Hieronder vindt u de vragen die het meeste gesteld worden over waterschapsbelastingen en gemeentebelastingen. U kunt ook via onderstaande links een keuze maken uit een specifieke vragencategorie.

Verhuizing heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag watersysteemheffing ingezetenen. Het is een vast bedrag per huishouden dat per de peildatum 1 januari van het belastingjaar verschuldigd is. Op uw nieuwe adres bent u datzelfde jaar dan geen watersysteemheffing ingezetenen verschuldigd.

Voor de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven geldt als heffingsmaatstaf de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd. De vervuilingswaarde wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden (v.e.). Voor de berekening van de vervuilingswaarde wordt uitgegaan van de ingenomen hoeveelheid water in het desbetreffende belastingjaar. Dit waterverbruik wordt vermenigvuldigd met een afvalwatercoëfficiënt. De uitkomst is het aantal vervuilingseenheden. Het aanslagbedrag wordt berekend door het aantal vervuilingseenheden te vermenigvuldigen met het tarief per vervuilingseenheid.

De aanslag is gebaseerd op de hoeveelheid ingenomen water over de periode dat u gebruik van de bedrijfsruimte hebt gemaakt in een kalenderjaar. De afvalwatercoëfficiënt is voor ieder bedrijfstype verschillend, afhankelijk van de activiteiten in de bedrijfsruimte. Voor bedrijven met een waterverbruik tot 1000 v.e. is de afvalwatercoëfficiënt af te leiden uit de Tabel afvalwatercoëfficiënten. Deze tabel heeft een forfaitair karakter, dit betekent dat de coëfficiënt op gemiddelden is gebaseerd en dus een globale benadering oplevert van de vervuilingswaarde van de bedrijfsruimte. Voor sterk vervuilende bedrijven wordt de afvalwatercoëfficiënt bepaald door meting, bemonstering en analyse van het afvalwater.

Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing wordt door de gebruiker, beheerder van een woon- of bedrijfsruimte  betaald. Met de opbrengsten van deze belastingsoort wordt het zuiveren van afvalwater bekostigd. De watersysteemheffing wordt betaald door eigenaren van gebouwen, grond en of natuur.  Met de opbrengst van de watersysteemheffing houdt het waterschap het grondwater en het water in sloten, rivieren op peil en worden de kosten van het beheer en onderhoud van dijken, watergangen etc. betaald. 

Berekening
De hoogte van de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen, de was te doen, de wc door te trekken, etc. De zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling die een persoon per jaar veroorzaakt. Dat wordt een vervuilingseenheid (v.e.) genoemd. Voor huishoudens worden maar twee tarieven gehanteerd; een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 v.e., een huishouden van 2 of meer personen betaalt voor 3 v.e.'s. Onder een huishouden wordt verstaan alle gezinsleden die gebruik maken van de woning. Uitgangspunt daarbij is het aantal personen dat op het adres is ingeschreven in de BRP (voorheen GBA).

Ja, dit kan als u op 1 januari van het belastingjaar alleen woont of als u in de loop van het jaar alleenwonend wordt (bijvoorbeeld door overlijden van de partner of door echtscheiding). GBLT krijgt hiervan automatisch bericht als er een uitschrijving is bij de Basisregistratie Personen (BRP). U ontvangt ongeveer 8 weken na de wijziging bericht van ons met uw nieuwe gegevens. Indien de uitschrijving bij de gemeente niet juist is dan kunt u dit kenbaar maken via Mijn Loket. Ook als u een (nieuwe) woning in gebruik neemt en alleenwonend bent, kunt u voor de lagere heffing in aanmerking komen. Mensen die alleen wonen (let op: dit is iets anders dan alleenstaand met kinderen) hoeven slechts voor één vervuilingseenheid te betalen. U kunt dit kenbaar maken via Mijn Loket.

Met ingang van 2014 worden de aanslagen voor de gemeente-en/ of waterschapsbelastingen zoveel mogelijk op één aanslagbiljet geplaatst. Dit omdat het voor de burger inzichtelijker wordt en de kosten voor het opleggen van aanslagen lager worden. In een aantal situaties komt het voor dat er nog twee aanslagen worden opgelegd. Wij streven er naar ook voor de komende belastingjaren zoveel mogelijk aanslagen te combineren op één aanslagbiljet.

 

GBLT heft en int drie soorten waterschapsbelastingen en voor de gemeenten Dronten, Leusden, Nijkerk, Zwolle, Bunschoten en Dalfsen daarnaast verschillende gemeentebelastingen. Klik hier voor meer informatie over de gemeentebelastingen.

