Als u het niet eens bent met een belastingaanslag of een beschikking van GBLT, dan kunt u bezwaar maken binnen zes weken na de dagtekening van het betreffende biljet.

Uitstel van betaling bij bezwaar
Alleen wanneer GBLT met het bezwaarschrift een verzoek tot uitstel van betaling ontvangt (schriftelijk of via Mijn Loket), wordt dit verleend voor het bestreden bedrag.

Bezwaar via Mijn Loket
U kunt via Mijn Loket bezwaar indienen. Kies hiervoor het juiste bezwaarschriftformulier behorende bij het aanslagbiljet of beschikking dat u hebt ontvangen.

Bezwaar via brief
Wilt u uw bezwaar niet via de internetsite maar in een brief uiteen zetten? In dat geval moet u duidelijk aangeven tegen welke aanslag en/of beschikking uw bezwaar is gericht. Vermeld daarbij het belastingjaar en het biljetnummer. Vergeet verder vooral niet om de datum, uw naam en uw adres in uw brief te zetten. Voor de afwikkeling van uw bezwaar is het belangrijk dat u uw bezwaar goed omschrijft en dat u alle belangrijke bewijsstukken meestuurt. Richt het ondertekende bezwaarschrift aan de ambtenaar belast met de heffing van GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Telefonische bezwaren worden niet in behandeling genomen.

Bezwaar tegen de WOZ-waarde
Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde, van uw woning of bedrijfspand? Raadpleeg dan eerst het taxatierapport via Mijn Loket. Hierin staat de onderbouwing van de waarde van uw woning/ bedrijfspand. Wilt u na het raadplegen van het taxatierapport alsnog een bezwaar indienen dan doet u dit via Mijn Loket of schriftelijk (zie de alinea hierboven 'bezwaar via brief'). Uw bezwaar moet zes weken na dagtekening van de aanslag ontvangen zijn. 

Bezwaar tegen de kosten van aanmaning of dwangbevel
Indien u van mening bent dat de kosten onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht, dan kunt u op grond van artikel 7 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen, schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de ambtenaar belast met de invordering van GBLT. Een bezwaarschrift is ontvankelijk als dit binnen zes weken na datum terpostbezorging is ontvangen door GBLT. Vermeld in het bezwaarschrift uw naam, adresgegevens en het aanslagnummer van de belastingaanslag. Geef duidelijk aan waarom u vindt dat de kosten onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht. Het indienen van een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet of de aanmaning niet is ontvangen, tenzij u aannemelijk maakt dat ontvangst redelijkerwijs moet worden betwijfeld.

Administratief beroep hernieuwd bevel
Voor het betekenen van een hernieuwd bevel tot betaling worden wettelijk verschuldigde kosten in rekening gebracht. Indien u van mening bent dat de kosten onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht, dan kunt u schriftelijk een administratief beroepschrift indienen bij de ambtenaar belast met de invordering van GBLT. Het indienen van een beroepschrift leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet, de aanmaning of dwangbevel niet is ontvangen, tenzij u aannemelijk maakt dat ontvangst redelijkerwijs moet worden betwijfeld.

Verzetsmogelijkheid
Indien u van mening bent dat de beslaglegging of executie van de in beslaggenomen zaken onjuist en/of onterecht is, dan kunt u op grond van artikel 17 van de Invorderingswet 1990 in verzet komen bij de rechtbank van het arrondissement waarbinnen u woont of gevestigd bent. Het verzet kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet, de aanmaning of het dwangbevel per post niet is ontvangen, tenzij u aannemelijk maakt dat ontvangst redelijkerwijs moet worden betwijfeld. Het indienen van een verzet leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Bovendien kan het verzet niet zijn gegrond op de stelling dat de belastingaanslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

Kostenvergoeding bezwaar
Indien u voor het maken van bezwaar kosten heeft moeten maken, dan kunt u onder voorwaarden voor vergoeding van de gemaakte kosten in aanmerking komen. In het 'Besluit proceskosten bestuursrecht' staat limitatief opgesomd welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Zo komen de kosten voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand voor een kostenvergoeding in aanmerking, net als kosten voor het opvragen van uittreksel uit openbare registers. Een compleet overzicht van de kosten die in de bezwaar- en beroepsfase voor vergoeding in aanmerking komen, leest u in het 'Besluit proceskosten bestuursrecht' via www.wetten.nl.

Portokosten en kosten voor telefoonverkeer komen niet voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast is de kostenvergoeding niet van toepassing op verzoeken (aanvragen). Een voorbeeld hiervan is de aanvraag om in de loop van het kalenderjaar als alleenwonende aangeslagen te worden voor de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en verzoeken van bedrijven om voor aanslagen van 1 vervuilingseenheid in aanmerking te komen. De hoogte van de vergoeding wordt berekend via een puntensysteem, die u eveneens kunt vinden in het Besluit proceskosten bestuursrecht. Dit systeem leidt in veel gevallen tot slechts een gedeeltelijke vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten.

Indien u voor vergoeding van kosten in de bezwaarfase in aanmerking wilt komen, dient u hier in uw bezwaarschrift – of in elk geval voordat de uitspraak op bezwaar is gedaan - om te verzoeken. In de uitspraak op bezwaar zal tevens een besluit op uw verzoek tot kostenvergoeding genomen worden.

Hebt uw vragen?
Als u vragen hebt, kijk bij de veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet of hebt u andere vragen, dan kunt u uw vraag ook stellen aan een medewerker van GBLT, via 088 - 064 55 55. Van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur. Wij helpen u graag!

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

19 april om 09:45
@jonnebroekhuis Ik wil u adviseren contact opnemen met ons KCC 088-0645555. Mijn collega kijkt graag even met u mee. m.v.g. ^PT
19 april om 09:36
@MISSPEPPERTJE Ik wil u adviseren contact op te nemen met ons KCC 088-0645555. Mijn collega kijkt graag even met u mee m.v.g. ^PT
14 april om 12:45
GBLT telefonisch bereikbaar op Goede Vrijdag, 14 april. https://t.co/6TDBjwQ0d5