Degene die afvalwater afvoert op de riolering of rechtstreeks op het oppervlaktewater loost, ontvangt een aanslagbiljet zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing. Die persoon is de belastingplichtige.

Wat is zuiveringsheffing?
Het waterschap dekt met de opbrengst van deze heffing de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap. Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing.

Wat is verontreinigingsheffing?
De opbrengst van deze heffing wordt onder meer gebruikt voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Alle huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op oppervlaktewater betalen verontreinigingsheffing.

Tarieven
Het tarief voor de verontreinigingsheffing is gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing. De tarieven van uw waterschap worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het betreffende waterschap. Bekijk de tarieven.

Berekening
De hoogte van de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen, de was te doen, de wc door te trekken, etc. De zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling die een persoon per jaar veroorzaakt. Dat wordt een vervuilingseenheid (v.e.) genoemd. Voor huishoudens worden maar twee tarieven gehanteerd: een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 v.e. en een huishouden van 2 of meer personen betaalt voor 3 v.e.. Onder een 'huishouden' wordt verstaan: alle gezinsleden die gebruik maken van de woning. Uitgangspunt daarbij is het aantal personen dat op het adres is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) .

Alleenwonend en toch voor 3 vervuilingseenheden (v.e.) aangeslagen
Wanneer u alleen woont en ten onrechte voor 3 v.e. bent aangeslagen, dan kunt u om vermindering zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing naar 1 v.e. vragen. U kunt de aanvraag schriftelijk indienen bij GBLT of aanvragen via Mijn Loket.

Hoe betaalt u de belastingaanslag?
De belastingaanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing (eventueel in combinatie met de watersysteemheffing ingezetenen) kunt u in één keer voor de vervaltermijn betalen. U kunt ook, door het afgeven van een machtiging, via automatische incasso betalen. U kunt dit gemakkelijk en snel regelen via Mijn Loket. De verwerking van uw incasso duurt ongeveer twee weken. Het op dat moment openstaande bedrag wordt maandelijks, verdeeld over het nog resterende aantal maanden van het betreffende kalenderjaar, in termijnen van uw rekening afgeschreven. Het aantal termijnen is nooit minder dan twee.

U kunt kwijtschelding aanvragen als u de belastingaanslag niet kunt betalen
Maak de sneltest om te kijken of kwijtschelding aanvragen zin heeft. Kwijtschelding vraagt u aan via Mijn Loket. Meer weten over kwijtschelding? Ga naar de kwijtscheldingspagina.

Oneens met de belastingaanslag en bezwaar maken
Wanneer u vindt dat de belastingaanslag onjuist of ten onrechte is opgelegd, dan is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen per post of via Mijn Loket.

Heeft u vragen?
Kijk bij de veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet of heeft u andere vragen? Dan kunt u uw vraag ook stellen aan een medewerker van GBLT.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

12 december om 16:15
Van vrijdag 13 december 16.00 uur tot en met maandagochtend 16 december is Mijn Loket tijdelijk niet beschikbaar in… https://t.co/TyVnSGJ6e8
12 december om 10:59
@TaSchaatjuh Goedemorgen @TaSchaatjuh. Vervelend dat de verandering u meer stress geeft. Dat is niet de bedoeling.… https://t.co/2XWdcZwCq1
12 december om 10:50
@vicvandijk @Vechtstromen @annelies_SP @CUEnschede @KampmanA Goede morgen Vic. Ik zou nog voor u nagaan hoe ik u me… https://t.co/Js9KAjXH9B