Degene die afvalwater afvoert op de riolering of rechtstreeks op het oppervlaktewater loost, ontvangt een aanslagbiljet zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing. Diegene is de belastingplichtige.

Wat is zuiveringsheffing?
Het waterschap dekt met de opbrengst van deze heffing de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap. Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing.

Wat is verontreinigingsheffing?
De opbrengst van deze heffing wordt onder meer gebruikt voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Alle huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op oppervlaktewater betalen verontreinigingsheffing.

Tarieven
Het tarief voor de verontreinigingsheffing is gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing. De tarieven van uw waterschap worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het betreffende waterschap. Bekijk de tarieven.

Berekening
De hoogte van de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen, de was te doen, de wc door te trekken, etc. De zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling die een persoon per jaar veroorzaakt. Dat wordt een vervuilingseenheid (v.e.) genoemd. Voor huishoudens worden maar twee tarieven gehanteerd: een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 v.e. en een huishouden van 2 of meer personen betaalt voor 3 v.e.. Onder een 'huishouden' wordt verstaan: alle gezinsleden die gebruik maken van de woning. Uitgangspunt daarbij is het aantal personen dat op het adres is ingeschreven in de Basisregistratie Personen BRP (voorheen GBA).

Alleenwonend en toch voor 3 v.e. aangeslagen
Wanneer u alleen woont en ten onrechte voor 3 v.e. bent aangeslagen, dan kunt u om vermindering zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing naar 1 v.e. vragen. U kunt de aanvraag via Mijn Loket of schriftelijk indienen bij GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Hoe betaalt u de aanslag?
De aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing (eventueel in combinatie met de watersysteemheffing ingezetenen) kunt u in één keer voor de vervaltermijn betalen. U kunt ook, door het afgeven van een machtiging, via automatische incasso betalen. U kunt dit gemakkelijk en snel regelen via Mijn Loket. De verwerking van uw incasso duurt ongeveer twee weken. Het op dat moment openstaande bedrag wordt maandelijks, verdeeld over het nog resterende aantal maanden van het betreffende kalenderjaar, in termijnen van uw rekening afgeschreven. Het aantal termijnen is nooit minder dan twee.

Bezwaar
Wanneer u vindt dat de aanslag onjuist of ten onrechte is opgelegd, dan is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen via Mijn Loket of per post via GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Hebt uw vragen?
Als u vragen hebt, kijk bij de veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet of hebt u andere vragen, dan kunt u uw vraag ook stellen aan een medewerker van GBLT, via 088 - 064 55 55. Van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur. Wij helpen u graag!

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw
05 december om 13:50
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wat is uw vraag? Ik help u graag verder. met vriendelijke groet, ^PT