vergelijkbare onroerende zaken. Door het op de juiste wijze vastleggen van specifieke objectkenmerken en door rekening te houden met factoren zoals kwaliteit, onderhoud, luxe, uitstraling, ligging en soort object ontstaat een betrouwbare taxatie. Uiteraard worden de geautomatiseerde taxaties grondig gecontroleerd en daar waar nodig bijgesteld.

Bij de taxaties zijn de waarden modelmatig bepaald waarbij de taxateurs controles hebben uitgevoerd. De waarde is bepaald door gebruik te maken van uitgebreide vastgoedgegevens. De gemeente en GBLT hebben de beschikking over veel informatie van een pand voor de waardebepaling. Hierbij zijn de gerealiseerde verkopen, foto’s van panden en het inzetten van geografische informatiesystemen een goede basis. Al deze informatie wordt vastgelegd in het taxatiesysteem zodat een inpandige opname meestal niet noodzakelijk is.

Zoals aangegeven verzamelt en registreert GBLT alle marktgegevens, zoals verkoopcijfers en huur- en vraagprijzen. Deze gegevens komen hoofdzakelijk van het Kadaster, een openbaar register. Daarnaast verzamelt zij gegevens uit publicaties van makelaars, uit vaktijdschriften, kranten en van internet. Deze informatie vult het GBLT aan met de gegevens van de bouwvergunning. Al deze gegevens spelen een rol bij het bepalen van een waarde.

De taxaties die uiteindelijk verricht zijn, vinden plaats volgens de regels die in de Wet WOZ zijn vastgelegd. De Waarderingskamer houdt streng toezicht op een juiste uitvoering van de waardebepaling.

Taxateurs die taxaties verrichten in het kader van de Wet WOZ moeten aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen. Die eisen gelden zowel voor taxateurs die in dienst van GBLT zijn als voor taxateurs van taxatiebureaus die in opdracht van GBLT WOZ-taxaties verrichten. De eisen waaraan de WOZ-taxateur moet voldoen zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling vakbekwaamheidseisen Wet WOZ.

Elke eigenaar van een onroerende zaak betaalt de OZB. Ook mensen die gebruik maken van een pand dat geen woning is, betalen OZB.

Bij de waardebepaling van woningen moeten taxatiedeskundigen van GBLT uitgaan van het bedrag dat een woning zou kunnen opbrengen op de peildatum wanneer het leeg verkocht zou zijn en onmiddellijk in gebruik zou kunnen worden genomen, dus zonder belemmeringen als erfpacht of een zittende huurder. Dit heet de vrije verkoopwaarde of de economische waarde van een pand.

Bij modelmatige waardebepaling worden met een taxatiemodel taxatiewaarden berekend en onderbouwingen gevormd. Hierbij wordt rekening gehouden met de waarderelevante kenmerken en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum. Dit resulteert in een WOZ-waarde voor uw woning. Een taxateur controleert vervolgens de WOZ-waarde.

De waarde van de woning wordt in de regel onderbouwd met gerealiseerde verkoopcijfers van drie vergelijkbare woningen. Vergelijkbaar wil niet zeggen dat de woningen identiek zijn. Ter onderbouwing van de waarde staan de verkoopprijzen en waarden van deze objecten op het taxatieverslag van uw pand. Naast de onderbouwing en natuurlijk de vastgestelde waarde, treft u op het taxatieverslag informatie aan over type, bouwjaar, indeling, oppervlakte, adresgegevens en kadastrale aanduiding van uw pand.

Bij deze taxaties zijn de waarden modelmatig bepaald waarbij de taxateurs controles hebben uitgevoerd. Bij de waardebepaling voor kantoren en bedrijven wordt uitgegaan van de waarde in het economische verkeer. Om de waarde van een pand te bepalen, wordt uitgegaan van de huurprijs per vierkante meter. Deze huurprijs wordt vermenigvuldigd met het bruto vloeroppervlakte van het pand en met een kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor is een factor waarmee een huurprijs wordt vertaald in een waarde.

