Algemeen
Iedereen in Nederland is vanaf zijn geboorte belastingplichtig. Ontvangt u een belastingaanslag, dan bent u verplicht om deze te betalen. U ontvangt van GBLT een aanslag gemeente- en/of waterschapsbelastingen. Op het aanslagbiljet kunt u de vervaldatum van de aanslag vinden. Dit is de datum waarop het volledige aanslagbedrag van de aanslag op de rekening van GBLT moet staan. Er zijn verschillende manieren om uw aanslag te betalen:

 • In één keer voor de vervaldatum, vermeld bij uw betaling het betaalkenmerk dat op het aanslagbiljet staat vermeld voor snelle en juiste verwerking van de betaling. Houdt bij uw betaling rekening met enkele dagen verwerkingstijd.
 • Via Automatische Incasso
 • Via iDEAL, dit kan door met uw DigD in te loggen op Mijn Loket  

Bankrekeningnummer

 • Betalingen kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL82 DEUT03 1980 4615 op naam van GBLT.
 • Bij betalingen vanuit het buitenland moet u ook de BIC of Swiftcode gebruiken: DEUTNL2N.
 • Het Incassant-ID is NL07ZZZ082053570000. Dit is het nummer dat u nodig hebt wanneer u een machtiging afgeeft via uw eigen bank.

Contant betalen
U kunt uw aanslag niet contant betalen op ons kantoor. Voor contante betaling van uw aanslag kunt u terecht bij uw bank- of postagentschap. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten kunnen variëren per bank of postagentschap.

Kwijtschelding
Wanneer u niet in staat bent om uw aanslag te betalen, hebt u de mogelijkheid om hiervoor kwijtschelding aan te vragen.

Invorderingsrente
U kunt een rentebeschikking ontvangen wanneer uw betaling door GBLT wordt ontvangen na het verstrijken van de verval- of betalingstermijn. De verschuldigde rente wordt berekend vanaf het moment dat er een betaling is ontvangen. Na iedere ontvangen betaling wordt voor het restantbedrag een rentebeschikking verzonden. Berekening van de invorderingsrente vindt plaats vanaf de laatste vervaldag van de aanslag. Ook wanneer u om uitstel van betaling heeft verzocht bijvoorbeeld in uw bezwaarschrift, kunt u na het verstrijken van de uitsteltermijn geconfronteerd worden met een rentebeschikking.

Als u alleen het invorderbare bedrag van de belastingaanslag en niet de kosten en rente betaalt, worden eerst de kosten en rente afgeboekt. Het bedrag dat dan nog resteert, zijn verschuldigde belastingen. Voor het niet tijdig betalen van de in rekening gebrachte invorderingsrente kan het invorderingstraject worden opgestart. GBLT verstuurt geen kosteloze betalingsherinneringen.

Invorderingsrente wordt alleen vergoed:

 • wanneer GBLT meer dan 6 weken te laat is met het terugbetalen van de vermindering (uiteraard alleen wanneer de aanslag al volledig is voldaan);
 • wanneer u in uw bezwaarschrift heeft verzocht om uitstel van betaling, deze niet heeft gekregen en de aanslag wordt alsnog verminderd.

U krijgt geen invorderingsrente vergoed als uw aanslag wordt verminderd en deze al volledig is betaald. De invorderingsrente is gelijk aan de wettelijke rente.

Wat als u niet tijdig betaalt? Informatie over het invorderingstraject
GBLT heeft als overheidsorganisatie net als iedere andere crediteur de bevoegdheid om betalingen af te dwingen. Overheidsinstanties hebben bijzondere rechten en bevoegdheden om snel en slagvaardig te kunnen invorderen als belastingschuldigen niet tijdig betalen. Deze bevoegdheden en rechten zijn onder andere vastgelegd in de Invorderingswet 1990. Jaarlijks kunnen er wetswijzigingen in deze wet plaatsvinden. Als u zich niet houdt aan de gestelde betalingstermijn dan start GBLT het invorderingstraject op. 

Aanmaning
Wanneer de betaaltermijn is verstreken en u hebt niet (of niet volledig) betaald, dan krijgt u een aanmaning. Hieraan zijn wettelijke kosten verbonden (zie tabel onderaan deze pagina). Het totaal bedrag dat op de aanmaning staat vermeld, moet binnen 14 dagen zijn betaald.
Lees meer informatie op 'Ik heb een aanmaning ontvangen, wat nu?' bij Veelgestelde vragen over betalen. 