De drie soorten waterschapsbelastingen zijn:

  • De zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing (huishoudens en bedrijven): dit is de gebruikersbelasting die wordt opgelegd aan degene die afvalwater loost op riolering of oppervlaktewater. Het waterschap gebruikt dit geld voor het zuiveren van het afvalwater in de zuiveringsinstallaties en het bewaken van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. De tarieven voor de belastingen verschillen per waterschap.
  • De watersysteemheffing ingezetenen: dit is een vast bedrag dat ieder huishouden betaalt voor het kunnen wonen, werken en recreëren in het gebied van het waterschap. 
  • De watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur: dit is de eigenarenbelasting. Deze belasting wordt opgelegd voor het belang dat eigenaren van onroerende zaken hebben bij de taken van het waterschap. De aanslag wordt opgelegd aan de eigenaar dan wel degene die krachtens bezit of beperkt recht het genot heeft van de onroerende zaak (bijvoorbeeld vruchtgebruiker of erfpachter). Het waterschap betaalt uit deze belastingopbrengsten bijvoorbeeld het onderhoud aan dijken, kades en het regelen van het waterpeil in sloten en kanalen.

Met ingang 2014 verzendt GBLT de aanslagen voor de gemeente- en/of waterschapsbelastingen zoveel mogelijk op één aanslagbiljet. Zo ontvangt u een overzicht waarop alle belastingsoorten staan. Kunt u het totaalbedrag in termijnen betalen en is het meer overzichtelijk. Daarnaast dalen de kosten voor het verzenden van de aanslagen, omdat deze nu gecombineerd worden.

Het totaalbedrag van de aanslag kan anders zijn dan voorgaande jaren, omdat vanaf dit jaar meerdere belastingsoorten op één aanslagbiljet staan. Voorheen ontving u voor verschillende belastingsoorten meerdere aanslagbiljetten per jaar. Het voordeel hiervan is dat u direct kunt zien welke aanslagen aan u per jaar zijn opgelegd.

Wanneer een persoon komt te overlijden wordt dit automatisch via de gemeente doorgegeven aan GBLT. U hoeft geen melding bij GBLT te maken. Ook de eventuele vermindering van de belastingaanslag zuiveringsheffing wordt automatisch verwerkt.

Per belastingsoort is wettelijk bepaald tot wanneer deze geheven wordt. Voor de watersysteemheffing ingezetenen geldt dat wanneer iemand overlijdt; het bedrag dat op 1 januari is vastgesteld voor dat jaar verschuldigd is.

Voorbeeld:
Iemand overlijdt op 3 februari; dan is voor de watersysteemheffing ingezetenen het gehele jaarbedrag dat op 1 januari van dat jaar is vastgesteld, verschuldigd. De zuiveringsheffing wordt vermindert vanaf het moment van overlijden.

Eigendom alleen op naam van overledene
Indien het eigendom in het Kadaster uitsluitend op naam van de overledene staat, dan kan het Kadaster alleen een wijziging doorvoeren op basis van een notariële akte. Indien u beiden eigenaar bent geweest, dan kunt u een verzoek tot naamswijziging indienen via Mijn Loket. Vanaf volgend jaar wordt de aanslag op uw naam gezet.

U betaalt watersysteemheffing ingezetenen op grond van de Waterschapswet. De watersysteemheffing ingezetenen wordt opgelegd per woonruimte gebaseerd op de situatie per 1 januari van het belastingjaar. Het aantal mensen dat in die woonruimte woont, is voor deze belasting niet van belang. Zijn er meerdere ingezetenen* per woonruimte, dan ontvangt één van hen, volgens het 'Besluit aanwijzing belastingplichtige', het aanslagbiljet op zijn of haar naam.

 

* Een ingezetene is in het algemeen een ander woord voor een inwoner van een bepaalde stad.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

24 maart om 11:56
Liever betalen in termijnen? Dat kan via een automatische incasso; https://t.co/Idv1umjItA
24 maart om 10:50
RT @simonsenboom: Digitaal bestuursverslag 2016 vormgegeven voor @GBLTservice: https://t.co/1lxucBpbQT
23 maart om 13:48
@d3nizaykul86 Wat is de datum bij 'dagtekening' op uw aanslagbiljet? Vanaf die datum moet aanvragen kwijtschelding mogelijk zijn. ^JB