Er zijn specifieke factoren voor elk type kantoor of bedrijf, waarbij rekening wordt gehouden met zaken als leegstand, bouwwijze en onderhoud. Dit betekent dat voor elk kantoor of bedrijf een kapitalisatiefactor is bepaald. De basis van de waarden voor de diverse kapitalisatiefactoren bepalen de taxatiedeskundigen van GBLT door het uitvoeren van een analyse van marktgegevens. Hierbij worden huurprijzen met verkoopcijfers van dezelfde panden vergeleken en basiswaarden berekend. Huurprijs, oppervlakte en kapitalisatiefactor vindt u terug op het taxatieverslag. Op het taxatieverslag treft u ook adresgegevens, kadastrale aanduiding, indeling en voorzieningen aan.

Als u de originele beschikking kwijt bent dan kunt u op Mijn Loket uw aanslag inzien.

Vastgoedgegevens zijn onder andere de gegevens over de inhoud van de woning, de oppervlakte van het bedrijf, het bouwjaar, de grondoppervlakte. Ook de overige gegevens zoals de garage, de berging etc. vallen hieronder.

Indien er sprake is van een niet-woning met een woongedeelte en de waarde van het woongedeelte van de onroerende zaak maakt minder dan 70 procent uit van de totale waarde van de onroerende zaak, is sprake van een niet-woning voor de onroerende zaakbelastingen. Deze onroerende zaken, zoals boerderijen en winkels, worden naar het tarief voor niet-woningen aangeslagen. Dit betekent dat zij een aanslag onroerende zaakbelastingen gebruikersgedeelte niet-woningen ontvangen. Om bewoners van niet-woningen met een woongedeelte op gelijke wijze te behandelen is wettelijk bepaald geen gebruikersbelasting te heffen voor het woongedeelte van de onroerende zaak.

Ten behoeve van de waardebepaling heeft GBLT de bevoegdheid inlichtingen te vragen bij eigenaren en/of gebruikers (belanghebbenden) van te taxeren panden. Daarnaast heeft GBLT op grond van artikel 31 van de Wet WOZ de bevoegdheid gekregen om gegevens op te vragen bij derden. Onder welke voorwaarden dat kan, is nader uitgewerkt in het besluit gegevensverstrekking Wet WOZ.

Nee, dat is niet nodig. Hoewel het u vrij staat om een taxatierapport op te laten stellen, hoeft deze niet opgemaakt en meegezonden te worden. Een taxatierapport in de bezwaarfase heeft geen toegevoegde waarde. Wel is het van belang dat GBLT weet wat de onderhoudstoestand en het luxeniveau van de woning is. Bij de waardering maakt GBLT gebruik van een waarderingsmodel waarmee alle woningen worden getaxeerd. Als u aangeeft dat de gegevens met betrekking tot de woning niet kloppen zal een (onafhankelijke) taxateur van de gemeente een en ander eventueel ter plaatse beoordelen en corrigeren. De modelmatig bepaalde waarde wordt hierop vervolgens via het taxatiemodel aangepast.

De taxateur van GBLT berekent de waarde van uw woning. Een taxateur is een expert op het gebied van woningen. Hij gebruikt hier vastgestelde rekenmethodes voor. De manier waarop hij dat doet staat in de wet. 

De taxateur kan op twee manieren de grootte van uw woning of bedrijfspand meten. Hij berekent::

 • de gebruikersoppervlakte of (m2);
 • de bruto inhoud (m3)

In speciale meetinstructies staat hoe de taxateur moet meten. Deze meetinstructies zijn vastgesteld door De VNG, VastgoedPro, VBO Makelaar, NVM en de Waarderingskamer. Klik op de volgende link voor de meetinstructie voor gebruikersoppervlakte en bruto-inhoud.

Vanaf 2022 meten taxateurs de gebruikersoppervlakte (m2) 
Vanaf 2022 is het wettelijk verplicht dat taxateurs bij het vaststellen van de waarde van de woning de gebruikersoppervlakte (m2) gebruiken. Voorheen gebruikten zij de bruto inhoud (m3) van een woning in de berekening van de waarde. Om de waarde van uw woning vast te stellen moet eerst duidelijk zijn wat de taxateur moet meenemen in de berekening. Dat staat in de regels van de Wet WOZ. De grootte van uw woning is een van de zaken die een taxateur moet meenemen bij het vaststellen van de waarde.

