Bedrijven kunnen worden aangeslagen voor drie soorten waterschapsbelastingen;

  • Zuiveringsheffing 
    Zuiveringsheffing is een heffing voor het zuiveren van afvalwater dat via het riool wordt afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie van het waterschap. Een bedrijf dat afvalwater afvoert naar de riolering ontvangt deze aanslag.
  • Verontreinigingsheffing
    Verontreinigingsheffing is een heffing, die wordt opgelegd voor het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater zoals sloten en beken. De opbrengst van deze heffing wordt onder meer gebruikt voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Tabel afvalwatercoëfficiënt ingenomen vervuilingswater
  • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur
    Eigenaren van woningen, gebouwen en/of grond hebben belang bij goede aan- en afvoer van oppervlaktewater en veilige dijken. Aan deze kerntaken van de waterschappen betalen eigenaren via de watersysteemheffing mee. De watersysteemheffing is onder te verdelen in gebouwd, ongebouwd en natuur.

Hoe worden de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing berekend?
De heffing wordt berekend op basis van het aantal vervuilingseenheden (v.e.) dat wordt afgevoerd of geloosd. Over het algemeen wordt voor de (kleine en middelgrote) bedrijven het aantal v.e. vastgesteld aan de hand van het ingenomen water. Het ingenomen water wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt uit de tabel afvalwatercoëfficiënten. Voor de grote bedrijven kan het aantal v.e. worden bepaald op basis van onderzoeken van het afvalwater. Voor een bedrijf, waarvan het aantal v.e. meer dan één, maar minder dan vijf bedraagt, wordt het aantal v.e. vastgesteld op drie v.e.. Als het aantal v.e. één of minder is, wordt de heffing gebaseerd op één v.e..

Digitale aangifte
Digitale aangifte is bedoeld voor bedrijven waarvan de aanslag zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing aan de hand van een tabel met afvalwatercoëfficiënten wordt berekend of voor bedrijven die van GBLT een meetbeschikking hebben ontvangen. Zij ontvangen een uitnodiging tot het doen van digitale aangifte.

Ga direct naar het digitale aangifteformulier.

Download de folder over Vetafscheiding van waterschap Vallei en Veluwe 

Veelgestelde vragen  

Veelgestelde vragen over de digitale aangifte:

Moet ik het aangiftebiljet terugsturen?
Ja, en wel binnen een maand na dagtekening. Als een bedrijf niet de aangifte digitaal verwerkt of invult , dan ontvangt men eerst een aanmaning tot het doen van aangifte. Wordt dan alsnog de aangifte niet digitaal verwerkt of ingevuld, dan wordt de aanslag ambtshalve vastgesteld en een boete opgelegd.

Bronneringen en saneringen?
U betaalt zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing wanneer u het water afvoert via een riolering of loost op  oppervlaktewater. In de 'beleidsregel berekening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing inzake bronneringen en saneringen' vindt u uitgebreidere informatie over hoe uw aanslag berekend wordt. 

Het aangiftebiljet is niet voor mij bestemd, wat moet ik doen?
Als u, als belastingplichtige, geen gebruiker meer bent, kunt u dit aangeven op het aangiftebiljet. Indien de uitnodiging foutief verzonden is, dwz de adressering is onjuist, dan kunt u de uitnodiging als retour afzender terug sturen.

Ik heb nog geen jaarafrekening ontvangen, wat moet ik invullen bij het aantal m³ ingenomen water?
U kunt het aantal m³ navragen bij het waterleidingbedrijf. N.B. U dient het gebruik op te geven dat is opgenomen in het betreffende heffingsjaar.

In vorige jaren heb ik nog nooit een uitnodiging tot het doen van digitaal aangifte gekregen, toen kreeg ik een forfaitaire aanslag. Moet ik het nu toch insturen?
Ja, omdat er eventueel wijzigingen in de bedrijfsvoering plaats hebben gevonden.

Mijn bedrijf valt niet in een categorie die in de klassentabel vermeld wordt, wat moet ik invullen?
Staat het bedrijf niet in het lijstje waterklassetabel, dan valt het bedrijf waarschijnlijk in klasse 8 (0,023 v.e./m³). Deze klasse is namelijk bedoeld voor overige bedrijven, zoals bijv een kantoorruimte.

Het bedrijf is gestopt, wat moet ik doen?
Als het bedrijf in (een deel van) 2013 nog gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte, dient u wel aangifte te doen. Indien er in 2013 in het geheel geen gebruik meer heeft plaats gevonden, kunt u dit (eveneens) aangegeven op het aangiftebiljet.

Moet ik de zuiveringsheffing meteen betalen?
De voorlopige en definitieve aanslag 'zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing' bedrijven wordt in maandelijkse termijnen afgeschreven. Het aantal betalingstermijnen is gelijk aan het aantal kalendermaanden dat in het huidige jaar na ontvangst van de machtiging nog overblijft.

Ik heb bezwaar tegen het doen van digitale aangifte.
Wanneer bedrijven bezwaar hebben tegen het doen van digitale aangifte, dan kunnen zij, aan de afdeling Heffen, een schriftelijk verzoeken indienen tot toezending van een papieren aangifte.

Hoe vindt de betaling van de aanslag plaats?
De voorlopige en definitieve aanslag zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing bedrijven wordt in maandelijkse termijnen afgeschreven. Het aantal betalingstermijnen is gelijk aan het aantal kalendermaanden dat in het huidige jaar na ontvangst van de machtiging nog overblijft.

Hoe zit het met de betaling van aanslagen over voorgaande jaren?
Voor alle aanslagen die worden opgelegd over belastingjaren voorafgaand aan het huidige belastingjaar, geldt dat het aanslagbedrag in één keer wordt afgeschreven voor de vervaldatum van de aanslag. Het aantal termijnen is ook dan gelijk aan het aantal kalendermaanden dat in het heffingsjaar na ontvangst van de machtiging of de aanslag nog overblijft, met een minimum van twee maanden.

Ik ben het niet eens met de aanslag. Wat moet ik doen?
Dan kunt u bezwaar indienen. Dit dient u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag te doen via Mijn Loket.

Ik word dubbel aangeslagen. Wat moet ik doen?
Als u twee aanslagen voor hetzelfde bedrijf met verschillende aanslagnummers over hetzelfde adres en over dezelfde periode heeft gekregen, dan kunt u bezwaar indienen. Let op: als u een woning en een bedrijf op hetzelfde adres heeft, dan ontvangt u voor zowel de woonruimte als de bedrijfsruimte een aanslag. In dat geval wordt u niet dubbel aangeslagen.

 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

24 maart om 11:56
Liever betalen in termijnen? Dat kan via een automatische incasso; https://t.co/Idv1umjItA
24 maart om 10:50
RT @simonsenboom: Digitaal bestuursverslag 2016 vormgegeven voor @GBLTservice: https://t.co/1lxucBpbQT
23 maart om 13:48
@d3nizaykul86 Wat is de datum bij 'dagtekening' op uw aanslagbiljet? Vanaf die datum moet aanvragen kwijtschelding mogelijk zijn. ^JB