Dwangbevel
Als het verschuldigde bedrag van de aanmaning niet (of niet volledig) is voldaan, wordt een dwangbevel uitgevaardigd. Een dwangbevel is een namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel. GBLT verstuurt het dwangbevel per post. Ook aan het betekenen van een dwangbevel zijn kosten verbonden (zie het overzicht van kosten onderaan deze pagina). De betaaltermijn van een dwangbevel dat per post is verzonden, is twee dagen na de datum van de ter post bezorging (deze datum staat op het dwangbevel).
Lees meer informatie op 'Ik heb een dwangbevel ontvangen, wat nu?' bij Veelgestelde vragen over betalen.

Hernieuwd Bevel
Als er ook na het versturen van het dwangbevel niet wordt betaald, komt de deurwaarder langs. Ook hier zijn extra kosten aan verbonden (zie onderaan deze pagina). Binnen twee dagen nadat de deurwaarder is langsgeweest (betekeningsdatum) moet het hernieuwde bevel zijn betaald.

Overige dwanginvorderingsmaatregelen
Op basis van het dwangbevel kan worden over gegaan tot beslaglegging:

 • beslag onder derden (bijv. loon/uitkering, bankrekeningen, spaarrekeningen, voorlopige teruggaaf);
 • beslag op roerende goederen (bijv. auto, audio/video apparatuur);
 • beslag op uw onroerende zaken (bijv. huis, bedrijfspand, grond).

De kosten die voortvloeien uit de beslaglegging en de verkoop van de in beslag genomen zaken komen voor uw rekening. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Het treffen van dwanginvorderingsmaatregelen gaat door totdat de volledige belastingaanslag, inclusief alle extra kosten, zijn voldaan.

Overheidsvordering
Naast alle invorderingsmogelijkheden die GBLT al had, maakt zij sinds medio 2011 ook gebruik van de overheidsvordering. GBLT kan daarmee als overheidsorganisatie in een beslagprocedure zonder uw toestemming, het verschuldigde bedrag rechtstreeks van uw rekening afschrijven. Het saldo op uw bankrekening en het bedrag dat u rood mag staan vallen onder het bereik van de overheidsvordering. Banken zijn wettelijk verplicht om hieraan mee te werken. U kunt uw bank geen opdracht geven dit geld terug te storten (storneren).

Overzicht extra kosten
In onderstaande opsomming staan de meest voorkomende invorderingskosten. Alle invorderingskosten zijn vastgelegd in de Kostenwet Invordering Rijksbelastingen.

 • aanmaning voor een openstaand bedrag tot € 454,00 € 7,00
 • aanmaning voor een openstaand bedrag vanaf € 454,00 € 16,00
 • dwangbevel, afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag minimaal € 41,00 en maximaal € 12.197,00
 • uitschrijven kwitantie ter afwering van beslaglegging € 16,00
 • het betekenen van een exploot (hernieuwd bevel) € 16,00
 • het opmaken van een procesverbaal van beslag € 57,00
 • het bekendmaken van een verkoop (plakken) € 29,00
 • het bekendmaken van een verkoop (adverteren) de werkelijke kosten
 • het opmaken van een procesverbaal van een executoriale verkoop € 73,00

Bent u het niet eens met de in rekening gebrachte kosten?
Dan kunt u hiertegen een bezwaar indienen. Lees hier wat u dan moet doen.

Extern deurwaarderskantoor Cannock Chase
Naast onze eigen deurwaarders heeft GBLT een groot deel van de invordering uitbesteed aan het externe deurwaarderskantoor Cannock Chase in Druten. Wanneer het verschuldigde bedrag na het uitvaardigen van het dwangbevel niet wordt betaald, dragen wij de verdere invordering over aan Cannock Chase. Zij brengen u hiervan op de hoogte door middel van een zogenaamde overdrachtsbrief. Daarmee geven zij aan de verdere invordering van GBLT over te nemen. Hebt u een overdrachtsbrief van Cannock Chase ontvangen, dan kunt u voor het maken van betaalafspraken alleen nog contact opnemen met Cannock Chase. Zij zijn op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur te bereiken op 088-116 82 22 of per email aipost@ccc.nl. Het is dan niet meer mogelijk om een betalingsregeling bij GBLT te treffen.

Hebt u vragen?
Als u vragen hebt, kijk bij de veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet of hebt u andere vragen, dan kunt u uw vraag ook stellen aan een medewerker van GBLT, via 088 - 064 55 55. Van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur. Wij helpen u graag!

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw
05 december om 13:50
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wat is uw vraag? Ik help u graag verder. met vriendelijke groet, ^PT