Als u het niet eens bent met een belastingaanslag of een beschikking van GBLT, dan kunt u bezwaar maken binnen zes weken na de dagtekening van het betreffende aanslagbiljet.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken naar GBLT
U moet het bezwaar indienen binnen 6 weken gerekend vanaf de datum dagtekening. U vindt de 'datum dagtekening' op het aanslagbiljet.

Uitstel van betaling bij bezwaar
Alleen wanneer GBLT met het bezwaarschrift een verzoek tot uitstel van betaling ontvangt (schriftelijk of via Mijn Loket), wordt dit verleend voor het bestreden bedrag.

Oneens zijn en bezwaar maken via Mijn Loket
U kunt via Mijn Loket bezwaar indienen. Kies hiervoor het juiste bezwaarschriftformulier behorende bij het aanslagbiljet of beschikking die u heeft ontvangen.

Bezwaar via brief
Wilt u uw bezwaar niet via Mijn Loket maar in een brief uiteen zetten? In dat geval moet u duidelijk aangeven tegen welke belastingaanslag en/of beschikking uw bezwaar is gericht. Vermeld daarbij het belastingjaar en het aanslagnummer. Vergeet verder vooral niet om de datum, uw naam en uw adres in uw brief te zetten. Voor de afwikkeling van uw bezwaar is het belangrijk dat u uw bezwaar goed omschrijft en dat u alle belangrijke bewijsstukken meestuurt. Richt het ondertekende bezwaarschrift aan de ambtenaar belast met de heffing van GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Telefonische bezwaren worden niet in behandeling genomen.

Bezwaar tegen de WOZ-waarde
Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde, van uw woning of bedrijfspand? Raadpleeg dan eerst het taxatierapport via Mijn Loket. Hierin staat de onderbouwing van de waarde van uw woning/bedrijfspand. Wilt u na het raadplegen van het taxatierapport alsnog een bezwaar indienen dan doet u dit via Mijn Loket of schriftelijk (zie hierboven 'bezwaar via brief'). Uw bezwaar moet zes weken na dagtekening van de belastingaanslag ontvangen zijn. 

Bezwaar tegen de kosten van aanmaning of dwangbevel
Bent u van mening dat de kosten onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht? Dan kunt u op grond van artikel 7 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen, schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de ambtenaar belast met de invordering van GBLT. Een bezwaarschrift is ontvankelijk als dit binnen zes weken, na datum terpostbezorging, is ontvangen door GBLT. Vermeld in het bezwaarschrift uw naam, adresgegevens en het aanslagnummer van de belastingaanslag. Geef duidelijk aan waarom u vindt dat de kosten onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht. Het indienen van een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet of de aanmaning niet is ontvangen, tenzij u aannemelijk maakt dat ontvangst redelijkerwijs moet worden betwijfeld.

Administratief beroep hernieuwd bevel
Voor het betekenen van een hernieuwd bevel tot betaling worden wettelijk verschuldigde kosten in rekening gebracht. Indien u van mening bent dat de kosten onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht, dan kunt u schriftelijk een administratief beroepschrift indienen bij de ambtenaar belast met de invordering van GBLT. Het indienen van een beroepschrift leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet, de aanmaning of dwangbevel niet is ontvangen, tenzij u aannemelijk maakt dat ontvangst redelijkerwijs moet worden betwijfeld.

Verzetsmogelijkheid
Indien u van mening bent dat de beslaglegging of executie van de in beslaggenomen zaken onjuist en/of onterecht is, dan kunt u op grond van artikel 17 van de Invorderingswet 1990 in verzet komen bij de rechtbank van het arrondissement waarbinnen u woont of gevestigd bent. Het verzet kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet, de aanmaning of het dwangbevel per post niet is ontvangen, tenzij u aannemelijk maakt dat ontvangst redelijkerwijs moet worden betwijfeld. Het indienen van een verzet leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Bovendien kan het verzet niet zijn gegrond op de stelling dat de belastingaanslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

Kostenvergoeding bezwaar
Heeft u voor het maken van bezwaar kosten moeten maken? Dan kunt u onder voorwaarden voor vergoeding van de gemaakte kosten in aanmerking komen. In het 'Besluit proceskosten bestuursrecht' staat limitatief opgesomd welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Zo komen de kosten voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand voor een kostenvergoeding in aanmerking, net als kosten voor het opvragen van uittreksel uit openbare registers. Een compleet overzicht van de kosten die in de bezwaar- en beroepsfase voor vergoeding in aanmerking komen, leest u in het 'Besluit proceskosten bestuursrecht'.

Portokosten en kosten voor telefoonverkeer komen niet voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast is de kostenvergoeding niet van toepassing op verzoeken (aanvragen). Een voorbeeld hiervan is de aanvraag om in de loop van het kalenderjaar als alleenwonende aangeslagen te worden voor de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en verzoeken van bedrijven om voor belastingaanslagen van 1 vervuilingseenheid in aanmerking te komen. De hoogte van de vergoeding wordt berekend via een puntensysteem, die u eveneens kunt vinden in het Besluit proceskosten bestuursrecht. Dit systeem leidt in veel gevallen tot slechts een gedeeltelijke vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten.

Indien u voor vergoeding van kosten in de bezwaarfase in aanmerking wilt komen, dient u hier in uw bezwaarschrift - of in elk geval voordat de uitspraak op bezwaar is gedaan - om te verzoeken. In de uitspraak op bezwaar zal tevens een besluit op uw verzoek tot kostenvergoeding genomen worden.

Wanneer krijgt u antwoord op uw bezwaar? 
GBLT stuurt binnen 12 weken een antwoord op uw bezwaar. Bij een bezwaar tegen gemeentebelastingen is deze termijn langer. GBLT heeft in dat geval tot het einde van het kalenderjaar waarin u het bezwaarschrift heeft ingediend de tijd om te beslissen. 

Heeft u vragen?
Kijk bij de veelgestelde vragen voor een antwoord op uw vraag. Vindt u het antwoord niet of heeft u andere vragen? Dan kunt u uw vraag ook stellen aan een medewerker van GBLT. Wij helpen u graag!

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

21 november om 11:40
@cxq19861118 Het artikel gaat over de tarieven 2020, deze belastingaanslagen worden in 2020 gestuurd. Vr. gr. ^JB
19 november om 12:52
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemiddag,u kunt gerust onze aanslag afwachten. Voor meer informatie over uw persoonlijk… https://t.co/DCCcfUS1zb
19 november om 08:43
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemorgen, vanwege de privacy kunnen we deze zaken niet regelen via Twitter. U kunt u uw… https://t.co/EMIpuAobNW