Eigenaren van woningen, gebouwen en/of grond hebben belang bij veilige dijken en goede aan- en afvoer van oppervlaktewater. Aan deze kerntaken van de waterschappen betalen eigenaren via de watersysteemheffing mee. De watersysteemheffing is onder te verdelen in gebouwd, ongebouwd en natuur. Bent u eigenaar van meerdere onroerende zaken, dan kunt u een gecombineerde belastingaanslag ontvangen.

Wie is belastingplichtig?
Degene die op 1 januari eigenaar is van een onroerende zaak, ontvangt het aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd. Verkoopt u in de loop van het jaar uw onroerende zaak, dan zorgt meestal de notaris voor de verrekening van het aanslagbedrag tussen koper en verkoper. U kunt dit op de verkoopakte controleren. 

Maatstaf
De waarde van de gebouwen in het economisch verkeer is de basis van de belastingaanslag. De gemeente stelt deze waarde vast op grond van de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ). Eigenaren ontvangen van hun gemeente een WOZ-beschikking waarop de vastgestelde waarde staat vermeld. Deze WOZ-waarde bepaalt mede de hoogte van het aanslagbedrag.

Tarieven
De tarieven van uw waterschap worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het betreffende waterschap. Bekijk de tarieven.

Hoe betaalt u de belastingaanslag?
U kunt GBLT machtigen het verschuldigde bedrag automatisch te incasseren. De belastingaanslag zal via automatische incasso in één termijn geïncasseerd worden (belastingaanslagen < € 1.000,00) of in zoveel termijnen als er nog maanden in het jaar resteren (aanslagbedragen van € 1.000,00 of meer). U kunt GBLT machtigen via Mijn Loket. De machtiging blijft gelden totdat u deze weer intrekt of tot GBLT deze intrekt, omdat het bedrag is gestorneerd.

Kwijtschelding
U kunt u géén kwijtschelding aanvragen als u de belastingaanslag niet kunt betalen. Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso. Meer weten over betalen in delen? Ga naar de pagina over automatische incasso.

Bezwaar
Wanneer u vindt dat de belastingaanslag onjuist of ten onrechte is opgelegd, dan kunt u bezwaar maken via Mijn Loket of per post.

Bezwaar tegen WOZ-waarde
Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de door de gemeente vastgestelde waarde (WOZ-waarde) van uw eigendom, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. De gemeenten houden GBLT op de hoogte van het verloop van de bezwaarprocedure. Als dit leidt tot een vermindering, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Bij een vermindering van de waarde zal GBLT het eventueel teveel betaalde bedrag aan u terugbetalen. Ondanks de bezwaarprocedure blijft de vervaldatum voor betaling van de belastingaanslag gehandhaafd. Meer informatie over invorderingsrente leest u hier.

Bezwaar tegen WOZ-waarde binnen de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle
Voor de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle geeft GBLT uitvoering aan de Wet WOZ. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, regelt u via Mijn Loket.

Hebt uw vragen?
Als u vragen hebt, kijk bij de veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet of hebt u andere vragen? Dan kunt u uw vraag ook stellen aan een medewerker van GBLT. Wij helpen u graag!

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 februari om 08:20
Huishoudens in beheersgebied van waterschap @Zuiderzeeland ontvangen vandaag de belastingaanslag. Meer weten? https://t.co/pTbpXE5186
15 februari om 20:00
@scheidgebeurt Zoals het hoort, dank voor uw geduld en een goed weekend! https://t.co/BpoRq5Nmla. ^SSS
15 februari om 16:21
@marnixdebil @Vechtstromen Heeft u wel een aanslagbiljet ontvangen? Via de post of digitaal (in de Berichtenbox van… https://t.co/6lTXr66GWh