 

Bekijk het filmpje over de Wet WOZ:

 

 Van de inhoud (m3) naar gebruikersoppervlakte (m2) 

In het taxatieverslag van uw woning (in Mijn Loket) staat uitleg over de berekening. GBLT is in 2018 gestart om de grootte van woningen en bedrijven te berekenen op basis van de gebruikersoppervlakte. Als eerste voor de gemeente Bunschoten. Voor alle huishoudens in deze gemeente geldt dat de gebruikersoppervlakte is gebruikt bij de berekening van de WOZ-waarde. De andere gemeenten waarvoor GBLT de belastingen regelt en de WOZ-waarde vaststelt zijn de komende jaren aan de beurt. De berekening om de waarde van de woning vast te stellen bestaat dan uit onder andere het vaststellen van de 'gebruikersoppervlakte (m2) in plaats van de inhoud (M3). 

 

De Waarderingskamer controleert GBLT. Klik hier voor meer informatie over de Waarderingskamer. 

De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Vanaf 1 oktober 2015 is een nieuw Woningwaarderingsstelsel in werking getreden. Dit nieuwe stelsel heeft tot gevolg dat de maximale huurprijs van zelfstandige, sociale woningen, wordt beïnvloed door de hoogte van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van de gehuurde woning is slechts een van de factoren die invloed heeft op de maximale huurprijs. Voor meer informatie over het puntensysteem in het nieuwe Woningwaarderingsstelsel zie de website van de Rijksoverheid. Ook kunt u op de website van de Huurcommissie de maximale huurprijs van uw woning berekenen. Op deze manier kunt u inzichtelijk krijgen wat een verlaging van de WOZ-waarde zou betekenen voor de maximale huurprijs. Bezwaar tegen een te hoge huurprijs dient u niet in bij GBLT, maar bij de verhuurder of de Huurcommissie.

Waarvoor gebruikt GBLT de WOZ-waarde?
De WOZ waarde van uw woning is nodig voor verschillende zaken. Bijvoorbeeld om de hoogte van uw waterschapsbelastingen en onroerende-zaakbelasting te berekenen. Maar ook als u uw huis gaat verkopen. De WOZ waarde staat op het aanslagbiljet dat GBLT aan u stuurt. Dit heet de WOZ-beschikking.

Wat als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde?
Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde dan kunt u dit GBLT kenbaar maken. Dit heet bezwaar maken. Let op: Bij GBLT maakt u gratis bezwaar. Als u er voor kiest om een bureau in te schakelen dan zijn daar meer kosten aan verbonden. Lees meer over waarom u bij GBLT gratis bezwaar maakt. 
Klik hier voor een uitleg over bezwaar maken

Wat betekent het waarderen op basis van de gebruikersoppervlakte voor de WOZ-waarde van mijn woning?
Het rekenen met de gebruikersoppervlakte in plaats de bruto inhoud heeft geen invloed op de waarde van uw woning. De WOZ-waarde wordt niet hoger of lager door deze nieuwe manier van rekenen. In het taxatieverslag staat in de toelichting op welke manier de WOZ-waarde tot stand komt. In Mijn Loket kunt u het taxatieverslag van uw woning inzien. 

Wie controleert GBLT?
De Waarderingskamer controleert of GBLT de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoert. Dit is inclusief het toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken. Klik voor meer informatie over de Wet WOZ op de site van de Waarderingskamer.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

21 november om 11:40
@cxq19861118 Het artikel gaat over de tarieven 2020, deze belastingaanslagen worden in 2020 gestuurd. Vr. gr. ^JB
19 november om 12:52
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemiddag,u kunt gerust onze aanslag afwachten. Voor meer informatie over uw persoonlijk… https://t.co/DCCcfUS1zb
19 november om 08:43
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemorgen, vanwege de privacy kunnen we deze zaken niet regelen via Twitter. U kunt u uw… https://t.co/EMIpuAobNW